Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Palveluhankinta Eduro-säätiö

ROIDno-2019-3495

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluva Eduro- säätiö tuottaa työllisyyyden edistämisen ja hyvinvoinnin tukemisen palveluja koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille. Rovaniemen kaupunki on solminut kaupunginhallituksen päätöksellä (18.12.2017§ 639) hankintasopimuksen Eduro- säätiöltä ostettavista palveluista vuosille 2018 - 2019. Sopimuksen mukaan Rovaniemen kaupunki ostaa säätiöltä hyvinvoinnin tukemisen ja työllisyyden edistämisen palveluja ja säätiö hoitaa palveluprosessin erikseen sovittujen asiakasryhmien osalta.  Hankintasopimukseen on koottu eri hallinnonalojen ostot ja se pitää sisällään sosiaali -, terveys-, nuoriso-, vammaispalveluja sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen palveluja. Asiakaspalvelut on tuotettu palvelujen järjestäjätahojen (kaupunki, TE-toimisto, Kela, oppilaitokset) kanssa sovitulla tavalla kumppanuusperiaatteella. Palveluita on kohdennettu asiakkaiden tosiasiallisiin tarpeisiin toimialueiden ja säätiön välisillä neuvotteluilla talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 254 päättänyt kaupungin työllisyysyksikön tehtävistä ja roolista sekä työllisyyspalveluiden määrärahojen alustavasta käyttösuunnitelmasta vuodelle 2020. Kaupunginhallitus on päättänyt, että työllisyyspalvelut- yksikkö hankkii kaupunkikonserniin kuuluvalta Eduro- säätiöltä vaikeimmin työllistyville työ- ja toimintakykyä vahvistavia sekä tuetun työllistämisen palveluita vuonna 2020 noin 700 000€ määrärahalla edellyttäen, että säätiö täyttää In- house aseman kriteerit. Säätiölle ohjataan asiakkaat, jotka hyötyvät työpajamuotoisesta ympäristöstä osana työhön kuntoutumisen ja työllistymisen prosessia. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin työllisyyttä ja työllistymistä edistävän toiminnan uudistamisesta elinvoimatehtäviä tukevaksi kokonaisuudeksi.  Päätöksen mukaan hyvinvointia ja osallisuutta tukeva toiminta tulee huomioida muilla toimialoilla. 

Vuonna 2019 kaupunki varasi Eduro - säätiöltä hankittaviin sosiaali-, terveys-, nuoriso-, vammaispalveluihin ja hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen palveluihin yhteensä 2 064 196 €. Perusturvan toimialaan kuuluvien sosiaalipalvelujen osalta määrärahaa on varattu seuraavasti:

  1. Hyvinvoinnin tukemisen palvelut 259 000 €
  2. Kehitysvammaisten ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 485 000 €
  3. Nuorten palvelut  189 760 €

Säätiön tuottamien sosiaalipalveluiden piirissä on vuonna 2019 syyskuun loppuun mennessä ollut yhteensä n. 205 asiakasta, joista nuorten sosiaalipalveluiden piirissä on ollut n. 30 henkilöä, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiseen työtoimintaan on osallistunut yhteensä n. 100 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan n.75 henkilöä.

Vuodelle 2020 perusturvalautakunta on varannut määrärahaa lakisääteisten sosiaalipalveluja hankintaan Eduro- säätiöltä seuraavasti:

  1. Kuntouttavan työtoimintalain (189/2001) mukainen kuntouttava työtoiminta-palvelu 259 000 €
  2. Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukainen työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta -palvelu 485 000 €
  3. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen sosiaalinen kuntoutus- palvelu ja konaisvaltainen työ- ja toimintakyvyn arviointi nuorille ja nuorille aikuisille  167 320€

Sosiaalihuollon lakisääteisten palveluiden järjestäminen perustuu kaupungin sosiaalihuollon viranhaltijan yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan yksilölliseen arvioon asiakkaan palvelun tarpeesta, palvelutarvearvion pohjalta laadittuun palvelusuunnitelmaan ja päätökseen palvelujen järjestämisestä. Palveluntuottajana Eduro - säätiö  toteuttaa palvelut siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin asiakassuunnitelmassa on suunniteltu ja päätetty. Kaupunki ei sitoudu ennalta mihinkään palvelujen hankintamääriin eikä palvelutuotteisiin, vaan hankkii palveluja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tarpeen mukaisin sisällöin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää hankkia Eduro- säätiöltä sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja mainittujen erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Palvelujen  sisällöt ja painopisteet sekä vaikuttavuustavoitteet määritellään yhteistyössä Eduro - säätiön ja  Rovaniemen kaupungin aikuisten ja työikäisten sekä lasten ja perheiden palvelualueiden kanssa.  Perusturvalautakunta valtuuttaa  toimialajohtajan  tekemään hankintapäätöksen ja solmimaan hankintaa koskevan sopimuksen Eduro- säätiön kanssa. Edellytyksensä on, että säätiö täyttää toiminnassaan In-house aseman kriteerit. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eduro-säätiö; talouspäällikkö; taloussihteeri; Mirja Kangas; Maija Tervo; Jaana Ilmasti; Johanna Alajoutsijärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.