Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Kuntien rooli palveluntuottajina, lausunto luonnokseen

ROIDno-2019-3380

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden (sekä pelastustoimen) järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien rooli toimia palveluiden tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Selvitystyön lähtökohdat pohjautuvat nykyisen kuntalain, ja edellisellä hallituskaudella kaatuneen uudistuksen maakuntalakiehdotuksen sääntelyyn siitä, että tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 3) tuottamistavasta; 4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä 5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämistä koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa tehtävien rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho hankkii palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa sotepalveluista olisi siis hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maakunta.

Selvitystyötä tekemään nimitetty jaosto on laatinut nyt kommenttikierroksella olevan luonnoksen selvitykseksi kuntien roolista palveluiden tuottajina. Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä kunkin mallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin sekä nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta. Selvitysluonnoksessa on esitelty neljä mahdollista tuottamisvaihtoehtoa: 1. Kunnalla olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan. 2. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja. 3. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa säädetyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista sote-palveluntuottajana 4. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.

Raporttiluonnoksessa on hyödynnetty kuntien näkemyksiä kuntien roolista sote-rakenteen palvelutuotannossa, joita kartoitettiin aiemmalla kyselyllä heinä-syyskuussa 2019. Vastausaikaa on 26.11. klo 12.00 saakka, lisäaikaa on saatu 29.11. klo 12.00 saakka. Kiireisen aikataulun vuoksi vastaus selvitysluonnokseen käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 25.11.2019. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy selvitysluonnokseen valmistellun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan sosiaali- ja terveysministeriölle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy selvitysluonnokseen valmistellun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Päätös

Perusturvalautakunnalle lähetettiin sähköpostitse 27.11.2019 kaupunginjohtajan päivittämä Vastaus kunnat palveluntuottajina - selvitysluonnos. 

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:41-16:50.

Maarit Simoska poistui tauon aikana klo 16:42.

Jyrki Saarenpää saapui tauon jälkeen paikalle klo 16:53.

Esittelijä teki muutetun esityksen: Perusturvalautakunta hyväksyy kaupunginhallituksen päätöksen (25.11.2019 §433) mukaisesti kaupunginjohtajan muotoileman vastauksen ja antaa sen vastauksenaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

STM Webropol-kyselynä, määräaika 27.11.2019 klo 12.00, lisämääräaika 29.11. klo 12.00.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.