Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2020 / esitys

ROIDno-2019-1188

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2020–2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.4.2019 § 141 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2020. Perusturvalautakunnan osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 218,60 miljoonaa euroa. Huomioiden perusturvan toimialan kustannuskehityksen vuosina 2018 ja 2019, sekä ennakoidun Erikoissairaanhoidon toteuman vuonna 2019, määrärahan tarve on vuonna 2020 nykyisen laskentatilanteen (*10.6.2019) mukaisesti 221,86 miljoonaa euroa.

 

M€ TP2018 TA2019 TAE2020(*)
Lapsiperheiden palvelut 16,41 15,16 17,34
Aikuisten ja työikäisten palvelut 35,15 34,36 36,35
Ikäihmisten palvelut 44,21 43,35 44,31
Terveydenhuollon palvelut 19,66 20,34 20,34
Erikoissairaanhoito 99,64 96,79 103,53
Yhteensä 215,08 210,00 221,86


Perusturvalautakunnan talousarviossa vuodelle 2020  jatketaan aiempien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmien mukaisia linjauksia.

Toimialan yleisenä tavoitteena on tuottavuuden kasvattaminen, henkilöstön kehittäminen osaamista ja hyvinvointia parantamalla, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä tulevan sote -muutoksen valmistelu.

Painopisteenä on ehkäistä varhain ongelmia ja toimintakyvyn vajeita, toteuttaa monimuotoista kuntoutusta sekä edistää palvelujen integraatiota asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Palvelut pyritään järjestämään osallisuutta vaalien normaalipalveluina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasioihin tavoitellaan toimialalla yhteistä ratkaisua, joka mahdollistaisi asiaskasmaksutoiminnan osaamisen ja kehittämisen sekä yhtenäiset ohjeistukset, seurannan ja raportoinnin. Ratkaisu voisi mahdollistaa myös palvelusetelin operoinnin asiakkaiden ja yrittäjien kanssa.

Lapsiperhepalveluissa keskeisenä painopisteenä on edelleen kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita /palvelukokonaisuuksia huomioiden valtakunnallisen  LAPE-ohjelman tavoitteet (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma).

Aikuisten ja työikäisten palveluiden eri osa-alueilla vahvistetaan asiakkaan osallisuutta, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä tarkoituksenmukaisin palvelukokonaisuuksin. Erityinen huomio on köyhyyden ja syrjäytymisen torjumisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä erityisesti nuorten kohdalla.

Ikäihmisten palveluissa erityinen huomio on toimintakyvyn edistämiseen  koko hoito- ja palveluketjussa. Oman toiminnan kotihoitoa ja kotisairaalan toimintaa vahvistetaan. Asumispalveluiden strategisen suunnitelman toimeenpanoa jatketaan lisäämällä välimuotoista asumista, hankkimalla Näsmäntien toiminnalle korvaavia tiloja ja jatkamalla palvelukorttelin suunnittelua.  Palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta.

Terveyspalveluissa laajennetaan sähköisten palveluiden käyttöä; sähköinen ajanvaraus sekä sähköinen hoidon tarpeen arviointi. Terveydenhuollon palveluiden tavoitteena on, että perusterveydenhuollon vastaanottopalveluja on riittävästi tarjolla, jottei  potilaita ajaudu tarpeettomasti erikoissairaanhoitoon.

Kuntoutuksessa kehitetään entistä suunnitelmallisempaa ja tarpeeseen perustuvaa kuntoneuvolan palvelua, sekä puhelimitse tapahtuvaa fysioterapeutin ohjausta, neuvontaa ja kuntoutuksen tarpeen arviointia.

Suun terveydenhuollossa jatketaan Joustava klinikka- toimintamallin  laajentamista palveluverkkoa keskittämällä. Monihuonemallia kehitetään kouluikäisten suun terveyspalveluihin.

Erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyötä tiivistetään edelleen: tuottavuuteen pyritään vaikuttamaan niin, että erikoissairaanhoidon kustannuksia voitaisiin tuntuvasti vähentää. Potilaan kotiutumisen tulee jatkossa tapahtua nykyistä nopeammin.  Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyönä tavoitellaan potilaiden nopeampaa kuntoutumista, tavoitteena on tuottaa palvelut kustannusvaikuttavasti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Erkki Virtanen poistui klo 18:14 tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, kehityspäällikkö, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi