Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen

ROIDno-2019-3636

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsi-ja perhekohtainen lastensuojelu koostuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista sekä perhehoidosta. Lastensuojeluun on tulossa lakimuutos 1.1.2020 alkaen, jonka myötä yli kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti avohuollon sijoituksessa tai huostaanotettuna olleen lapsen jälkihuolto-oikeus laajenee 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Jälkihuolto-oikeuden laajeneminen tarkoittaa käytännössä, että asiakasmäärät lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa tulevat kasvamaan ensimmäisenä vuonna noin 30 asiakkaalla. Vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on noin 200, joista lähes kaikille syntyy oikeus jälkihuoltoon. Sijaishuollon asiakkaana sosiaalityöntekijää kohden on vuonna 2019 ollut keskimäärin 62 eri asiakasta.

Sosiaalityöntekijän on lastensuojelulain mukaan muuan muassa laadittava sijais- ja jälkihuollossa olevan lapsen ja nuoren asiakassuunnitelmat, koordinoitava tarvittavat tukipalvelut, tehtävä tarvittavat viranhaltijapäätökset, valvottava sijoitettujen lasten kohdalla rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä tavattava lasta/nuorta säännöllisesti henkilökohtaisesti jne. Suuri osa kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on sijoitettu Rovaniemen ulkopuolelle, joka omalta osaltaan asettaa haasteita sijoitettujen lasten henkilökohtaisten tapaamisten järjestämiseen ja sijaishuollon valvontaan huolimatta siitä, että monikanavaisia palveluita on pyritty hyödyntämään. 

Kasvavien asiakasmäärien ja lakimuutoksen myötä on lastensuojeluun tarpeen perustaa yksi sosiaalityöntekijän virka sijais- ja jälkihuollon tehtävien hoitamiseen. Virkalisäyksellä mahdollistetaan, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä voidaan tasata kohti tulevaa hallitusohjelman mukaista linjausta ja lastensuojelun laatusuositusta sekä mahdollistaa sijoitettujen lasten sekä jälkihuoltoon siirtyvien nuorten osallisuus ja intensiivisempi työskentely lasten, nuorten, heidän läheistensä ja eri viranomaistahojen kanssa systeemisen tiimimallin mukaisesti. STM julkaisu/2019:8 on kirjattu lastensuojelua koskeva laatukriteeri (25/asiakasta/työntekijä) ja hallitusohjelmaan on kirjattu asteittain kiristyvä vähimmäismitoitus, joka vuonna 2022 on 35 asiakasta/työntekijä.

Valmistelijan esitys:

Esitän, että perusturvalautakunta perustaa sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden palvelualueelle lastensuojelun sijaishuoltoon 1.1.2020 lukien.  Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Esitettävä virka on sisällytetty vuoden 2020 talousarvio suunnitelmaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perustaa sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden palvelualueelle lastensuojelun sijaishuoltoon 1.1.2020 lukien. 

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.