Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Rovaniemen Nuorisoasunnot ry -avustus vuodelle 2020

ROIDno-2017-3601

Valmistelija

  • Johanna Alajoutsijärvi, palveluesimies, johanna.alajoutsijarvi@rovaniemi.fi
  • Maija Tervo, vs. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:n toiminta-avustus vuosille 2020 ja 2021

NAL Rovaniemi ry on vuonna 1991 perustettu yhdistys, joka tarjoaa 17 — 29-vuotiaille nuorille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja asumisen sisältöpalveluja Rovaniemen alueella. Asumisen sisältöpalveluilla tarkoitetaan NAL:n piirissä sosiaali- ja nuorisotyön menetelmin tehtävää työtä, jolla pyritään turvaamaan asumisen onnistuminen.

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:n asumisen sisältöpalvelujen tuottaminen alkoi RAY:n avustuksella vuonna 2011. Projekti päättyi vuonna 2015, minkä jälkeen Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöjen avustusosasto STEA on myöntänyt yhdistykselle kohdennettua toiminta-avustusta. Avustuksella ei kuitenkaan voida tuottaa tuetun asumisen palveluja. Lisäksi kohdennetun toiminta-avustuksen piirissä voivat olla vain yhdistyksen omissa asuntokohteissa asuvat nuoret. Rovaniemen kaupunki on tehnyt Rovaniemen nuorisoasunnot ry:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä 19.9.2017. Sopimuksen mukaan toiminnan tarkoituksena on tarjota ja kehittää nuorille alle 30-vuotiaille suunnattuja asumiseen liittyviä palveluja, koulutusta ja neuvontaa. Yhteistyösopimuksella on vahvistettu yhteistoimintaa sekä luotu toiminnalle jatkuvuutta. Yhteistyösopimus ei sido osapuolia taloudellisesti. Rovaniemen kaupungin avustus yhdistykselle on käsitelty erillisenä asiana. Nuorten tuetun asumisen palvelun sekä asumisen sisältöpalveluiden laajemman asiakaskunnan turvaamiseksi Rovaniemen kaupunki on myöntänyt yhdistykselle avustusta vuosina 2016–2019.

Kaupungin avustuksella yhdistys on tarjonnut tuetun asumisen palvelua 17 — 29-vuotiaille Rovaniemellä asuville nuorille, jotka ovat tarvinneet itsenäisessä asumisessaan erityistä tukea. Tuki on voinut olla esimerkiksi kodinhoitoon tai arjenhallintaan liittyvää, pääasiassa nuoren kotona tehtävää työtä. Tuetun asumisen lisäksi on järjestetty asumisohjausta nuorille, jotka asuvat muualla kuin yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Tuetun asumisen - ja asumisohjaus-palveluiden lisäksi yhdistys on tarjonnut asumisneuvontaa. Asumisneuvonnassa nuoria on autettu matalalla kynnyksellä etsimään asuntoja, hakemaan asumisen tukia sekä ohjattu muissa asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonta on ollut kiinteä osa Ohjaamo Rovaniemen toimintaa. Yhdistyksen asumisohjaaja on ollut tavattavissa Ohjaamolla kerran viikossa ilman ajanvarausta. Vuonna 2018 asumisen sisältöpalvelujen piirissä oli asiakaskontakteja kaikkiaan 213, joista asumisneuvojan yhteydenottoja 59, asumisohjausyhteydenottoja 35 ja tuetun asumisen yhteydenottoja 119. Vuonna 2019 Rovaniemen kaupunki myönsi toiminta-avustusta 48.000 euroa. 

Rovaniemen nuorisoasunnot ry hakee Rovaniemen kaupungilta toiminta-avustusta asumisen sisältöpalveluiden tuottamiseen vuosille 2020 ja 2021. Vuoden 2020 osalta avustusta haetaan 28 000 euroa ja vuoden 2021 osalta 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:olle hakemuksen mukaisesti 28.000 euroa vuodelle 2020. Toiminta-avustus myönnetään vuosittain talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa ja huomioidaan käyttösuunnitelmassa.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry, taloussihteeri, talouspäällikkö, Johanna Alajoutsijärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi