Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Toiminta-avustusanomus vuodelle 2020 / Nuorten Ystävät ry / Klubitalo Roihula

ROIDno-2019-2715

Valmistelija

  • Maija Tervo, vs. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
  • Johanna Alajoutsijärvi, palveluesimies, johanna.alajoutsijarvi@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihulan toiminta-avustus vuodelle 2020

Klubitalo Roihula on osa Nuorten Ystävät ry:n Klubitalotoimintaa ja on toiminut Rovaniemen keskustassa vuodesta 2013. Klubitalotoiminta Pohjois-Suomen alueella (Oulu, Kajaani, Rovaniemi) on mahdollistunut STEA:n ja kuntien yhteisrahoituksella vuosina 2012-2019. 

Klubitalojen toiminta perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen ja jäseneksi voi liittyä kuka tahansa osatyökykyinen henkilö. Jäsenten tuen tarpeen syynä voivat olla mielenterveyden ongelmat, neurologinen vamma tai pitkäaikaissairaus, kehitysvamma, liikuntavamma, aistivamma tai mikä tahansa piirre, jolla on vaikutusta työkykykyyn ja työllistymiseen. Jäsenet saavat klubitalosta rytmiä ja mielekästä tekemistä arkeen, arjen taitoja, sosiaalista vahvistumista, työelämävalmiuksia ja tukea työllistymiseen. Klubitalojen toiminnassa on yhdistynyt kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettu klubitaloideologia ja tuetun työllistymisen työhönvalmennus siten, että malli soveltuu kaikkien osatyökykyisten ja tukea tarvitsevien ihmisten mielekkään arjen ja työllistymisen tukemiseen. 

Klubitalo Roihulan toimintaan on kiinnittynyt 265 vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä. Toiminnan laadullisena tavoitteena on, että jäsenistöstä neljännes löytää itsellensä tavoitteidensa mukaisen jatkopolun työn, opiskelun tai muun mielekkään toiminnan parista esim. työkokeilu tai ammatillinen kuntoutus. Klubitalo Roihulassa jatkopoluttuneiden asiakkaiden määrä on toukokuussa 2019 on 51%.

Klubitalo Roihulan rahoitus koostuu STEA avustuksesta ja Rovaniemen kaupungin myöntämästä avustuksesta. Kunnan mukana olo on STEA:n myöntämän toiminta-avustuksen tärkein ehto ja kunnan rahoitusosuuden tulee olla vähintään 40% koko toiminnan rahoituksesta. Klubitalo Roihulan kohdalla kuntarahoituksen osuus näille vuosille on 120 000€/vuosi.  

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihula hakee Rovaniemen kaupungilta toiminta-avustusta työntekijöiden palkkakustannuksiin ja tilavuokriin. Vuonna 2019 Rovaniemen kaupunki myönsi toiminta-avustusta 120.000 euroa.  Vuoden 2020 osalta avustusta haetaan 120 000,00 euroa ja vuoden 2021 osalta 120 000,00 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihulalle hakemuksen mukaisesti 80.000 euroa vuodelle 2020. Toiminta-avustus myönnetään vuosittain talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa ja huomioidaan käyttösuunnitelmassa.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Nuorten Ystävät ry, talouspäällikkö, taloussihteeri, Maija Tervo, Johanna Alajoutsijärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi