Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Toiminta-avustus v. 2020 / Jokkakallion asumispalvelukeskus / Rovalan Setlementti ry

ROIDno-2019-3634

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovalan Setlementti ry:n toiminta- avustus Jokkakallion asumisyksikön toimintaa varten vuodelle 2020

Rovalan Setlementti on lähettänyt 25.6.2019 päivätyllä kirjeellä yhteistyötarjouksen ikäihmisten palveluista vuodelle 2020.  Kirjeessä Rovalan Setlementti hakee 34 019 € Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelukeskuksen palveluihin, ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa varten vuodelle 2020.

Rovaniemen kaupunki on vuosittain kohdentanut määrärahan Jokkakallion asumispalveluyksikön muuhun toimintaan. Määräraha on ollut vähenevä viime vuosina, sillä palvelukeskuksen toiminnassa pääpaino on jo asumispalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palveluissa. Määrärahan kohdennus on ollut osa asumispalvelujen kokonaisuutta.

Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan on osallistunut eri ryhmiin 2019 talvikuukausina 381 - 475 henkilöä/kk ja kesäkuukausina 234 - 315 henkilöä/kk.  Vuodelle 2019 määräraha on ollut 34 019 €/kk.

Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan ryhmätoimintaan ja ohjaukseen esitetään 22 000 euron avustusta vuodelle 2020.  Tavoitteena on toiminnan kohdentuminen myös laajemmin lähiympäristön ikäihmisille asumispalvelukeskuksen Hannalan vuokra-asunnoissa asuvien lisäksi. Rovalan Setlementti toimittaa kaupungille raportin kolmen kuukauden välein toiminnasta ja osallistuneiden määrästä.  Liitteenä sosiokulttuurisen toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan myönnetään 22 000 euron avustus vuodelle 2020. 

Rovalan Setlementti toimittaa kaupungille raportin kolmen kuukauden välein toiminnasta ja osallistuneiden määrästä. 

Päätös

Erkki Virtanen esitti, että Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan myönnetään hakemuksen mukaisesti 34 019 euron avustus vuodelle 2020. Erkki Virtasen esitys raukesi kannattamattomana.

Perusturvalautakunta päätti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovalan Setlementti, Taloussihteeri Minna Yli-Suvanto 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.