Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kotipalvelun muilta kunnilta perittävät maksut vuonna 2019

ROIDno-2017-4205

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 476 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa: ” Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappiopäätösten laadinnasta.”

 

Kotipalvelun maksut vuodelle 2019:

Kotipalvelun tuntihinta 119,05€

Kotisairaanhoidon tuntihinta 142,87€

Arviointikäynti 339,31€

Kotiin kuljetettavat ateriat 11,35€

Päiväkeskuksen päivähinta 110,28€

 

Hintoja käytetään ulkokuntalaislaskutuksessa ja muissa täyskustannushintaa vaativissa laskutuksissa. Hinnat perustuvat vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin, joita on tarkastettu vastaamaan vuoden 2019 kustannustasoa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa esitetyt kotipalvelun muilta kunnilta perittävät maksut vuodelle 2019.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Tiedoksi

palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö, taloussihteerit

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi