Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Köngäs.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.4.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Lindroos.

Perusturvalautakunta hyväksyi muilta osin toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi