Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Omaishoidon tuen palkkiot 2020

ROIDno-2017-4260

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan. Vuodelle 2019 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palkkioihin on varattu 1 300 000 euron ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen 2 225 000 euron määräraha.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) viidennessä (5) pykälässä. Lain kuudennen (6) pykälän mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 pykälässä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Vahvistettu palkkakerroin 1,446 merkitsee hoitopalkkioihin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.

Rovaniemen perusturvalautakunta päätti 28.3.2018 § 56 omaishoidon tuen myöntämisen perusteista ja maksuluokista 1.1.2019 alkaen. Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa" -kärkihankkeessa valmistellut, maakunnalliset omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja maksuluokat. Uudistuksen myötä omaishoidon tuen palkkioluokat ja maksettavat korvaukset muuttuvat vuoden 2019 alusta lukien.

Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset omaishoidon tuen maksuluokat 1.1.2019 alkaen ovat:

Maksuluokka 1: palkkio 399,91 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 530,00 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 708,00 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 895,00 euroa kuukaudessa.

Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset sijaishoitopalkkion suuruudet ovat omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2019 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 51,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,50 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 60,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,00 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 70,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,00 euroa.

Valmistelijoiden esitys:

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,72 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,62 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,72 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää 1.1.2020 alkaen omaishoidon ja sijaishoidon palkkioista seuraavasti:

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,72 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,62 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,72 euroa.

Päätös

Eini Marja Tennilä poistui klo 17:10 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ikäihmisten palvelualue, aikuisten ja työikäisten palvelualue, talouspäällikkö, taloussihteerit

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.