Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Matkapalvelukeskuksen logistiikka-asiantuntijan toimi

ROIDno-2018-1673

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
Seija Säkkinen, seija.sakkinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Matkapalvelukeskuksessa on 4 palveluneuvojan tointa, joista 1 on avoimena (vakanssinro 16110043). Matkapalvelukeskuksen johtaminen vaatii paljon työtä kuljetusten järjestämisen ja sopimusten hallinnan muodossa. Lisäksi matkapalvelukeskus suunnittelee palvelulinjojen ja ryhmäkuljetusten reitit ja muuttaa niitä tarvittaessa palvelutarpeen muuttuessa. Matkapalvelukeskus ylläpitää yhteyksiä eri sidosryhmiin (sopimusautoilijat, sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) neuvottelemalla, ohjaamalla ja kouluttamalla. Matkapalvelukeskus testaa ja hankkii palvelun tarpeeseen sopivan matkojenvälitysohjelman sekä kehittää sitä palvelutarvetta vastaavaksi yhdessä ohjelmiston toimittajien kanssa.

Taksiliikenteen vapautuessa 1.7.2018 tulee kuljetuksien kilpailuttaminen monimutkaistumaan ja sopimustenhallinta neuvotteluineen ja kouluttamisineen viemään yhä enemmän aikaa. Lisäksi matkapalvelukeskuksen matkojenvälitysohjelman hankinta ja kehittäminen on yhä haasteellisempaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyökumppaneiden ohjeistus ja koulutus sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaaminen ovat iso osa matkapalveluiden tehtäviä. Kun matkapalvelukeskuksen kuljetukset järjestetään riittävillä resursseilla ja matkojenvälitysohjelma toimii tehokkaasti asiakkaita palvellen ja optimisti kuljetukset järjestäen, saavat matkapalvelukeskuksen asiakkaat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti.  

Matkapalvelukeskukseen tarvitaan logistiikka-asiantuntija kuljetuspäällikön avuksi hoitamaan kuljetusjärjestelyjä, neuvottelemaan sopimusosapuolten kanssa ja kehittämään matkojen logistiikkajärjestelyjä. Tehtävään tulee kuulumaan myös muita logistiikan tehtäviä perusturvan toimialalla ja asiakastyötä matkapalvelukeskuksessa. Toimi voidaan perustaa muuttamalla 1 palveluneuvojan toimi logistiikka-asiantuntijan toimeksi. Kustannukset katetaan matkapalvelukeskuksen kustannuksista ja otetaan huomioon talousarvion 2019 laadinnassa.

Valmistelijan esitys:

Perusturvalautakunta muuttaa palveluneuvojan toimen vakanssinro 16110043 logistiikka-asiantuntijan toimeksi 1.6.2018 alkaen. Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Hinnoittelu on 01ASI040 (eräät hallinnon asiantuntijatehtävät) ja tehtäväpalkka 2618,33€.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa palveluneuvojan toimen vakanssinro 16110043 logistiikka-asiantuntijan toimeksi 1.6.2018 alkaen. Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Hinnoittelu on 01ASI040 (eräät hallinnon asiantuntijatehtävät) ja tehtäväpalkka 2618,33€.

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen: Perusturvalautakunta muuttaa palveluneuvojan toimen vakanssinro 16110043 logistiikka-asiantuntijan toimeksi 1.6.2018 alkaen. Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Hinnoittelu on 01ASI040 (eräät hallinnon asiantuntijatehtävät) ja tehtäväpalkka 2618,33€. Tehtävä täytetään puolen vuoden ajaksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
Seija Säkkinen, seija.sakkinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta perusti kokouksessaan 30.5.2018 § 110 logistiikka-asiantuntijan toimen muuttamalla palveluneuvojan toimen 16110043 logistiikka-asiantuntijan toimeksi 1.6.2018 alkaen. Tehtävä päätettiin täyttää puolen vuoden ajaksi. Logistiikka-asiantuntijan määräaikainen tehtävän hoitaminen päättyy 31.12.2018. Matkapalvelukeskuksessa tarvitaan edelleen logistiikka-asiantuntija hoitamaan tehtäviä. 

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 19.6.2018 § 119 asiantuntijapalvelun hankinnan, joka koskee kaupungin matkapalvelukeskuksen toiminnan arviointia ja kehittämissuunnitelmaa. Selvityshankkeen tuloksena syntyvän laajan yhteenvedon ja arvioinnin pohjalta voidaan tarvittaessa laatia jatkosuunnitelma tulevaisuuden kuljetuspalvelun järjestämismallista. Selvityshanke on vielä kesken.  

Valmistelijan esitys:

Perusturvalautakunta päättää jatkaa logistiikka-asiantuntijan tehtävien määräaikaista hoitamista puolen vuoden ajalla 1.1.2019 - 30.6.2019 selvittelyhankkeen ollessa vielä kesken. Kustannukset katetaan matkapalvelukeskuksen kustannuksista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää jatkaa logistiikka-asiantuntijan tehtävien määräaikaista hoitamista puolen vuoden ajalla 1.1.2019 - 30.6.2019 selvittelyhankkeen ollessa vielä kesken. Kustannukset katetaan matkapalvelukeskuksen kustannuksista. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Arto Köngäs ja Nafisa Yeasmin poistuivat klo 18:47 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Seija Säkkinen, seija.sakkinen@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on perustanut kokouksessaan 30.5.2018 § 110 vakinaisen logistiikka-asiantuntijan toimen. Tehtävää on hoidettu määräaikaisena matkapalvelukeskuksen arvioinnin ja kehittämissuunnitelman ajan. Perusturvalautakunnan 28.11.2018 § 214 päättämä määräaikaisuus on päättymässä 30.6.2019. 

Matkapalvelukeskuksen arviointi ja kehittämissuunnitelma toi esiin toiminnan ja kehittämisen vaatimat resurssit, tärkeimpänä logistiikka-asiantuntijan tehtävät. Matkapalvelukeskuksen arvioinnissa ja kehittämissuunnitelmassa on todettu kehittämistarpeita ja kehittämistoimenpiteiden työstäminen on jo aloitettu.

Logistiikka-asiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. Matkapalvelukeskuksen toiminnan jatkuva kehittäminen toimintavarmuuden parantamiseksi. Logistiikka-asiantuntija osallistuu Sote-kuljetusten ja Matkapalvelukeskuksen tiedonhallinta- ja välitysohjelmiston kilpailutukseen ja sopimusten hallintaan. Hän osallistuu myös matkojen välittäjien, autoilijoiden ja kuljettajien koulutukseen sekä asiakasyhteistyöhön, asiakaspalautteiden käsittelyyn ja laadun parantamiseen. Logistiikka-asiantuntija toimii kuljetuspäällikön sijaisena hänen poissaollessaan. 

Valmistelijoiden esitys:

 Perusturvalautakunta päättää, että logistiikka-asiantuntijan toimen voi täyttää vakinaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että logistiikka-asiantuntijan toimen voi täyttää vakinaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Tiedoksi

Matkapalvelukeskus, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi