Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Mahasuolikanavan tähystyksien kokonaispalvelu v. 2020

ROIDno-2019-1855

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Mahasuolikanavan tähystysten kokonaispalvelu on hankittu ostopalveluna vuosille 2017-2019 perusturvalautakunnan päätöksellä §116/31.8.2016. Hankintasopimuksen optio vuodelle 2019 on käytössä ja sopimus päättyy vuoden loppuun. Ostopalveluun on päädytty tiloihin, laitteisiin ja henkilöstöön liittyvien haasteiden vuoksi. Lapin sairaanhoitopiirin kanssa on keskusteltu tähystystoiminnan siirtämisestä keskussairaalan tuotettavaksi, mutta henkilöstövajaus ei mahdollista siirtoa tällä  hetkellä. Rovaniemen tähystystoiminnan keskittäminen keskussairaalalle on kuitenkin lähivuosien tavoitteena, jotta erikoistilat ja laitteet ovat tehokkaassa käytössä. Kaupungin ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa uutta tähystysyksikköä ja hankkia uutta tähystysvälineistöä omaa toimintaa varten. Alkuvuodelle 2020 on tehty edellisen kilpailutuksen toimittajan kanssa lyhyt suorahankintasopimus, jotta hankinta-asia hoidetaan asianmukaisesti kuntoon.

Rovaniemen kaupunki hankki vuonna 2018 yhteensä 1250 mahasuolikanavan tähystystutkimusta. Näistä 725 oli paksusuolen tähystyksiä (kolonoskopia) ja 604 mahalaukun tähystyksiä (gastroskopia). Tähystystoiminnan kokonaiskustannus vuonna 2018 mahasuolikanavan tähystysten ostopalvelusta oli 312 717 €.

Edellä kuvattujen seikkojen vuoksi esitän mahasuolikanavan tähystysten kokonaispalvelun kilpailutusta vuodelle 2020 sekä sen jälkeen mahdollista toistaiseksi voimassa olevaa hankintaa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan kokonaisarvo on noin 1 250 800€. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta

- hyväksyy mahasuolikanavan tähystyksien kokonaispalvelun kilpailuttamisen

- päättää delegoida lopullisen tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, mahdollisen vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

vs. palveluesimies Maarit Hänninen, ylilääkäri Outi Palmen, hallintoylilääkäri Paula Reponen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.