Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2019

ROIDno-2019-428

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin. ”

Tilinpäätöksessä ja tuloskorteissa raportoidaan talouden ja toiminnan toteumasta vuodelta 2019.

Perusturvalautakunnan talouden toteuma oli vuonna 2019 noin 221,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio oli 210,0 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio oli 220,0 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio ylittyi noin 11,7 miljoonalla eurolla, muutettu talousarvio ylittyi noin 1,7 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2018 toteuma oli yhteensä 215,1 miljoonaa euroa. Kokonaismuutos vuoteen 2018 verrattuna oli noin 6,6 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen selittävä tekijä muutokseen vuosien 2019 ja 2018 välillä on erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu. Erikoisairaanhoidon kustannukset kasvoivat vuonna 2019 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tuloskortit.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginkamreeri, palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.