Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 LISÄPYKÄLÄ: Yksilöasioiden jaoston varahenkilön valitseminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-1817

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Marttala, hallintosuunnittelija, eeva.marttala@rovaniemi.fi

Perustelut

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 11 §:n mukaan perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii viisijäseninen (5) yksilöasioiden perusturvajaosto. Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan jaostolle puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan ja päättää jaoston toimikaudesta. Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021.

Läsnäolo kokouksessa

Hallintosäännön 135 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakuntien jaostoihin ei nimetä kaupunginhallituksen edustajaa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Viisijäsenisen perusturvajaoston jäseniksi on valittava vähintään kaksi miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kaksi miestä ja naista.

Esittelijät

Perusturvalautakunta on kokouksissaan 25.1.2017 § 14 ja 8.2.2017 § 31 nimennyt perusturvajaoston esittelijät vuodelle 2017 seuraavasti: 

Lasten ja perheiden palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Ritva Olsén
Aikuisten ja työikäisten palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Mirja Kangas
Ikäihmisten palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
Terveydenhuollon palvelualueen asiat/palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

Palvelualueiden yhteisten asioiden esittelijänä toimii palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander ja varalla palvelualuepäällikkö Mirja Kangas. Perusturvan toimialajohtaja toimii varaesittelijänä kaikkien palvelualueiden asioiden osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perusturvajaoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaostoon keskuudestaan viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ja valitsee yhden jäsenistä perusturvajaoston puheenjohtajaksi ja yhden 1. varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että perusturvajaoston tehtävänä on

1. päättää lautakunnan puolesta ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi
2. valvoa näiden päätösten toimeenpanoa
3. tehdä toimialallaan esityksiä ja aloitteita perusturvalautakunnalle
4. määrätä jaoston sihteeri

Perusturvalautakunta päättää, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on perusturvajaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti perusturvajaoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Perusturvalautakunta valitsi perusturvajaostoon

varsinaiseksi jäseneksi Hilpi Aholan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Vaaran
varsinaiseksi jäseneksi Asko Peuraniemen ja hänen henkillökohtaiseksi varajäsenekseen Sirkka Havelan
varsinaiseksi jäseneksi Eini Marja Tennilän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Nafisa Yeasminin
varsinaiseksi jäseneksi Mikko Lindroosin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Päivi Alanne-Kunnarin
varsinaiseksi jäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Eemeli Kajulan

Perusturvalautakunta valitsi perusturvajaoston puheenjohtajaksi Hilpi Aholan ja varapuheenjohtajaksi Asko Peuraniemen.

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajaoston tehtäviksi toimialajohtajan esityksen ja päätti, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on perusturvajaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jukka Vaara on 21.10.2019 lähettämällään kirjeellä pyytänyt eroa perusturvalautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 69, 18.9.2017 § 97, 17.12.2018 § 118 ja 21.10.2019 § 72 valinnut perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Terhi Heikkilä SDP
Vpj Hilpi Ahola Raija Mommo Keskusta
j Asko Peuraniemi Pekka Saarinen Kokoomus
j Nafisa Yeasmin Sirkka Havela Kokoomus
j Arto Köngäs Mikko Lempiäinen SDP
j Päivi Alanne-Kunnari Maarit Simoska Keskusta
j Jukka Vaara Erkki Virtanen Keskusta
j Mikko Lindroos Pekka Kylmänen Keskusta
j Riitta-Maija Hokkanen Riitta Toivonen KD
j Matti Torvinen Jyrki Saarenpää PS
j Eini Marja Tennilä Tiina Outila Vas.

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.  Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto, jossa on 5 jäsentä, ja jotka valitsee perusturvalautakunta keskuudestaan. Perusturvalautakunta valitsee jaoston puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan, ja päättää jaoston toimikaudesta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021.

Vaalikelpoisuus

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Jukka Vaaralle eron 11.11.2019 lukien perusturvalautakunnan jäsenyydestä, ja
  • valitsee perusturvalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 4.11.2019 § 370 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Jukka Vaaralle eron 11.11.2019 lukien perusturvalautakunnan jäsenyydestä, ja
  • valitsee perusturvalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi perusturvalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Erkki Virtasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pertti Lakkalan.

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta valitsi 20.6.2017 § 102 perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet ajalle 1.6.2017-31.5.2021. Perusturvajaoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Hilpi Ahola ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Vaara. Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 § 95 myöntänyt Jukka Vaaralle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä.

Perusturvalautakunnan tulee valita yksilöasioiden jaostoon Hilpi Aholalle henkilökohtainen varajäsen Jukka Vaaran tilalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee yksilöasioiden jaostoon Hilpi Aholalle henkilökohtaisen varajäsenen 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti valita yksilöasioiden jaostoon Hilpi Aholan varajäseneksi Erkki Virtasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.