Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen tai maksuvapautus/Terveydenhuollon tasamaksujen maksuvapautus

ROIDno-2019-729

Valmistelija

 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
 • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Asiakasmaksulain 11§:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentamista koskeva säännös on laadittu sanamuodoltaan ehdottomaksi silloin, kun kyse on sosiaalihuollon palveluista määrätyistä maksusta tai terveydenhuollon tulosidonnaisista maksuista. Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Asiakasmaksulain mukaan kunta vastaa asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 71§:n mukaan maksusta päättää toimialalautakunta.

Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelut ottaa käyttöön terveydenhuollon asiakasmaksujen nk. tasamaksujen maksuvapautusmenettelyn 1.8.2019 alkaen. Käytössä on edelleen myös maksujen alentamismahdollisuus maksukyvyn mukaisesti mm. pitkäaikaisen laitoshoidon, ikäihmisten palveluasumisen ja kotihoidon ja erityisryhmien asumispalveluiden erityiskustannusten maksuihin, joissa maksu voi määräytyä myös 0 euron suuruiseksi, jolloin maksuvapautus toteutuu. Tavoitteena on varmistaa, etteivät asiakasmaksut ole esteenä palveluihin hakeutumiselle. Vapautuksen voi saada 1.8.2019 jälkeen laskutetuista maksuista.

Maksuvapautusta voi hakea seuraavista perusturvan toimialan terveydenhuoltolain mukaisista asiakasmaksuista:

 • Lääkärin vastaanottokäynti
 • Hoitajan vastaanottokäynti
 • Fysioterapia-, puheterapia- ja toimintaterapiakäynti
 • Lyhytaikainen laitoshoito
 • Päivä- ja yöhoidon maksu
 • Ylläpitomaksu (maksukaton 683€ ylittymisen jälkeen)
 • Kuntoutushoidon maksu
 • Kotisairaalamaksut
 • Tilapäinen kotisairaanhoito

Edellä mainitut palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Asiakasmaksun vapautusta haetaan Terveydenhuollon tasamaksun maksuvapautus -hakemuslomakkeella, joka tulee jättää kaupungin kirjaamoon 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Hakemus löytyy sähköisenä rovaniemi.fi-sivustolta sekä kirjallisena palveluyksiköistä mm. terveysasemilta, asiakaspalveluyksikkö Osviitasta, neuvontapiste Nestorista ja nuorten terveyspalvelusta.   

Maksuvapautuksen voi saada, jos asiakas ja hänen puolisonsa ovat pienituloisia ja vähävaraisia. Tämän osoittamiseksi hakemukseen liitetään

 • Myönteinen perustoimeentulotukipäätös (voimassa oleva tai edelliseltä kuukaudelta) tai
 • takuueläkepäätös ja eläketukipäätös tai
 • työmarkkinatukipäätös tai päätös työttömyysturvan peruspäivärahasta

Jos edellä mainittuja päätöksiä ei ole, hakemukseen liitetään sosiaalityöntekijän puoltava lausunto. Lisäksi hakemukseen liitetään kopio viimeisimmästä verotuspäätöksestä, ellei asiakkaalla ole myönteistä perustoimeentulotukipäätöstä. Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksessa esitettyjä tietoja käsittelevät Rovaniemen kaupungin terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät maksuvapautuspäätöksen antamiseksi.

Maksun vapautusta voi hakea useammasta laskusta kerrallaan. Päätös annetaan 1-2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Jos lasku on jo erääntymässä, hakija pyytää laskussa mainitulta yhteyshenkilöltä laskulle lisää maksuaikaa.

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon maksusta annettuun päätökseen voi hakea oikaisua perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostolta. Ohjeet oikaisemisesta näkyvät asiakasmaksupäätöksessä. 

Liitteessä on kuvattu terveydenhuollon tasamaksun maksuvapautusprosessi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön terveydenhuollon asiakasmaksujen nk. tasamaksujen maksuvapautusmenettelyn 1.8.2019 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta poisti esittelijän esityksestä asian pois esityslistalta.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö, taloussihteerit, Sarastia 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi