Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Perusturvalautakunnan lausunto / Alakemijoen alueen palveluverkko

ROIDno-2018-2000

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta käsitellyt koulutuslautakunnan kokouksessa 23.5.2019 § 67 Alakemijoen palveluverkkoselvitystä ja päättänyt valita vaihtoehto 5:n palveluverkkoehdotukseksi, josta asianosaisia tahoja kuullaan. Koulutuslautakunta on pyytänyt lautakuntia toimittamaan lausunnot 19.6.2019 mennessä.  

Alakemijoen palveluverkkoselvityksen laatiminen pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan vuodelle 2025. Selvitys kattaa Alakemijoen aluelautakunnan, Alakorkalon sekä Viirinkangas-Rantavitikan alueet. Tarveselvityksessä huomioidaan tuleva palvelutarve, peruskorjaukset, uudisrakentaminen sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Palvelut voidaan järjestää joko nykyistä edullisemmin tai siten, että kustannuskehitys on kohtuullista tai neutraalia. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan sivistyksen eri palvelujen yhteistyö sekä tilojen, että toiminnan osalta. Lisäksi etenkin toteutusvaiheessa huomioidaan kaupungin muiden toimialojen tavoitteet ja yhteistyötarpeet.

Alakemijoen palveluverkkoselvitys / Vaihtoehto 5 

Vaihtoehdossa alueella ovat toiminnassa seuraavat koulut:
1. Rantaviirin yhtenäiskoulu (1-9lk)
2. Häkinvaaran alakoulu (1-6lk) (Häkinvaaran monitoimitalo)
3. Muurolan peruskoulu (1-9lk)

Vaihtoehdossa alueella toimii yksi uusi alaluokkien koulu (Häkinvaara) sekä kaksi yhtenäistä peruskoulua (Rantavitikka ja Muurola). Häkinvaaran alakoulu toimii Häkinvaaran monitoimitalossa yhdessä Häkinvaaran päiväkodin kanssa.

Alaluokkien (1-6lk) oppilaiden oppilaaksiottoalueena Rantaviriin yhtenäiskouluun kuuluvat nykyiset Rantavitikan, Viirinkankaan ja Alakorkalon koulujen oppilaat, Häkinvaaran alakouluun kuuluvat nykyiset Hirvaan ja Rautiosaaren koulujen oppilaat sekä Muurolan peruskouluun nykyiset Muurolan peruskoulun oppilaat. Yläluokkien (7-9lk) oppilaiden oppilaaksiottoalueena Rantaviirin yhtenäiskouluun kuuluvat nykyiset Rantavitikan, Viirinkankaan ja Alakorkalon koulujen oppilaat ja Muurolan peruskoulun kuuluvat nykyiset Muurolan, Hirvaan ja Rautiosaaren koulujen oppilaat. Alakorkalon koulu siirtyy siten Rantaviirin oppilaaksiottoalueeksi yläluokilla, kun se aiemmin on ollut Muurolan peruskoulun oppilaaksiottoaluetta.

Vaihtoehdossa alueella toimivat seuraavat päiväkodit:
1. Muurolan päiväkoti
2. Häkinvaaran päiväkoti (Häkinvaaran monitoimitalo)
3. Päiväkoti Väinämöinen
4. Rantavitikan päiväkoti

Toiminta- ja kasvuympäristö:

Vaihtoehdon 5 vahvuus on oppilaaksiottoalueiden selkeys ja koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen erityisesti yläkoulussa. Kahden 1-9 -koulun ja yhden alakoulun malli mahdollistaa laadukkaan opetustarjonnan, laajamittaiset osaamisen jakamisen opetushenkilöstön välillä ja asiantuntijuuden keskittämisen. Koulupolun selkeys on tämän vaihtoehdon vahvuus.

Kotien laajamittainen osallistaminen koulun pedagogiseen toimintaan on mallissa 5 osittain haastavaa etäisyyksien vuoksi. Lisäksi varhais- ja esiopetuksen yhteistyön toteutusta perusopetuksen kanssa tulee pohtia erityisesti Muurolan ja Rantaviirin osalta. Toteutuessaan Häkinvaaran päiväkoti ja koulu muodostaisivat yhdessä yksikössä toteutuvan kasvu- ja opinpolun varhaiskasvatuksesta alakoulun loppuun. Yhtenäiset kasvu- ja opinpolut ovat olennaisia nivel- ja siirtymävaiheiden sujuvuuden takaamiseksi. Rantaviirillä ja Muurolassa siirtymävaihe alakoulusta yläkouluun on helposti toteutettavissa. Oppilassijoittelun suhteen alueet ovat kohtuullisen selkeitä.

Tilat:

Uudet Rantaviirin ja Häkinvaaran koulut voisivat antaa mahdollisuuden uudenlaiselle pedagogiikalle ja täyttää erinomaisesti perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimukset hyvästä oppimisympäristöstä; pedagogisesti monipuoliset, luovuutta edistävät ja joustavat kokonaisuudet. Alakoulujen tilojen näkökulmasta toiminta vaihtoehdossa 5 tapahtuisi uusissa Rantaviirin ja Häkinvaaran tiloissa ja jo olemassa olevassa Muurolan peruskoulussa. Perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimukset hyvästä oppimisympäristöstä ja sen kehittämisestä voidaan toteuttaa Muurolan tämänhetkisten tilojen asettamien raamien puitteissa kohtalaisesti. Pedagogisesti monipuolisten, luovuutta edistävien ja joustavien kokonaisuuksien luomisessa alakouluissa on vaihtoehdossa 5 haasteita Muurolan yksikön osalta ja edellyttävät sekä luovuutta että joustavuutta opetushenkilöstöltä.

Perusturvalautakunnan lausunto:

Perusturvan toimialan palvelukentässä liikkuvat palvelut, eri tilojen monipuolinen käyttö ja etäyhteyksillä tuotettavat palvelut ovat osa tulevaisuutta. Perusturvan kannalta on tärkeintä on, että tilat ovat tulevaisuudessa joustavasti käytettävissä esim. järjestöjen toimintaan ja että niissä on varaus esim. seniorineuvolan tyyppiselle toiminnalle ja tarvittaessa vaikka etäyhteyksillä toteutetuille ryhmille.

Selvityksen mukaan mikään ratkaisu ei sulje pois mahdollisuuksia yhteistoimintaan esim. ikäihmisten palvelujen tai terveyspalvelujen järjestämisessä. Myös opetuksen ja oppilashuollon/perhehuollon kanssa tehtävän yhteistyön tulee olla saumatonta ja tilojen tulee mahdollistaa ja tukea oppilaiden ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä.   

Pitkään jatkunut hyvä yhteistyö koulutilojen yhteiskäytössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa toivotaan jatkuvan myös uusissa ratkaisuissa mm. kulttuuripalveluiden liikkuvien esitysten ja lähipalveluina toteutettujen liikuntaryhmien muodossa. Näillä toimilla edistetään esim. ikäihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia osallistua liikuntatapahtumiin ja kulttuuripalveluihin. 

Perusturvan toimialalta tulisi kutsua edustaja tilasuunnitteluun siinä vaiheessa kun Häkinvaaran monitoimitalon joustavaan yhteiskäyttöön kohdennettuja tiloja suunnitellaan. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan koulutuslautakunnalle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan koulutuslautakunnalle. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Tiedoksi

Koulutuslautakunta, sivistyspalveluiden hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi