Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen

ROIDno-2019-3637

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu koostuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista sekä perhehoidosta. Lastensuojeluun on tulossa lakimuutos 1.1.2020 alkaen, jonka myötä yli kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti avohuollon sijoituksessa tai huostaanotettuna olleen lapsen jälkihuolto-oikeus laajenee 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Jälkihuolto-oikeuden laajeneminen tarkoittaan käytännössä, että lastensuojelun asiakasmäärät lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa tulevat kasvamaan ensimmäisenä vuonna noin 30 asiakkaalla. Vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on noin 200, joista lähes kaikille syntyy oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollon asiakkaana sosiaaliohjaajaa kohti on vuonna 2019 ollut keskimäärin 33 eri asiakasta. Jälkihuollossa työskentelee tällä hetkellä kolme (3) sosiaaliohjaajaa.

Sosiaaliohjaajan tehtävinä on muuan muassa toimeenpanna asiakassuunnitelmaa, joka on laadittu yhteistyössä jälkihuollon asiakkaan, hänen läheistensä, eri viranomaistahojen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tehtäviin sisältyy arkielämän taitojen ohjausta, koulutus- ja työelämämahdollisuuksien selvittämistä ja tukemista niissä, asunnon hankinnassa auttamista sekä arjen hallintaan liittyvien taitojen opastamista ja viranhaltijapäätösten tekoa itsenäistymisvarojen ja taloudellisen tuen osalta. 

STM julkaisu/2019:8 on kirjattu lastensuojelua koskien, että jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen ja nuoren kotiutumista sijaishuollosta ja helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuoltovelvoitteeseen kuuluu nuoren tukemisen lisäksi hänen vanhempiensa tai muiden kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen erityisesti sijaishuollon jälkeisessä kotiuttamistilanteessa. Kasvavien asiakasmäärien ja lakimuutoksen myötä on lastensuojeluun tarpeen perustaa yksi sosiaaliohjaajan virka jälkihuollon tehtävien hoitamiseen. Virkalisäyksellä mahdollistetaan, että jälkihuollon asiakasmäärät työntekijää kohti voidaan pysyttää kohtuullisella tasolla ja vastata lakimuutoksen mukanaan tuomaan asiakasmäärän kasvuun sekä mahdollistaa intensiivinen työskentely jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten kohdalla. 

Valmistelijan esitys:

Esitän että perusturvalautakunta perustaa sosiaaliohjaajan viran lapsiperheiden palvelualueelle lastensuojelun jälkihuoltoon 1.1.2020 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena jälkihuollon sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8§) mukainen sosionomin pätevyys. 

Esitettävä virka on sisällytetty vuoden 2020 talousarviosuunnitelmaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perustaa sosiaaliohjaajan viran lapsiperheiden palvelualueelle lastensuojelun jälkihuoltoon 1.1.2020 lukien. 

Kelpoisuusvaatimuksena jälkihuollon sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8§) mukainen sosionomin pätevyys. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.