Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Hilpi Ahola.

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että läsnä videoyhteyden ja kokousjärjestelmän kautta ovat kaikki perusturvalautakunnan jäsenet lukuunottamatta Marjo Rundgrenia. Varajäsenistä läsnä oli Seija Hiltunen. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.