Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ikäihmisten palvelualueen asiakasmaksut ja muut maksut 2020 alkaen

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

Päätös

Hilpi Ahola esitti Erkki Virtasen kannattamana, että vuoden 2020 sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut hyväksytään terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta niiltä osin kun niissä ei tullut muutoksia ja muilta osin palautetaan seuraavassa perusturvalautakunnassa.

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Aholan esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) Jaa- ääntä ja  kuusi (6) Ei- ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Aholan esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

 

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 25%

    Riitta-Maija Hokkanen, Asko Peuraniemi

  • Ei 6 kpl 75%

    Hilpi Ahola, Erkki Virtanen, Arto Köngäs, Jyrki Saarenpää, Eini Marja Tennilä, Yeasmin Nafisa

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Ikäihmisten palvelujen harkinnanvaraisia asiakasmaksuja kotiin annettavissa palveluissa ja palveluasumisessa on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2016. Palvelumuotojen muuttuessa on erikseen lautakunnassa päätetty mm. turvapalveluihin liittyvät asiakasmaksut. Ehdotuksessa osaa asiakasmaksuja on nostettu noin 3 prosentilla ja pyritty yhdenmukaistamaan maksuja palvelujen sisällön mukaan saman hintaiseksi esimerkiksi. kotipalvelun tukipalvelut  ja turva-auttajakäynnit.

Palveluasumisen sääntökirjan mukaan kaupungin määrittelemät harkinnanvaraiset asiakasmaksut ovat myös kattona yksityisen palveluntuottajan asiakasmaksuille. Palveluasumisen harkinnanvaraisiin asiakasmaksuihin tulee uutena perusmaksu 100 €/kk. Perusmaksu sisältää ryhmäasumisen puitteet ja yhteisölliset toimet, hälytysjärjestelmän sekä kulutustavarat eli wc- ja käsipaperin sekä käsihuuhteet. Yksi perusmaksu korvaa nyt palveluntuottajien useista erilaisista ja eri hintaisista  palveluista ja tarvikkeista koostuvat maksut.

Potkurin tilojen käyttömaksujen korotus on maltillinen ja ehdotus on esitelty vanhusneuvostolle 23.10.2019.

Geriatrian poliklinikalla, seniorineuvoloissa ja muissa vastaavissa terveydenhuollon palveluissa sovelletaan terveydenhuollon avopalvelujen asiakasmaksuja.

Asiakasmaksujen kokoaminen yhteen asiakirjaan edistää asiakkaille tiedottamista ja myös lautakunnalle mahdollisuutta tarkastella ja arvioida eri palvelujen asiakasmaksujen suhdetta ja vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuista liitteen yksi (1) mukaisesti 1.1.2020 alkaen.  Asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva - Asiakasmaksut 2020 -dokumenttiin.

Päätös

Toimialajohtajan muutettu esitys: Perusturvalautakunta päättää Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuista liitteen yksi (1) mukaisesti 1.2.2020 alkaen. Asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva – Asiakasmaksut 2020 – dokumenttiin.  Liitteeseen lisätään teknisenä korjauksena sivulle 2: Kotisairaalan maksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täytyttyä ei asiakasmaksuja peritä. 

Perusturvalautakunta päätti, että erikseen selvitetään palveluasumisen asiointi-ja saattajamaksun sisällön rakenne.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäällikkö, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, taloussihteeri, ikäihmisten palvelujen palveluesimiehet 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.