Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2020 / alustava esitys

ROIDno-2019-1188

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2020–2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2021.

Rovaniemen kaupungin talouden ja toiminnan uudistamisohjelmassa perusturvalautakunnan alustava määräraha vuodelle 2020 oli 212,54 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon perusturvan toimialan kustannuskehityksen vuonna 2018 ja ennakoidun Erikoissairaanhoidon toteuman vuonna 2019, määrärahan tarve on vuonna 2020 nykyisen laskentatilanteen (* 16.4.2019) mukaisesti 220,23 miljoonaa euroa.

 

M€

TP2018 TA2019

TAE2020 (*)

Lapsiperheiden palvelut 16,41 15,16

16,40

Aikuisten ja työikäisten palvelut 35,15 34,36

35,00

Ikäihmisten palvelut 44,21 43,35

44,20

Terveydenhuollon palvelut 19,66 20,34

20,00

Erikoissairaanhoito 99,64 96,79

104,63

Yhteensä 215,08 210,00

220,23

 

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvio perustuu aiempina vuosina aloitettujen toimenpiteiden jatkamiselle. Toimialan yleisinä tavoitteina on työhyvinvoinnin parantaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, sekä tuottavuuden kasvattaminen. Talousarvion painopisteenä on varhainen ongelmiin puuttuminen, toimintakyvyn tukeminen, sekä entistä tiiviimpi yhteistyö perusterveydenhuollon ja Erikoissairaanhoidon kesken.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2020 alustavan talousarvioesityksen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

toimialajohtaja, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi