Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Lähetkö - ESR-hankkeesta vetäytyminen

ROIDno-2018-847

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Ojaniemi, suunnittelija, eveliina.ojaniemi@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Eija Savelius-Koski, eija.savelius-koski@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2017 § 159 hyväksynyt kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä muutostrendinä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistumisen. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen on myös hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä kaupunginvaltuuston 11.12.2017 § 162 hyväksymässä laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017 - 2020. Hyvinvointisuunnitelman mukaisina osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen tavoitteina ovat rovaniemeläisten osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistuminen sekä rovaniemeläisten yksinäisyyden kokemusten väheneminen sekä sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin koheneminen.

Aikuisten ja työikäisten palvelualueen työryhmä on valmistellut ehdollisena hankehakemuksen, joka on jätetty 5.3.2018 päättyneeseen rahoitushakuun Euroopan Unioinin rakennerahasto-ohjelmaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020". Hankerahoitusta haetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjassa 5 (viisi) sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. ESR-hankkeen suunnitelmaa on esitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 27.2.2018. Hankkeen suunniteltu totetutusaika on 1.9.2018 - 31.8.2021. Hankkeen "Lähetkö - Hyvinvointia ja voimavaroja sosiaalisen osallistumisen kautta" hakemus on esityslistan liitteenä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat syrjintää ja ennakkoluuloja työelämään pyrkiessään kohtaavat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt. Hanke kohdentuu erityisesti miesten syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisyyn. Hankkeessa työntekijät jalkautuvat ja pyrkivät etsivän sosiaalityön avulla sekä yhteistyökumppaneiden kautta tavoittamaan kohderyhmän kuntalaisia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Rovaniemen Päiväkeskus ry:n, Sininauhaliitto ry:n ja Rovaniemen seurakunnan kanssa.

Tavoitteena on lisätä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja osallistumista luomalla monipuolisempia osallistumisen mahdollisuuksia ja kehittämällä niiden sisältöä vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita. Kohderyhmän osallistumisen mahdollisuuksien luomiseksi ja sisällön kehittämiseksi hankkeessa hyödynnetään kehittäjäasiakastoiminnan mahdollisuuksia sekä kehitetään yhteisöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. 

Hankkeen toimintojen tavoitteena on lisätä osallisuutta ja torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä niiden henkilöiden osalta, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin. Tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvan henkilön hyvinvointia sekä vahvistaa voimavaroja ja toimintakykyä. Työttöminä olevien henkilöiden osalta hyvinvoinnin, voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistuminen tukee mahdollisuutta osallistua kuntoutumista edistäviin ja työkykyä tukeviin palveluihin.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ajalla 1.9.2018 - 31.8.2021 ovat 826 440 €. Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Kustannukset  Yhteensä €
Palkkakustannukset   642 000 €
Ostopalvelut   33 300 €
Muut kustannukset   42 000 €
Flat rate 17 %   109 140 € 
Kustannukset yhteensä   826 440 € 

ESR-hankkeessa osa hankkeen kustannuksista korvataan kiinteänä prosenttimääräisenä osuutena hankehenkilöstön palkkakustannuksista. Flat rate 17 % sisältää muun muassa hankkeen matkakustannukset, toimistokustannukset, hankehenkiöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankkeen ohjausryhmän kutannukset sekä kaupungin sisäisesti laskuttamat asiakastilavuokrat.

Hankkeen rahoitus

Haettava Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusosuus kustannuksista on 80 % eli 661 152 €. Rovaniemen kaupungin omarahoitusosuus on 20 % kustannuksista eli 165 288 €.

Kaupungin omarahoitusosuus jakautuu vuosille 2018 -2021 seuraavasti:

Rahoitus  2018  2019  2020 - 2021  Yhteensä
Kunnan rahoitus  8778 €  61 580 €  94 930 €  165 288 €
Yhteensä  8778 €  61 580 €  94 930 €  165 288 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki  toteuttaa "Lähetkö - Hyvinvointia ja voimavaroja sosiaalisen osallistumisen kautta"  -hankkeen (165 288 €  omavastuuosuudella 4 vuodelle), ja että hankkeen toteuttamisesta vastaa aikuisten ja työikäisten palvelualue, mikäli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hankkeelle haetun ESR- ja valtion rahoituksen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Maija Tervo, vs. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 27.2.2018 § 68 päättänyt, että Rovaniemen kaupunki käynnistää Lähetkö-hankkeen -Hyvinvointia ja voimavaroja sosiaalisen osallistumisen kautta. ELY-keskus on tehnyt 17.1.2019 Rovaniemen kaupungin Lähetkö-hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen ajalle 1.3.2019 - 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ajalla 1.3.2019 - 31.12.2020 ovat 391 780 €, josta Euroopan sosiaalirahasto ja valtion rahoitusosuus kustannuksista on 80 % eli 313 424 € ja tuen saajan eli Rovaniemen kaupungin omarahoitusosuus kustannuksista on 20 % eli 78 356 €.

Lähetkö-hankkeen kohderyhmään kuuluvat syrjintää ja ennakkoluuloja työelämään pyrkiessään kohtaavat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt. Hankkeen toimintojen tavoitteena on liusätä osallisuutta ja torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä niiden henkilöiden osalta, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.

Hankkeen toimintaa ei ole toistaiseksi käynnistetty johtuen Rovaniemen kaupungin rekrytointirajoitteista ja säästötoimenpiteistä. Näiden lisäksi Rovaniemen kaupunki on yhteistyössä Rovalan Setlementti ry:n kanssa valmistellut huumeiden käytön haittoja vähentävän hankkeen, johon perusturvalautakunta on toukokuussa 2018 (§ 97) antanut myönteisen päätöksen. STEA antoi hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen joulukuussa 2018. Rovaniemen kaupunki on sitoutunut Rovalan Setelementti ry:n hankkeeseen vuosiksi 2019 - 2021 rahoitusosuudella 229 000 €/vuosi. Näiden kahden hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä ovat osittain päällekkäiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki ei käynnistä Lähetkö-hanketta -Hyvinvointia ja voimavaroja sosiaalisen osallistumisen kautta. Huomioonottaen Rovaniemen kaupungille asetetut säästötavoitteet ja kahden eri hankkeen osittain päällekkäiset tavoitteet.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Marja Kivekäs/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi