Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Lausunto Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan

ROIDno-2017-2620

Valmistelija

  • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on 17.4.2019  päivätyllä kirjeellään pyytänyt esityksiä kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta vuoden 2020 talousarvioin ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelman laatimista varten. Lausunto on pyydetty toimittamaan kuntayhtymälle 30.6.2019 mennessä.

Kolpeneen palvelukeskukselta vuonna 2020 ostettavat palvelut toteutuvat pääsääntöisesti samalla tasolla kuin vuonna 2019 lukuun ottamatta laitoshoidon osuutta, jonka vähentämiseen pyritään edelleen. Kaikkein vaativinta palvelua tarvitsevien kohdalla laitoshoitomuotoisen asumisen päättäminen on mahdollista ainoastaan mikäli riittävästi tuettu korvaava asumisratkaisu on saatavilla kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen edellyttämässä laajuudessa. Rovaniemellä on pulaa vaativaa erityisosaamista tarvitsevien asiakkaiden asumispalveluista, joten usein ainoa mahdollinen sijoituspaikka kaikkein haastavimmin käyttäytyville asiakkaille on ollut Kolpeneen järjestämä laitoshoito tai erityistason asumispalvelu. Vaikka asumisen palvelutarjonta kaupungissa on muuten lisääntynyt ja monipuolistunut, ei erityisosaamista tarvitseville asiakkaille edelleenkään ole tarjolla vaihtoehtoja. 

Vammaislainsäädännön uudistus on jälleen kirjauksena uudessa hallitusohjelmasa. Hallitusohjelma sisältää kirjauksen myös henkilökohtaisen budjetin käyttöön otosta kehitysvammaisille henkilöille. Uudistuksilla ei kuitenkaan välttämättä ole vaikutuksia vielä taloussuunnitelmakaudela 2021-2022, vaikka uudistus toteutuessaan laajentaa kehitysvammaisten henkilöiden valinnan mahdollisuuksia merkittävästi, mikä luonnollisesti asettaa haasteita myös palvelutuotannon kehittämiselle ja monipuolistumiselle.   

Kolpeneen kuntayhtymän tuottamien palvelujen kustannuskehitys on ollut noususuuntainen myös laitoshoidon osalta. Laitoshoidon kustannukset vuonna 2018 olivat 3 098 099 euroa, kun ne vuonna 2017 olivat  2 972 225 euroa. Kehitysvammaisten laitoshoidon palveluja ei ole saatavilla kaupungin omana tai ostopalveluna. Osittain laitoshoidosta aiheutuviin kustannuksiin on pyritty vaikuttamaan järjestämällä kaupungin omana toimintana kevyempää asumispalvelua ja siirtämällä asiakkaita kevyempiin asumispalveluihin.

Rovaniemen kaupunki ostaa Kolpeneen kuntayhtymältä myös päivätoiminnan palveluja, joihin sisältyy myös kouluikäisten iltapäivätoiminnan palvelut. Tällöinkin kyse on kaikkien vaativinta hoitoa tarvitsevien lasten iltapäivätoiminnasta tilanteissa, joissa normaali koulujen iltapäivähoidon yhteydessä järjestettävä hoito ei tule kyseeseen. Päivätoiminnan kustannukset ovat merkittävästi nousseet. Kustannusten nousua selittää osittain suoritteiden määrän merkittävä nousu (6901:stä 9893:een vuodesta 2015 vuoteen 2017 mennessä), sekä uuden korkeamman maksuluokan käyttöönotto vuonna 2017 (180 euroa vuorokaudessa). Päivätoiminnan kokonaiskustannus vuonna 2018 oli yhteensä 1 145 850 euroa (78-180 euroa vrk). Koska vastaavaa palvelua ei tuoteta omana tuotantona, tai hankita ostopalveluina yksityisiltä palvelujen tuottajilta, kustannuskehitykseen on vaikea vaikuttaa. Lasten iltapäivähoiton suoritteisiin on niin ikään mahdotonta vaikuttaa tai sitä ennustaa.

Rovaniemen kaupungin tulee edelleen edellyttää Kolpeneen kuntayhtymältä toimenpiteitä kustannustason nousun hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Valmistelijoiden esitys:

Esitämme, että perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon ja liitteenä olevan esityksen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laatimista varten ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon ja liitteenä olevan esityksen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laatimista varten ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, edelleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 30.6.2019 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi