Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksujen alentamisperusteet 1.5.2019 alkaen/ Ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelut

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kulujan suuruinen.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.11.2017 § 556 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2018. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Perusturvalautakunta on 13.12.2011 § 129 päättänyt, että ikäihmisten ja psykososiaalisen palveluasumisen maksut määritellään samoilla perusteilla.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista perittävistä maksuista vuodelle 2018 ei ole tehty päätöstä.

Rovaniemen kaupunkin järjestää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n nojalla. Tuettua asumista järjestetää henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen asiakasmaksu on aiemmin määritelty samoilla periaatteilla kuin palveluasumisen asiakasmaksu. Tuettu asuminen on kuitenkin palveluasumista kevyempää palvelua, joten asiakasmaksua on perusteltua alentaa vastaamaan kotihoidon asiakasmaksuja.

Kuntouttavaa jaksohoitoa järjestetään tilapäisenä kuntouttavana palveluna, johon asiakas siirtyy esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen ennen siirtymistään vakituiseen asumiseensa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavasta jaksohoidosta ei ole aiemmin peritty asiakasmaksua. Kuntouttava jaksohoito tuotetaan ostopalveluna ja palveluntuottajat ovat aikaisemmin perineet asiakkailta kuntouttavan jaksohoidon ajalta ateriavuorokausihinnan, joka on ollut 13,50–18,00 €/vrk. Puitesopimuksessa 1.2.2017 alkaen kuntouttavan jaksohoidon ateriat sisältyvät tilaajalta perittävään vuorokausihintaan. 

Ateriavuorokausihinta 12,60 € on teknisen lautakunnan vuodelle 2017 vahvistama kohtuullinen ateriapalveluhinta ja myös erityishuoltona järjestettävien asumispalveluiden asiakkailta perittävän ateriavuorokauden enimmäishinta.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksut 1.4.2018 alkaen seuraavasti:

Asumisen ohjaus ja liikkuvan asumisen tuki

Kun asiakas ei asu tuetun asumisen yksikössä tai muussa asumispalvelussa, mutta hänen kotiinsa järjestetään ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalisia tukikäyntejä, ovat tukikäynnit asiakkaalle maksuttomia.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelumaksu kuukaudessa on 20 % henkilön yhteenlasketuista bruttotuloista vähennettävän, kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta, .

Tavallinen palveluasuminen

Palveluasumisen palvelumaksu kuukaudessa on 35 % henkilön yhteenlasketuista bruttotuloista vähennettävän, kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta .

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen palvelumaksu kuukaudessa on 45 % henkilön yhteenlasketuista bruttotuloista vähennettävän kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttava jaksohoito

Palvelumaksu 12,60 €/vrk mielenterveys- ja päihdekuntoutujien jaksohoidossa (Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan vahvistama kokonaishinta ateriavuorokausimaksulle vuonna 2017)

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksut 1.4.2018 alkaen esityksen mukaisesti. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.11.2017 § 556 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. 

Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Lisäksi perusturvalautakunta on päättänyt mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksuista 1.4.2018 alkaen kokouksessaan 27.2.2018 § 36. Tilapäisen majoituksen maksua lautakunta ei ole päättänyt.

Rovaniemen kaupunki järjestää 1.9.2018 alkaen sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 §:n tarkoittaman välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamiseksi tilapäismajoitusta henkilöille, joiden asuminen vakituisessa asunnossa on syystä tai toisesta äkillisesti estynyt, ja joilla ei ole mahdollisuutta muutoin järjestää majoitustaan. Tilapäismajoitusta järjestetään KAS vuokra-asunnoilta vuokratuissa kahdessa asunnossa. Asunnot ovat olohuoneen, makuualkovin, keittiön ja pesuhuoneen käsittäviä yksiköitä, joiden kuukausivuokra on 285,31€ sisältäen veden ja sähkön.

Rovaniemen kaupungin järjestämästä tilapäismajoituksesta on perusteltua periä asunnon vuokraamisesta kaupungille aiheutuvien kustanusten kattamiseksi vuokran perusteella määräytyvä vuorokausimaksu 9,35 euroa vuorokaudessa 1.9.2018 alkaen. Asiakkaalle määrättyä maksua voidaan tilannekohtaisen harkinnan perusteella alentaa tai se voidaan poistaa asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesti.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää Rovaniemen kaupungin tilapäismajoituksesta perittävän maksun suuruudeksi 9,35 euroa vuorokaudessa 1.9.2018 alkaen. Maksun määrää voidaan tarkistaa vuosittain kustannusten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Olsen, palvelualuepäällikkö, ritva.olsen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää Rovaniemen kaupungin tilapäismajoituksesta perittävän maksun suuruudeksi 9,35 euroa vuorokaudessa 1.9.2018 alkaen. Maksun määrää voidaan tarkistaa vuosittain kustannusten mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 23. marraskuuta 2017. Asetus astui voimaan 1.1.2018. Asetuksen mukaan lakisääteisten asiakasmaksujen hintoja tarkistetaan joka toinen vuosi.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. 

Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Lisäksi perusturvalautakunta on päättänyt mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksuista 1.4.2018 alkaen kokouksessaan 27.2.2018 § 36 ja tilapäismajoituksen maksusta kokouksessaan 12.9.2018 § 154. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvaraiset asiakasmaksut liitteiden 1 - 3 mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen, ellei liitteissä toisin mainita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvaraiset asiakasmaksut liitteiden 1 - 3 mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.2.2019 alkaen, ellei liitteissä toisin mainita.

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen:  Sotainvalidien lounassetelin maksuksi päätetään Verohallinnon 2019 lounasedun arvon mukaisesti 10,50 e.  

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessa 16.1.2019 5§ Eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja 1.1.2019 alkaen. Päätöksen liitteenä olleessa asiakirjassa (LIITE 1 Kotihoidon maksuja 2019.pdf) oli virheellinen tuntimääräluokkataulukko.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy Kotihoidon asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää Kotihoidon asiakasmaksut liitteen mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen, ellei liitteenä toisin mainita.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä (HS 71§). 

Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammaisten ateriamaksuista 1.8.2016 alkaen kokouksessaan 26.4.2016 § 55 siten, että

1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykene valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Asiakkaalle voidaan yhä edelleen antaa arjessa tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa aterianvalmistukseen osana sosiaaliohjausta ja -työtä tilanteissa, jossa asiakas tosiasiallisesti kykenee huolehtimaan omasta ruokahuollostaan. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii palvelustaan vahvistamansa hinnat. Asumis- ja päivätoiminnan ateriamaksut on Kolpeneen Palvelukeskuksen Kuntayhtymän hallitus vahvistanut 5.2.2016. Uudet hinnat ovat tulleet voimaan 1.4.2016 alkaen. 

2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriahinnat vuonna 2019

Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen ateriahinnat 1.2.2019 alkaen on päätetty Liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 30.1.2019 § 10. Ateriahintaan ei tehty korotusta, joten ateriapäivän hinta omissa asumispalveluyksiköissä on 12,60 euroa. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus on päättänyt ateriahinnoista 1.1.2019 alkaen kokouksessaan 30.11.2018 § 133. Asiakkaiden ateriapalveluiden hinnat 1.1.2019 alkaen ovat: lounas 6,20€, päivällinen 5,50€ ja päiväaikaisen toiminnan asiakkaan välipala 2,00€. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksuista vuodelle 2019 seuraavasti:

1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykena valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii ateriapalveluistaan vahvistamansa hinnat.

2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta vahvistaa vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut vuodelle 2019 esityksen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019..  

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön .maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen

Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksujen alentamisen tai palvelusetelin korottamisen perusteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Palveluohjaus-ja ikäosaamiskeskuksen palveluesimies, asiakassihteeri, erityisryhmien asumispalvelujen vastaava ohjaaja, vs. palveluesimies ja palveluneuvonnan ohjauksen palveluesimies

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi