Perusturvalautakunta, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Esperi Care Kevätportti -toimintayksikön tilannekatsaus (lisäpykälä)

ROIDno-2018-795

Valmistelija

  • Marjut Eskelinen, Palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 2 §:n mukaan tätä lakia sovelletaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan, jollei lailla toisin säädetä.

Saman lain kohdan 2 momentin mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen toteuttamisesta on lisäksi voimassa, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) ja muutoin sosiaalipalveluista säädetään.

Lain 4 §:n mukaan toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Toimitilojen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopiva.

Saman pykälän 2 momentin mukaan henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammatissa toimimisesta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (81772015). Mulla henkilöstöllä tulee olla soveltuva alan koulutus. Sosiaalipalvelujen johtamisesta on voimassa mistä sosiaalihuoltolain 46 a §:ssä säädetään.

Lain 5 §:n 2 momentin mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja vastaa siitä, että 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, hallintopäätöksen ja suunnitelman perusteella asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

Lain 6 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelukokonaisuudet. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.

Sosiaalihuoltolain (1341/2014) 46 a §:n 3 momentin mukaan asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Esperi Care Oy:n toimintayksikkö Kevätportilla on Lapin aluehallintoviraston 25.5.2015 myöntämä toimilupa (LAAVI/384/04.01.00/2015) tehostetun palveluasumisen tuottamiseksi toimintayksikkö Kevätportissa 1.6.2015 lukien 15 asiakaspaikalla siten, että hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstön määrä yhteensä on 12 henkilöä, ja hallintohenkilökuntaa on 0,5 työntekijää. Palvelujen tuottajan on lupaehtojen mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle viranomaiselle, sekä annettava vuosittain toiminnastaan kertomus aluehallintovirastolle. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava henkilöstössä, toimitiloissa ja toiminnassa tapahtuneet muutokset.

Rovaniemen kaupunki on kehitysvammaisten asumispalveluyksiköitä koskevassa hankintakilpailutuksessaan vuonna 2015 asettanut toiminnan laadun ja asianmukaisuuden varmistamiseksi laissa säädettyjen toimintaedellytysten lisäksi ehdottomat edellytykset palvelujen tuottajille. Palvelujen sisällön on määrältään ja laadultaan täytettävä ehdottomat edellytykset koko sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien ajan.

Esperi Care oy:n toimintayksikkö Kevätportti ei tullut kilpailutuksen perusteella valituksi kehitysvammaisten asumispalvelujen tuottajaksi Rovaniemellä, vaan hankinta perustuu yksittäisille asiakkaille jaoston päätöksellä tehtyihin suorahankintasopimuksiin, joissa palvelujen tuottajalle ei ole asetettu erityisiä ehtoja palvelujen tuottamiseksi, tai sovittu mahdollisista sopimusrikkoa koskevista menettelyistä tai sanktioista.

Rovaniemen kaupunki on kuitenkin edellyttänyt, että myös Esperi Care Oy:n toimintayksikkö Kevätportin toiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain, toimiluvan ja asiakkaiden hyvän hoidon ja huolenpidon varmistamiseksi edellytettävät yleiset edellytykset. Tällaisia yleisiä edellytyksiä ovat esimerkiksi asianmukaisen ja turvallisen lääkehoidon varmistaminen, henkilöstön riittävä määrä ja asianmukainen koulutus, lainmukainen asiakirjahallinnon ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset menettelytavat asiakkaiden hyvän sosiaalihuollon varmistamiseksi. 

Yksittäisen asiakkaan palvelutarpeesta on laadittu sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittama palvelusuunnitelma yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Yksittäisen asiakkaan saama palvelu määritellään palvelusuunnitelmassa ja toimintayksikössä laadittavassa asumisen suunnitelmassa. Kevätportissa olevien rovaniemeläisten asiakkaiden palvelutarpeen mukainen henkilöstömitoitus on korkeampi kuin toimiluvan mukainen vähimmäismitoitus.

Palvelujen laadun varmistaminen

Sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Lain 48 §:n mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Lain 49 §:n mukaan edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan valvontaviranomaisella tarkoitetaan kunnan sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettua kunnan toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa.

Lain 15 §:n mukaan valvontaviranomaisen on toteutettava yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa.

Lain 17 §:n mukaan valvontaviranomainen voi tarkastaa palvelujen tuottajan tässä laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy.

Lain 18 §:n 1 momentin mukaan tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Tarkastaja on päästettävä kaikkiin toimintayksikön tiloihin. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat voidaan kuitenkin tarkastaa ainoastaan, jos tarkastaminen on välttämätöntä asiakkaan aseman ja asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi. Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

Lain 18 §:n 2 momentin mukaan tarkastajalle on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki hänen pyytämänsä asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on annettava maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi välttämättömistä asiakirjoista.

Rovaniemen kaupunki on keväällä 2017 saamiensa, henkilökunnan mitoitusta ja koulutusta, hoidon puutteita ja muita epäkohtia koskevien yhteydenottojen perusteella pyytänyt palveluntuottajalta selvitystä muun muassa henkilöstömitoituksen toteutumisesta. Palveluntuottajaa on 18.4.2017 pyydetty toimittamaan Hoitokoti Kasperin ja Kevätportin viimeisimmän suunnitellun ja toteutuneen työvuorolistan, selvityksen asiakkaiden läsnäolosta kyseisenä ajanjaksona sekä tiedon muiden kuin Rovaniemen sijoittamien asiakkaiden yksilöllisiä henkilöstömitoituksista vastaavalta ajalta. Palveluntuottajaa on pyydetty täydentämään selvityksiään 19.5 ja 26.5.2017. Selvitykset on lopullisesti saatu 31.5.2017. Rovaniemen kaupungin edustajat ovat tavanneet Esperi Care Oy:n edustajat 5.6.2017. Tällöin on muun muassa keskusteltu riittämättömästä henkilöstömitoituksesta sekä – rakenteesta ja sen saattamisesta välittömästi asianmukaiselle tasolle. Palveluntuottajalta on 7.6.2017 pyydetty selvitystä koko kevään 2017 ajalta henkilöstömitoituksesta ja –rakenteesta.

Rovaniemen palvelualuepäällikkö ja palveluesimies ovat tavanneet Kevätportin esimiehet 22.6.2017. Palveluntuottajalle on tällöin annettu toimintakehotus henkilökuntamitoituksen saattamiseksi välittömästä kuntien sopimusten edellyttämälle tasolle huolimatta siitä, mikä on toimiluvassa määritelty vähimmäismitoitus. Lisäksi palveluntuottajan on annettava selvitys mahdollisista poikkeamista ja niihin johtaneista syistä tai selittävistä tekijöistä.

Palveluesimies, Esperi Care Oy:n aluepäällikkö sekä yksikön esimiehet tapasivat uudelleen 27.6.2017 keskustellakseen toimintakehotuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Palvelun tuottaja on toimittanut selvityksiä ja suunnitelmia toimenpiteistään 28.6. ja 7.7.2017.

Rovaniemen kaupungin edustajat tapasivat omaisia 19.7.2017. Tapaamisen jälkeen palveluesimies oli jälleen yhteydessä toiminnassa edelleen ilmenneistä puutteista.

Palveluesimies teki ohjaus- ja arviointikäynnin 21.7.2017 yksikköön. Käynnin perusteella palvelujen tuottajaa kehotettiin tarkentamaan ja täsmentämään omavalvontasuunnitelmaa sekä lääkehoitosuunnitelmaa, ja todettiin palveluntuottajan ryhtyneen toimenpiteisiin henkilöstö- ja työvuororakennetta on tällöin oltu muuttamiseksi annettujen palautteiden kehotusten perusteella.  Esperi Care Oy on laatinut lain edellyttämän omavalvontasuunnitelman, jonka liitteenä olevan lääkehoitosuunnitelman on tarkastanut ja hyväksynyt Rovaniemen kaupungin hallintoylilääkäri Paula Reponen 20.8.2017.

Lapin aluehallintovirasto otti yhteyttä Rovaniemen kaupunkiin 28.7.2017 sen arvioimiseksi, on asiassa syytä käynnistää aluehallintoviraston toimenpiteitä. Rovaniemen kaupunki toimitta aluehallintovirastolle kopion asiaan liittyvistä asiakirjoista ja antamistaan toimintakehotuksista. Lapin aluehallintovirasto ilmoitti 30.7.2017 pitävänsä Rovaniemen kaupungin toimenpiteitä riittävinä, eikä aluehallintoviraston toimenpiteille ole tarvetta.

Omaisilta tulleiden yhteydenottojen perusteella palveluesimies oli yhteydessä palvelun tuottajaan 18.8 ja pyysi selvitystä henkilöstömääristä sekä asiakkaiden läsnäoloista 14.–18.8.2017.

Palvelualuepäällikkö  ja palveluesimies olivat yhteydessä Esperi Care Oy:n aluepäällikköön 22.8.2017.

Rovaniemen kaupunki antoi palvelun tuottajalle 31.8.2017 toimintakehoituksen, jonka mukaan palvelun tuottajan on osoitettava riittävän, koulutetun henkilöstön määrä kokonaisuudessaan ja yksittäisissä työvuoroissa työvuorosuunnittelulla sekä toimitettava Rovaniemen kaupungille toimintasuunnitelma toiminnan ylläpitämiseksi asianmukaisena myös äkillisten poissaolojen aikana 22.9.2017 mennessä.

Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa toistaiseksi Rovaniemen kaupungille viikoittain toteutuneet työvuorot sekä asiakkaiden läsnäolot yksilöllisine henkilöstömitoituksineen, kunnes voidaan todeta toiminnan vakiintuneen asianmukaiselle tasolle. Kyseiset asiakirjat tulee toimittaa aina seuraavan viikon maanantaina erityisryhmien asumispalvelujen palveluesimiehelle.

Rovaniemen kaupunki on jatkanut toimintayksikön henkilöstömitoituksen seurantaa toistaiseksi. Seurannassa henkilöstömitoituksessa tai henkilöstön koulutuksessa ei enää ole voitu todeta sellaisia puutteita tai poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet kaupungin erityisiä toimenpiteitä. Yksittäisen poikkeamat henkilöstömitoituksessa, kuten 21.–22.1.2018 (työntekijän sairastuminen kesken työvuoron) on selvitetty palvelujen tuottajan kanssa. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu päivittäisen toteuman tasolla. Yksittäiset päiväkohtaiset poikkeamat ovat vähäisä ylityksiä tai alituksia. Yksittäiset päiväkohtaiset, vähäiset poikkeamat ovat tavanomaisia asumispalveluissa tapahtuvia poikkeamia. Palvelujen tuottajalla on olemassa toimintasuunnitelma sijaistyövoiman saamiseksi myös äkillisissä tilanteissa, mahdollisuus hälytysrahan maksamiseen sekä työviesti sijaisten hankkimiseksi.

Toimintayksikössä on tehty sisäinen auditointi 11.1.2018, jonka tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset on esitelty verkostokokouksessa asiakasperheille sekä kaupungin edustajille 12.3.2018.

Kevätportin tilannetta on lisäksi tarkasteltu muun muassa:

Verkostokokouksissa syksyllä 2017 (2kpl) ja keväällä (1 kpl), kaupunginhallituksen kokouksissa 11.9.2017, 18.12.2017 ja 29.1.2018, perusturvalautakunnassa 31.1.2018 sekä 27.2.2018. Tammi- ja helmikuun aikana Rovaniemen kaupungin virkamiehet ovat käyneet lukuisia keskusteluja Esperi Care oy:n edustajien kanssa puhelimitse ja tapaamisissa.

Mediasta tulleen tiedon mukaan Rovaniemen kaupungin menettelystä on tehty kantelu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle helmikuussa 2018. Kaupunki on 7.3.2018 saanut myös eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyynnön kanteluun, joka koskee muun muassa Rovaniemen kaupungin menettelyä sekä Esperi Care Oy:n toimintaa.

Rovaniemen kaupungin vs.palveluesimies ja  erityisryhmien asumispalvelujen palveluesimies tekivät toimintayksikkö Kevätporttiin tarkastuskäynnin 8.3.2018.

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:n mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (1.6.2017) mukaan perusturvalautakunta vastaa erillisen liitteen mukaisesti muun muassa yksityisisä sosiaalipalveluista annetun lain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä. Perusturvalautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit oman toimialansa osalta.

Toimialajohtaja vastaa perusturvapalveluiden toimialasta ja sen toiminnasta.

Yksittäisen asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja yksilöhuollon päätöksenteosta vastaavat tehtävään määrätyt viranhaltijat, jotka ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

Rovaniemen kaupunki vastaa siitä, että kunnan asukkaille tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arvio, että asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma heidän tarvitsemistaan palveluista ja tukitoimista, ja että palvelutarpeen arviointi uusitaan ja palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa palvelutarpeen muuttuessa. Rovaniemen kaupungilla on kuntalaistensa sosiaalihuollon järjestämisestä vastuullisena tahona velvollisuus järjestää sosiaalihuoltoa saavalle kuntalaiselle hänen yksilöllisen tarpeensa kannalta riittävät ja sopivat sosiaalihuollon palvelut.   

Rovaniemen kaupunki on viimeksi joulukuussa 2017 käynyt keskustelut sijoittamiensa asiakasperheiden kanssa palvelusuunnitelmien toteutumisen seuraamiseksi. Keskusteluissa on pyritty selvittämään, miten Kevätportti on pystynyt vastaamaan palvelusuunnitelmassa sovittuihin asioihin. Keskustelut on toteutettu 5.12–8.12.2017 kunkin rovaniemieläisen asiakasperheen kanssa erikseen puhelimitse tai tapaamisella. Tarvittaessa on tarjoittu mahdolliuutta uuteen palvelutarpeen arviointiin ja vaihtoehtoisen palvelun järjestäiseen.

Sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:n mukaan sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Toimintayksikön on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Lain 23 §:n 2 momentin mukaan toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan on kirjattava muistutus ja käsiteltävä se asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perusteltava.

Rovaniemen kaupunki käsittelee saamansa muistutukset lain edellyttämällä tavalla. Mikäli kyse on toisen viranomaisen tai toiminnan harjoittajan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, Rovaniemen kaupunki siirtää asian hallintolain edellyttämällä tavalla toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Mikäli yhteydenotto on siirretty Kevätportille muistutuksena käsiteltäväksi, Rovaniemen kaupunki valvoo, että asia käsitellään ja asiassa annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa. Muut palautteet ja yhteydenotot käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään niihin toimenpiteisiin, joihin kulloinkin katsotaan olevan aihetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kaupungin toiminnan riittävyyden ja asianmukaisuuden ratkaisevat valvontaviranomaiset asiaa koskevien kantelujen perusteella. 

Päätös

Asiakirjat tuodaan tiedoksi perusturvalautakunnalle.

Perusturvalautakunta kuuli Katja Vesterelveä §49 aikana.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi