Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Toiminta-avustusanomus 2020 / Rovalan Setlementti ry / MoniNet

ROIDno-2019-2714

Valmistelija

  • Maija Tervo, vs. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
  • Johanna Alajoutsijärvi, palveluesimies, johanna.alajoutsijarvi@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovala Setlementti ry:n ylläpitämän Monikulttuurikeskus MoniNetin toiminta-avustus vuodelle 2020

Monikulttuurikeskus MoniNetin toiminnan tarkoitus on tukea maahanmuuttajien osallisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja omia voimavaroja. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja sosiaalista kanssakäymistä sekä tukea maahanmuuttajien kotoutumista ylläpitämällä ja kehittämällä toimintao asiakaslähtöisellä ja ennalta-ehkäisevällä otteella. MoniNetin toiminta koostuu useasta toimintamuodosta.
MoniNetin toiminta on kaikille maahamuuttajille avointa matalan kynnyksen toimintaa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Asiakkaat ohjautuvat toimintaan joko itsenäisesti, tuttavan tai perheenjäsenen kautta tai Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen, TE-palvelujen, kotouttamiskoulutuksen tai jonkin muun yhteistyötahon ohjaamana. Erityiskohderyhmänä ovat kotouttamisajan ulkopuoliset kotiäidit, nuoret ja ikääntyneet.
MoniNet on avoinna arkipäivisin.

MoniNetin rahoitus koostuu STEA-rahoituksesta ja Rovaniemen kaupungin ja seurakunnan avustuksista.

MoniNetin toiminta-avustus on ollut vuonna 2019 30.000€.

Rovalan Setlementti ry hakee toiminta-avustusta MoniNetin toimintaan vuodelle 2020 31.522 euroa. Toiminta-avustuksen lisäksi Rovaniemen kaupunki palkkaa kaksi tukityöllistettyä ohjaajaa ja kolme tukityöllistettyä neuvojaa ja heidän työskentelypaikaksi osoitetaan MoniNet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää toiminta-avustuksen Rovalan Setlementty ry:lle Monikulttuurikeskus MoniNetin toimintaan vuodelle 2020 31.522 euroa. Lisäksi Rovaniemen kaupunki palkkaa tukityöllistettyjä (kaksi ohjaajaa ja kolme neuvojaa) mikäli Rovaniemen kaupungilla on vuonna 2020 mahdollisuus palkata tukityöllistettyjä henkilöitä. Toiminta-avustus myönnetään vuosittain talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa ja huomioidaan käyttösuunnitelmassa.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä (Hallintolaki 28 §, kohta 4) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

  • Päivi Alanne-Kunnari

Tiedoksi

Rovalan Setlementti ry/Eero Pentti, talouspäällikkö, taloussihteeri, Johanna Alajoutsijärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi