Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Sanna Luoma.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.4.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sanna Luoma

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.