Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Eräitä sosiaalihuollon asiakasmaksuja vuonna 2020

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

Päätös

Hilpi Ahola esitti Erkki Virtasen kannattamana, että vuoden 2020 sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut hyväksytään terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta niiltä osin kun niissä ei tullut muutoksia ja muilta osin palautetaan seuraavassa perusturvalautakunnassa.

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Aholan esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) Jaa- ääntä ja  kuusi (6) Ei- ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Aholan esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

 

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 25%

    Riitta-Maija Hokkanen, Asko Peuraniemi

  • Ei 6 kpl 75%

    Hilpi Ahola, Erkki Virtanen, Arto Köngäs, Jyrki Saarenpää, Eini Marja Tennilä, Yeasmin Nafisa

Valmistelija

  • Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lain sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali-​ ja terveyspalveluista voidaan periä maksu,​ ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut

1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykene valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumisen ohjausta ja liikkuvan asumisen tukea, tuettua asumista ja palveluasumista, sekä kuntouttavaa jaksohoitoa.

 

Sosiaalihuollon tilapäismajoitus

Sosiaalihuollon tilapäismajoitusta järjestetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 pykälän tarkoittaman välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamiseksi henkilöille,​ joiden asuminen vakituisessa asunnossa on syystä tai toisesta äkillisesti estynyt,​ ja joilla ei ole mahdollisuutta muutoin järjestää majoitustaan.

Rovaniemen kaupungin järjestämästä tilapäismajoituksesta on perusteltua periä asunnon vuokraamisesta kaupungille aiheutuvien kustanusten kattamiseksi vuokran perusteella määräytyvä vuorokausimaksu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksuista liitteen yksi (1) mukaisesti.

Perusturvalautakunta päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksuista liitteen yksi (1) mukaisesti.

Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon tilapäismajoituksen asiakasmaksusta liitteen yksi (1) mukaisesti.

 

Maksut tulevat voimaan 1.2.2020 alkaen. Asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva - Asiakasmaksut 2020 -dokumenttiin.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäällikkö, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, taloussihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.