Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Selvitys aluehallintovirastolle: Rovaniemen suun terveydenhuollon potilaiden hoidon pitkittyminen

ROIDno-2020-696

Valmistelija

  • Eeva-Riitta Ylikärppä, ylihammaslääkäri, eeva-riitta.ylikarppa@rovaniemi.fi
  • Katariina Kettunen, palveluesimies, katariina.kettunen@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluehallintoviraston selvityspyyntö perusturvalautakunnalle

Lapin aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen perusturvalautakunnalta selvitystä Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuollon potilaiden hoidon pitkittymisestä ja hoidon laadusta.

Rovaniemen kaupunki tuottaa suun terveydenhuollon palveluja tällä hetkellä viidessä eri hammashoitolassa Rovaniemen kaupungin alueella. Hammashoitoloissa kliinistä potilastyötä tekevät ja hoitoa tarvitsevia kuntalaisia palvelevat 22 hammaslääkäriä, 28 hammashoitajaa sekä 9 suuhygienistiä. Lisäksi suun terveydenhuollossa on 1 ylihammaslääkäri ja 1 palveluesimies. 

Vuonna 1972 voimaan tullut Kansanterveyslaki edellytti kunnallisen hammashuollon koskevan alle 17-vuotiaita. Vuonna 2002 kuntien hammashoito laajeni koskemaan kaikkia kuntalaisia.  Hoitotakuu v. 2005 ja Neuvola-asetus v. 2011 sekä Kelan maksaman korvauksen pienentyminen yksityisestä hammashoidosta mm.  v. 2016 ja yksityisen hammashoidon hintojen kohoaminen ovat kukin omalta osaltaan tuottaneet lisää haasteita kunnalliseen suun terveydenhuollon palveluiden tuotantoon palvelutarpeen kasvaessa.

Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuollon käynnit vuodesta 2006 vuoteen 2018 ovat lisääntyneet 92,36 %. Lisääntyneeseen kysyntään on pyritty vastaamaan kehittämällä suun terveydenhuollon toimintatapoja ja prosesseja useissa erilaisissa hankkeissa. Puhelinpalvelun sujuvoittamiseksi on hankittu toimiva ja monipuolinen puheluiden hallintajärjestelmä, sekä otettu käyttöön tila- ja henkilöstöresurssien optimaalista organisointia edistävä toiminnanohjausjärjestelmä. Henkilöstöresurssia on lisätty hoidon tarpeen arviointiin (ajanvaraus toimintaan).

Ostopalveluina hankittavasta hammaslääkärin palvelusta on saatu jonkin verran apua oman tuotannon vajeen paikkaamiseen. Ostopalvelua on saatu hankittua muutamia yksittäisiä päiviä. Ostopalveluista saatu apu on jäänyt kuitenkin vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi, joten palvelutarpeen kasvuun tällä ei ole pystytty vastaamaan riittävästi. Hankituista ostopalveluista sekä oman toiminnan tehostamistoimista huolimatta, suun terveydenhuollon kapasoiteetti ei ole ollut riittävällä tasolla palvelujen tarpeeseen nähden. 

Suun terveydenhuollon nykyiset toimintatavat noudattavat hyviä hoito- ja toimintakäytänteitä, jotka ovat laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja ja turvaavat potilasturvallisuuden. Hoidossa noudatetaan Käypä hoito -suosituksia. Useita hoitokäyntejä tarvitsevan potilaan oikeus hyvään hoitoon toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi potilaan tarvitsema kirurginen ja proteettinen hoito toteutetaan niihin perehtyneen hammaslääkärin toimesta.

Hoidon tarpeen arviointi toteutetaan puhelimitse työhön perehdytettyjen terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta. Yhteyden saaminen hoidon tarpeen arvioon toimii hyvin. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella potilaalle annetaan vastaanottoaika yksilöllisen hoidontarpeen mukaisesti, noudattaen hoitotakuun määräaikoja. 

Suun terveydenhuollon haasteena on tällä hetkellä se, että potilaiden suun terveyden edellyttämät hoidot (esimerkiksi juurihoidot, lasten hampaiden reikiintyminen) voivat pitkittyä siten, että hoidon laatu ja ennuste heikkenevät. Tämän vuoksi potilas potilas voi myös joutua turvautumaan päivystykseen tai hoitosuunnitelma voi muuttua ( esim. hammas voidaan joutua poistamaan). Nykyisellä henkilöstöresurssilla tuotetaan asiantuntevaa suun terveydenhuoltoa, mutta hoitovälien pitkittyessä riskinä on, että potilaan suun terveydenhoito voi heiketä. 

Erilaisia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi ja resurssien optimoimiseksi on jo tehty ja valmisteilla. Tämän lisäksi tarvitaan myös lisää hoitokapasitteettia. Uusia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ollaan valmistelemassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa sen vastauksenaan Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto 29.4.2020 mennessä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.