Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Perusturvalautakunnan lisätalousarvio ja vuoden 2019 muutettu käyttösuunnitelma

ROIDno-2018-2721

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.9.2019 § 61 Vuoden 2019 talousarvion muuttamisesta. Päätöksen kohdassa yksi (1.) Perusturvalautakunnan määrärahakehystä korotetaan 10,00 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunnan vuoden 2019 muutetun talousarvion toimintakate on 220,00 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2.5 Käyttösuunnitelmat todetaan seuraavaa: ”Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.”

Perusturvalautakunnan talouskatsauksen 1.1. - 31.7.2018 yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan talousarvioylitys on vuonna 2019 noin 10,00 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu Lapsiperheiden palvelualueen, Aikuisten ja työikäisten palvelualueen, Ikäihmisten palvelualueen arvioitua suuremmista ostopalveluiden tarpeesta, sekä erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmasta kuntalaskutuksesta.

Talousarviomuutoksen johdosta palvelualuekohtaisia määrärahoja ja käyttösuunnitelmaa on muutettava liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2019 muutetun käyttösuunnitelman.

Päätös

Nafisa Yeasmin poistui klo 17:53 tämän asian käsittelyn aikana ja päätöksenteon ajaksi

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

kaupunginkamreeri, palvelualuepäälliköt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi