Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Rovalan Setlementti ry. / Rompun toiminnan siirto Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen

ROIDno-2019-3342

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Alle 25- vuotiaiden päihde- ja kuntoutuspalvelut

Rovaniemen kaupungin erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistettiin kaupunginvaltuuston 13.6.2016 65§ ja LSHP:n yhtymävaltuuston 15.6.2016 10§ päätöksin hallinnollisesti ja toiminnallisesti Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen kanssa ja ne ovat 1.2.2017 muodostaneet Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosalueen.

Rovalan Setlementti ry. on tuottanut Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvaa nuorten, alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluita Nuorisoasema Rompussa vuodesta 2000. Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry.n välinen sopimus ei siirtynyt Lapin sairaanhoitopiirille Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistymisen myötä 1.2.2017, vaan Rompun sopimus jäi kaupungille. Rovalan Setlementti ry. on saanut Rompun  toimintaan rahoitusta STEA.lta (ent. RAY) vuoteen 2019 saakka, jonka jälkeen STEA rahoitusosuus päättyy.

Rovalan Setlementti ry. ja Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon palvelualue ovat käyneet alustavia keskusteluja Rompun toiminnan siirtämisestä Rovaniemen kaupungille liikkeenluovutussopimuksella 1.1.2021. Nuorten, alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluiden siirtymisellä Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi tavoitellaan palveluiden saatavuuden parantumista ja  moniammatillisesti kehittyvää palveluverkkoa nopeasti kasvavaan palvelutarpeeseen.

Perusturvalautakunta 8.11.2017 § 165 päätti alle 25-vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuspalveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle 1.1.2019 alkaen. Siirtoa valmisteltiin yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Perusturvalautakunta 15.8.2018 § 133 päätti, ettei suunniteltua liikkeenluovutusta Lapin sairaanhoitopiirille tehdä erikoissairaanhoidon kustannusten nousun riskin vuoksi. 

Lapin poliisi on tehostanut vuoden 2019 aikana erityisesti alle 25-vuotiaiden huumevalvontaa. Poliisin tavoitteena on kehittää kiinni jääneiden nuorten hoitoonohjausta ja tähän liittyen myös Rompun toimintamalleja ja yhdyspintoja muiden toimijoiden kanssa tulee tarkastella osana estävää, ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä. Rompun toiminnan siirtäminen osaksi kaupungin tuottamaa palvelua edistää uusien toimintamallien kehittämistä ja palveluiden saatavuuden turvaamista.

Valmistelijana esitän, että Rovalan setlementti ry.n Rompun palvelut siirretään liikkeenluovutussopimuksella Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021. Siirto valmistellaan yhteistyössä osapuolten kesken ja samalla suunnitellaan yhteistyössä uudet toimintamallit. Liikkeenluovutussopimus tuodaan erikseen perusturvalautakunnalle ja Rovalan setlementti ry.n hallitukselle hyväksyttäväksi. Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään kaupungin vastuuhenkilöt valmisteluun ja neuvotteluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta

1. päättää, että Rovalan setlementti ry.n tuottamat alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palvelut, Romppu, siirretään  liikkeenluovutuksella Rovaniemen kaupungille 1.1.2021 alkaen. Siirto valmistellaan yhteistyössä osapuolten kesken ja samalla suunnitellaan uudet toimintamallit.

2. valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään kaupungin vastuuhenkilöt valmisteluun ja neuvotteluihin.

3. päättää, että liikkeenluovutussopimus tuodaan erikseen perusturvalautakunnalle ja Rovalan setlementti ry. hallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovalan Setlementti ry. 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.