Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutuksiin 2019

ROIDno-2018-774

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on aiemmin linjannut luottamushenkilöiden ulkoisen koulutuksen painopisteiksi vuosittain järjestettävät THL:n Terve-SOS -koulutustapahtuman ja Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät.

Vuonna 2019 Terve-SOS - messut järjestetään 23.-24.5.2019 Oulussa. Päivien ohjelma on liitteenä ja se löytyy myös lisätietoineen osoitteesta
https://www.tervesos.fi/ . 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät järjestetään 5.-6.9.2019. Toistaiseksi ohjelmaa ei ole käytettävissä.

Koulutuslinjaukseen lisäyksenä perusturvalautakunta päättää  yhden henkilön mahdollisuudesta osallistua vaihtoehtoisesti vain toiseen tilaisuuten. Näihin koulutuksiin osallistumisen kustannukset maksetaan perusturvalautakunnan määrärahoista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ulkoisen koulutuksen linjauksen ja päättää Terve-SOS - koulutustapahtumaan osallistumisestaan em. koulutuslinjaukset huomioiden. Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville osallistumisesta tehdään erillinen päätös ohjelman valmistuttua. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti myöntää Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiville osallistumisoikeuden Eini Marja Tennilälle ja Nafisa Yeasminille. Terve-SOS -koulutustapahtumaan Oulussa oikeutetaan osallistumaan Jyrki Saarenpää ja Asko Peuraniemi. Perusturvalautakunnan koulutuksiin osallistuminen tuodaan vielä uudelleen lautakunnan käsittelyyn kevään 2019 aikana.

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on myöntänyt kokouksessaan 27.2.2019 § 35 osallistumisoikeuden Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiville 5.-6.9.2019 Eini Marja Tennilälle ja Nafisa Yeasmanille. Päätöksen mukaan perusturvalautakunnan koulutuksiin osallistuminen tuodaan vielä uudelleen lautakunnan käsittelyyn kevään 2019 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville osallistumiset.  

Päätös

Perusturvalautakunta päätti myöntää Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville osallistumisoikeuden 27.2.2019 päätöksen lisäksi Arto Könkäälle ja Matti Torviselle. Osallistujat ovat Eini Marja Tennilä, Nafisa Yeasmin, Arto Köngäs ja Matti Torvinen.  

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Tiedoksi

Ao. henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi