Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Vastaus valtuustoaloitteeseen sosiaalihuoltolain mukaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen määrärahan lisääminen perusturvalautakunnan budjettiin

ROIDno-2018-3271

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä mielenterveys- ja päihdepalvelut on siirretty Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017. Kun päihdehuoltoa toteutetaan terveydenhuollon organisaatiossa tilanne on asiakkaan kannalta ongelmallinen. Nykyisellään rovaniemeläiset ohjautuvat laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääosin A-klinikan kautta lääkärin lähetteellä. Tällöin asiakkaat, joilta kuntoutukseen pääsy evätään eivät saa valituskelpoista päätöstä.

Päihdehuollosta säädetään sosiaalihuoltolaissa, eikä vastuuta laitosmuotoisen kuntoutuksen osalta voi näin ollen täysin ulkoistaa terveydenhuollolle. Rovaniemeläisillä tulee olla oikeus laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen myös sosiaalihuoltolain määrittämällä tavalla. Rovaniemellä aikuissosiaalityössä työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä tulee olla työkalupakisssaan laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen ohjaamisen väline myös silloin, kun lastensuojelullinen näkökulma ei ole asiakkuuden osana. Aloitteen allekirjoittaneet vaativat sosiaalihuoltolain mukaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen määrärahan lisäämistä perusturvalautakunnan budjettiin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen terveyspalvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Tiina Outila ym. ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 22.10.2018 §102:

"Rovaniemellä mielenterveys- ja päihdepalvelut on siirretty Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017. Kun päihdehoitoa toteutetaan terveydenhuollon organisaatiossa tilanne on asiakkaan kannalta ongelmallinen. Nykyisellään rovaniemeläiset ohjautuvat laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääosin A-klinikan kautta lääkärin lähetteellä. Tällöin asiakkaat, joilta kuntoutukseen pääsy evätään, evät saa valituskelpoista päätöstä.

Päihdehuollosta säädetään sosiaalihuoltolaissa, eikä vastuuta laitosmuotoisen kuntoutuksen osalta voi näin ollen täysin ulkoistaa terveydenhuollolle. Rovaniemeläisillä tulee olla oikeus laitosmuotoiseen kuntoutukseen myös sosiaalihuoltolain määrittämällä tavalla. Rovaniemen aikuissosiaalityössä työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä tulee olla työkalupakissaan laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen ohjaamisen väline myös silloin, kun lastensuojelullinen näkökulma ei ole asiakkuuden osana. Aloitteen allekirjoittaneet vaativat sosiaalihuoltolain mukaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen määrärahan lisäämistä perusturvalautakunnan budjettiin."

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Kunnan on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14.1 §:n 10 kohdan nojalla järjestettävä sosiaalipalveluina sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin sosiaalihuoltolaissa tai muussa laissa säädetään päihdetyötä. Sen lisäksi kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava saman pykälän 2 momentin mukaan muun muassa päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista sen mukaan kuin erikseen säädetään muun muassa päihdehuoltolaissa.

Päihdetyöllä 24 §:n mukaan vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä.

Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu lain 24.2 §:n mukaan:

1) ohjaus ja neuvonta;

2) päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut;

3) muut 14 §:n mukaiset päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Sosiaalihuollossa tehtävä päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa.

Sosiaalihuoltolain tarkoittamassa päihdetyössä sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat yhdessä (STM julkaisuja 2017:5). Päihteettömyyttä edistävän sekä ongelmia ehkäisevän työn tavoitteena on vahvistaa voimavaroja ja muita ongelmilta suojaavia tekijöitä ja vähentää riskitekijöitä esimerkiksi tukemalla asukkaiden aktiivista osallistumista päihteettömyyttä tukevaan toimintaan. Päihdetyöhön sisältyvä ohjaus- ja neuvonta kohdistuu päihteettömyyttä tukeviin ja suojaaviin tekijöihin sekä palvelujärjestelmän sisältämien vaihtoehtojen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen ja tarpeen mukaiseen palveluohjaukseen. Päihteiden ongelmakäyttäjille tarjotaan yleisiä sosiaalipalveluja kuten kotipalvelua, päivä- ja työtoimintaa, kasvatus- ja perheneuvontaa.

Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan päihdekuntoutujille tarkoitettuja palveluja kuten a-klinikkatoimintaa, kuntoutuslaitoksia, katkaisuhoitoa ja huumausaineiden käyttäjien erityispalveluja. Osa erityispalveluista on vakiintuneesti katsottu olevan osa terveydenhuollon palveluketjua potilaiden lääketieteellisen hoidon tarpeen sekä toteuttajalta edellytettävän terveydenhoidollisen osaamisvaatimuksen vuoksi. Osa palveluista kuuluu selkästi sosiaalihuollon vastuulle, kuten päihteiden käyttäjille suunnatut asumispalvelut ja päiväkeskustoiminta.

Päihdehuollon laitoksissa toteutettu kuntoutus voi olla luonteeltaan lääkinnällistä, terveydenhuollon toimintana toteutettavaa tai sosiaalista kuntoutusta, jolloin sovellettavaksi tulevat sosiaalihuoltolain säädökset. Ratkaisevaa on asiakkaan etu ja lääketieteellisen hoidon tarve. Mikäli asiakas tarvitsee päihdehoitoa lääketieteellisin perustein, on sitä järjestettävä terveydenhuoltolain mukaisesti.

Rovaniemen kaupungin järjestämät erityistason päihdepalvelut on siirretty 31.1.2017 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017 alkaen. Sopimuksen mukaan sosiaalihuolloksi luettavien päihdepalvelujen järjestämisvastuu on jäänyt Rovaniemen kaupungille. Sopimuksen mukaan Rovaniemen kaupunki järjestää päihteisiin liittyvän perustason hoidon osana kaupungin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa. Sairaanhoitopiiri vastaa erityistason avohoidon ja laitoshoidon järjestämisestä. Rovaniemen kaupunki järjestää päihdehuollon palveluna esimerkiksi päihteettömyyttä tukevia asumispalvelua eri muodoissa sekä kuntouttavaa jaksohoitoa, jonka tarkoituksena on tukea kotona asumista ja arjessa selviytymistä sekä päihteetöntä elämäntapaa.

Potilaan ja asiakkaan asema ja oikeudet poikkeavat sen mukaan järjestetäänkö palvelu sosiaalihuollon vai terveydenhuollon palveluna. Sosiaalihuoltoa järjestettäessä asiakkaalle on aina annettava muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös kun taas terveydenhuollon palvelu, joka on luonteeltaan tosiasiallista toimintaa, ei edellytä päätöksentekoa. Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, asiakkaalla ei ole käytössään muutoksenhakumahdollisuutta laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääsystä, mikäli laitoskuntoutukseen pääsystä päätetään terveydenhuollon palveluissa. Muita oikeusuojakeinoja asiakkaalla toki on mm. muistutuksen tekeminen terveydenhuollon yksiköstä vastaavalle johtajalle sekä kantelu terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle. Mikäli laitoskuntoutukseen pääsystä päätettäisiin sosiaalihuoltolain nojalla, asiakas saisi vaatimukseensa päätöksen, johon hänen on mahdollisuus vaatia oikaisua yksilöasioiden jaostolta, jonka päätöksestä on edelleen mahdollisuus valittaa tuomioistuimeen. Kuitenkin, toisin kun aloitteessa esitetään, sosiaalihuoltolaki ei velvoita kuntaa järjestämään laitosmuotoista päihdekuntoutusta sosiaalihuoltolain nojalla eikä sosiaalihuoltolaissa ole määritelty laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen järjestämistä. Sosiaalihuollon päihdepalveluissa painopiste on avohuollon palveluissa, jotka tukevat asiakkaan päihteetöntä elämäntapaa ja kuntoutumista siinä elinympäristössä ja olosuhteissa, joissa henkilö muutoinkin elää.

Rovaniemen kaupunki järjestää kuntouttavana päihdehoitona jaksohoitoa sosiaalihuoltolain nojalla. Jaksohoitoa voidaan järjestää asiakkaan yksilöllisen tarpeen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Päätöksen jaksohoidosta tekee erityisryhmien sosiaalityöntekijä asiakkaan hakemuksen ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Tällöin palveluun on mahdollista hakeutua ilman lähetettä.

Vuoden 2020 talousarviota valmistellaan parhaillaan, toiminnan ja talouden uudistamisohjelman merkeissä. Palvelujen järjestämisen mallit sekä niiden uudistaminen ja kehittäminen tarkastellaan talousarvioprosessin yhteydessä. Perusturvalautakunta arvioi talousarviota valmistellessaan ja siitä päättäessään eri palvelujen tarvitsemat määrärahat. 

Valmistelijan esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan aloitteen tekijälle. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan aloitteen tekijälle. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Ao. valtuutettu

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi