Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Ikäihmisten palvelut / Kotiin annettavien palvelujen ja palveluasumisen sääntökirja

ROIDno-2019-1057

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa (tavallinen)  ja tuetussa asumisessa. Sääntökirja on hyväksytty 22.11.2017 perusturvalautakunnassa. Ikäihmisten palveluissa asumispalvelujen ostopalvelujen puitesopimuskausi päättyy 31.12.2019 ja palveluseteli laajenee tehostettuun palveluasumiseen 1.1.2020 alkaen.  Nyt hyväksyttävä sääntökirja sisältää omaishoidon, kotihoidon, kotihoidon palveluntuottajan tiloissa ja asumispalveluiden palvelusetelit.  Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki on määrittänyt ikäihmisten palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää. 

Kotihoidon palveluseteli on tällä hetkellä käytössä noin 60 asiakkaalla ja omaishoidon palvelusteli on käytössä  60 - 70  asiakkaalla. Omaishoidossa palveluseteliä käytetään lähinnä omaishoitajien vapaan järjestelyihin. Kotiin annettavissa palveluissa kustannukset ovat 1-7.2019 olleet yhteensä 79 502 €. Tuetun asumisen palvelusetelillä palvelutaloissa ja palveluasumisessa on tällä hetkellä 38 henkilöä ja kustannukset olleet  1-7.2019  164 362 €.  Palvelusetelin käyttö kotihoidossa on vähentynyt viime vuosina, mikä osittain voi johtua siitä, että palvelusetelin arvoa ei ole tarkistettu käyttöaikana.  Vuoden 2020 talousarviossa on kotihoidon ja omaishoidon palvelusteliin varattu 275 000 €.

Palveluasumisen ostopalveluissa on elokuussa ollut palveluasumisien asiakkaita 59 henkilöä ja tehostetun palveluasumisen asiakkaita 308 henkilöä ja ostopalvelujen kustannukset ovat olleet 1-7.2019 yhteensä 7,4 M€. Vuoden 2020 talousarvioissa palveluseteliin ja ostopalveluihin on varattu noin 11 M€.

Palveluseteli omaishoidossa, kotihoidossa ja kotihoito palveluntuottajan tiloissa.

Sääntökirjassa on tuetun asumisen palveluseteli korvattu kotihoito palvelutuottajan tiloissa - palvelusetelillä ja huomioitu palvelusetelin arvon määrittelyssä toimintaympäristön luonne (mm. asiakkaat samassa asumisyksikössä ja palvelu muodostuu päivään joustavasti lomittuen).  Sääntökirjaan on päivitetty palvelujen sisältökuvaukset, yleiset ehdot ja arvioitu palveluseteleiden arvot.

Omaishoidon tuen vapaan palveluseteli 108 €/ vrk (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 22 €/tunti (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 27 €/tunti  (kiinteähintainen)

Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein 31 €/tunti  (tulosidonnainen).

Kotihoito palvelutuottajan tiloissa 

Sääntökirjassa on määritelty palveluntuottajaa sitova kattohinta palvelulle. Kattohinta on 31 €/ tunti kaikissa setelimuodoissa.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 20 €/tunti (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 25 €/tunti (kiinteähintainen) 

Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein 27 €/tunti (tulosidonnainen) 

Palveluseteli asumispalveluissa

Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen on merkittävä järjestämistavan muutos. Valmistelussa on huomioitu asiakkaan palvelujen jatkuminen samassa yksikössä palvelutarpeen muutoksista riippumatta (yhden muuton - periaate) ja mahdollisimman yhdenvertaisen omavastuun määräytyminen kustannuksissa asiakkaalle. Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat pääosin edellisessä kilpailutuksessa vaadittua laatutasoa. Hoitohenkilöstön vähimmäismäärä on 0,62 hoitajaa / asiakas tehostetussa palveluasumisessa ja palveluasumisessa 0,3 hoitajaa /asiakas ja muuta avustavaa henkilöstöä 0,1 henkilöä/asiakas molemmissa palveluissa. Sääntökirjaan sisältyy tuottajan velvoite kirjata asiakastiedot kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään (Lifecare), mikä lisää huomattavasti tiedon kulkua ja asiakas/ potilasturvallisuutta.

Palvelustelin arvot asumispalveluissa.

Palveluille on määritelty palvelusetelien maksimiarvot, jotka ovat myös hintakattona palvelutuottajan hinnoittelulle.  Asumispalveluiden palvelusetelin arvon taustalla on tämän hetkisten ostopalveluiden keskihinta.

Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 55 € / vrk (tulosidonnainen) 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 105 € / vrk (tulosidonnainen)

Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa (esim. saattohoito, jossa palkataan lisää henkilökuntaa) on mahdollisuus harkinnanvaraisesti korottaa palvelusetelin vuorokausihintaa 35 €:lla määräaikaisesti.

Palvelustelin arvo määräyty asiakkaan tulojen perusteella. Palvelutuottaja perii asiakkaalta palvelusetelin ja tuottajan hinnan välisen erotuksen (omavastuuosuuden) sekä muut asiakasmaksut.

Asiakkaan asema muutoksessa

Siirtymävaiheessa palveluasumisessa asiakkaalle tarjotaan palveluseteliä, jolla hän voi jatkaa asumista nykyisessä asumispaikassaan.  Mikäli asiakas ei valitse palveluseteliä, asumisen ja hoivan jatkuvuus turvataan asiakaskohtaisella ostopalvelusopimuksella. 

Kaupungin omien yksiköiden asumispaikat ovat käytössä ensisijaisesti ja mikäli omassa toiminnassa ei ole paikkoja vapaana, asiakkaalle tarjotaan palveluseteliä. 

Osallisuus ja tiedottaminen

Asumispalveluiden palveluntuottajia on tavattu vuoden aikana 3 kertaa (13.3., 29.5. ja 29.8). Yhteistyötilaisuuksissa on avoimesti kerrottu palveluseteli-malliin siirtymisestä, keskusteltu yhteistyössä palveluiden sisällöstä sekä tarjottu mahdollisuus kommentoida luonnosteltua sääntökirjaa.

Vanhusneuvostolle palveluseteli-malli on esitelty 4.9.2019 ja vanhusneuvoston lausunto on  liitteenä.

Kansalaisten osallisuus mahdollistetaan järjestämällä Olkkarissa avoin keskutelutilaisuus 23.9.2019, jossa on mahdollisuus keskustella palvelusetelistä kaupungin ikäihmisten palvelualueen asiantuntijatyöntekijöiden kanssa.

Asumispalveluiden asiakkaille lähetetään tiedotekirje palveluseteli-malliin siirtymisestä ja hoitokodeissa tullaan järjestämään keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia aiheesta.

Sääntökirja valmistellaan 9.10.2019 lautakuntaan varsinaiseen päätöksentekoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta käy keskustelua sääntökirjasta ja  merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelin sääntökirjan valmisteluvaiheen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palveluesimies Anne Mattila, Henna Saarela, Tarja Kontio 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi