Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Selvitys (2.) aluehallintovirastolle - perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy lääkärin vastaanotolle

ROIDno-2019-2176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Outi Palmén, avovastaanoton ylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupunginhallitukselta selvitystä 31.8.2019 mennessä, miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy toteutuu ja jos hoitoonpääsy ei toteudu hoitotakuun mukaisessa kolmessa kuukaudessa, mihin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian lainmukaiseksi saattamiseksi.

Rovaniemen terveyskeskuksessa on 52 lääkärin vakanssia sisältäen myös 4 ylilääkäriä. Lääkäriresurssi jakautuu seuraavasti: 

 1. kuntoutussairaala 8 lääkäriä

 2. ikäosaamiskeskus, kotihoito ja ikäihmisten palveluasuminen 4 lääkäriä (sisältää kaksi geriatria)

 3. äitiys- ja lastenneuvola 3 lääkäriä

 4. kouluterveydenhuolto 1 lääkäri

 5. opiskeluterveydenhuolto ja kutsuntatarkastukset 1,5 lääkäriä

 6. päivystys 2,5 lääkäriä virka-aikaan ja lisäksi päivystysvapaat vähentävät virka-ajan työpanosta n. 230 h viikossa (noin 6 lääkärin työpanoksen verran)

 7. pikapoli 3 lääkäriä ja vastaanoton kiireellinen hoito 1,5 lääkäriä

 8. lasten ja nuorten keskittymistiimi 0,6 lääkäriä (sisältää 0,2 htv lastenpsykiatrin ja 0,1 nuorisopsykiatrin työpanosta)

 9. lääkinnällinen kuntoutus 1 lääkäri

 10. erityistutkimukset- ja toiminnot esim. rasitus- EKG, Kolpeneen kehitysvammaneuvola, erityisryhmät 1 lääkäri

 11. kiireetön vastaanotto 14 lääkäriä; sisältää pitkäaikaissairauksien seurannan 7 lääkäriä, hoitotakuun piiriin kuuluville potilasasioille jää 7 lääkärin työpanos.

 

Pikapolin toimintaperiaatetta muutettiin 15.5.2019 alkaen hoidon tarpeen arvioinnin kautta ajanvarauksella toimivaksi.  Muutoksella tavoitellaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevien sujuvaa palvelua, jotta potilaiden ei tarvitse hakeutua päivystykseen eikä toisaalta jonottaa pitkää aikaa vastaanotolle päästäkseen. Rajanveto kiireellisen ja kiireettömän hoidon tarpeen välillä ei ole yksiselitteistä ja tästä johtuen pikapolilla vastataan osin myös kiireettömään hoidon tarpeeseen.

 

Miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy lääkärille toteutuu?

Avovastaanotolla on maaliskuusta 2019 alkaen seurattu kuukausikohtaisesti, kuinka monelle potilaalle on jouduttu sanomaan, ettei vastaanottoaikaa ole antaa, vaikka kiireettömän hoidon tarve on todettu. Maaliskuussa 453, huhtikuussa 364, toukokuussa 195, kesäkuussa 17 ja heinäkuussa 297 potilasta jäi ilman tarvitsemaansa vastaanottoaikaa. Luvut eivät suoraan kerro, miten kauan potilaat ovat aikaa odottaneet, koska avoHilmo tilastointi ei toteudu tietojärjestelmäteknisistä syistä. Maalis-huhtikuun luvuissa näkyy alkuvuodesta ollut  1-2 lääkärin vaje lääkäriresurssissa. Maaliskuussa lääkäreille kertyi ylitöitä 163 h eli yhden lääkärin lääkärityöpanoksen verran ja huhtikuussa 107 h eli n. 0,65 lääkärin työpanoksen verran. Toukokuuhun olimme saaneet rekrytoitua 4 lääkäriä yli virkamäärän ja lisäksi lääkäreillä kertyi ylitöitä 1,5 lääkärityöpanoksen verran, millä saatiin tilanne kohenemaan suurelta osin. Kesälle olemme sopineet 10 lääkärinsijaista, jotta potilaiden hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan myös virkalääkärien poissaollessa. Kesäkuussa vastaanoton lääkäriresurssi oli 3 lääkärin verran suurempi kuin vakanssipohjien määrä. Kesällä vastaanottoaikojen kysyntä on tilastojen valossa muita kuukausia vähäisempää. Loppuvuodesta lääkäriresurssissa on tämän hetken tiedon mukaan noin kolmen lääkärin työpanoksen vaje, mikä vaikeuttaa entisestäänkin hoitotakuuseen vastaamista.

 

Yli 3kk odottaneiden lukumäärä kuukausittain viimeisen vuoden ajalta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen AvoHilmo tilastot hoitoonpääsyn osalta eivät ole paikkaansa pitäviä. Effican avohilmo-tilastointi vaatii jokaiselta potilaita hoitavalta työntekijältä monimutkaisia toimenpiteitä. Järjestelmän käyttäminen vie aikaa ja on altis inhimillisille virheille. Näistä syistä järjestelmän käyttöönotto ei ole onnistunut, vaikka sitä on useampaan otteeseen yritetty vakiinnuttaa käyttöön. Emme siksi pysty raportoimaan yli 3 kuukautta odottaneiden lukumääriä.

 

Miten toimitaan, kun hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ei voida antaa tarpeelliseksi katsottua aikaa lääkärin vastaanotolle?

Potilasta pyydetään ottamaan yhteyttä myöhemmin uudelleen.

 

Kuinka pitkälle lääkärien vastaanottojen varauskirjat on auki?

Lääkärien ajanvarauskirjat tehdään noin neljäksi-kuudeksi viikoksi eteenpäin. Käytännössä on osoittautunut, että jos kirjat tehtäisiin esim. 3 kuukaudeksi eteenpäin, tämä johtaisi lisätöihin aikojen perumisen ja vaihtamisen muodossa. Poissaoloja ei pystytä suunnittelemaan näin pitkälle eteenpäin, mihin vaikuttaa esimerkiksi ympärivuorokautinen päivystys, joka on asetettava etusijalle lääkäriresurssia jaettaessa. Työvuorosuunnittelua haastaa suuresti myös se, että määräaikaisia sijaisia on tällä hetkellä n. 60 % töissä olevista lääkäreistä. Lääkäreiden vaihtuvuus on suurta perustutkinnon jälkeiseen jatkokoulutukseen liittyvistä syistä, Rovaniemen terveyskeskuksella on kuitenkin valtakunnallisesti hyvä maine ja se on haluttu työpaikka nuorten lääkärien keskuudessa. 

Terveyskeskuslääkäreillä on päivystysvelvollisuus. Päivystystyö on virka-aikaisen työn lisäksi tehtävää työtä. Työ tapahtuu Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksessä ympärivuorokautisesti, eli myös iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Lääkäreillä on mahdollisuus pitää vapaata sama tuntimäärä, minkä ovat päivystäneet. Tätä mahdollisuutta käytetään aktiivisesti ja se tukee työssäjaksamista. Samalla se kuitenkin vähentää päiväaikaista lääkäriresurssia. Lääkärinvirkoja lisättiin päivystyksen haltuunoton myötä, mutta virkalisäyksessä aliarvioimme lääkäreiden aktiivisuuden päivystysvapaiden pitämisessä.

 

Rovaniemen kaupungin toimenpiteet

Välittömänä toimenpiteena syys-joulukuun 2019 aikana tulemme käyttämään lääkärin kiireettömän vastaanoton ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta sekä virkalääkärien virka-ajan jälkeen tekemää lisätyötä. Mahdollisuuksien mukaan potilaalle tarjotaan valinnanvapaus palveluntuottajien suhteen. Samanaikaisesti terveydenhuollon palveluiden johto tarkistaa terveyskeskuksen lääkäriresurssin määrää suhteessa kiireettömän hoidon tarpeessa olevien potilaiden määrään ja tulee esittämään tarpeen mukaista lääkärin virkojen lisäystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa selvityksenään kaupunginhallitukselle .

Päätös

Matti Torvinen saapui klo 16:48 tämän asian käsittelyn aikana. 

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. 

Valmistelija

Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Outi Palmén, avovastaanoton ylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 14.8.2019 § 115 esityksen lausunnoksi ja toimittaa sen lausuntonaan edelleen Lapin aluehallintovirastolle. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto toteaa päätöksessään LAAVI 619/2019 (10.9.2019), että hoitoon pääsy kiireettömälle lääkärin vastaanotolle ei toteudu lain mukaisesti Rovaniemen terveyskeskuksessa. Aluehallintovirasto vaatii myös kaupunkia korjaamaan hoitotakuutilastoinnin puutteellisuuden, jotta hoitoon pääsyä voidaan luotettavasti seurata tietojärjestelmän kautta. Aluehallintovirasto kehottaa Rovaniemen kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt asian lainmukaiseksi saattamiseksi viimeistään 13.12.2019.

Perusturvalautakunta on perustanut (§135/2019, 11.9.2019) viisi uutta terveyskeskuslääkärin virkaa vahvistamaan avosairaanhoidon resursseja erityisesti kiireettömän vastaanoton saatavuuden parantamiseksi. Terveyskeskuslääkärien virat olivat julkisessa haussa 2.-31.10.2019 ja rekrytointiprosessi on pian valmis. Virkoihin on ollut 7 pätevää hakijaa ja virat saadaan täytettyä ensi vuoden alusta alkaen. Valitettavasti lääkäriresurssissa on kuitenkin erikoistuvien lääkärien liikkuvuudesta johtuvaa vajetta alkuvuodesta 2020 n. 10 lääkärin työpanoksen verran. Lääkärien rekrytointia tehdään systemaattisesti yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.

Kiireettömän vastaanoton hoitoon pääsyä on korjattu 7.10.2019 alkaen ostamalla lääkärin vastaanottopalvelua yksityiseltä Terveystalo Oy:n lääkäriasemalta. Terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointia tekevät hoitajat antavat maksusitoumuksen potilaalle, mikäli tällä todetaan tarve lääkärin vastaanotolle, eikä aikaa ole annettavissa terveyskeskuksen omalle vastaanotolle. Hoitajat informoivat potilaan ja tekevät sähköisen lähetteen Terveystalolle, josta soitetaan potilaalle ja sovitaan vastaanottoaika. 7.10-18.11.2019 välisenä aikana terveyskeskuksesta  on tehty 192 lähetettä ostopalveluun. Ostopalvelusopimuksen myötä ns. ylivuoto voidaan ostaa Terveystalo Oy.lta, joten “ei ole antaa aikaa” merkintöjä ei tilastointiin enää synny, eli potilaat joko hoidetaan terveyskeskuksessa tai yksityisellä terveysasemalla. 

Terveyskeskuksen lääkärin iltavastaanottoja on toteutunut vähän, johtuen lääkärien ennestään suuresta työkuormasta erityisesti ympärivuorokautiseen päivystykseen liittyen.

Rovaniemen terveyskeskuksessa on ollut käytössä Tieto Oyj:n TerveysEffica (Effica) potilastietojärjestelmä. Effican hoitotakuu-tilastointi on teknisesti monimutkainen työntekijöiden käyttää, eikä siitä saada valitettavasti luotettavaa tilastoa hoitotakuun toteutumisesta. 28.11.2019 terveyskeskus ottaa käyttöön Tieto Oyj:n LifeCare järjestelmän, jossa kirjaaminen on yksinkertaisempaa ja jatkossa pystymme luotettavasti tilastoimaan myös hoitotakuun toteutumisen.

Rovaniemen kaupunki on aktiivisesti pyrkinyt parantamaan kiireettömään hoitoon pääsyä lisäämällä viisi uutta lääkärin virkaa, tekemällä rekrytointiyhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ja järjestämällä lääkärin vastaanottoa yksityiseltä palveluntuottajalta. Kiireettömään hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle on toteutunut lain mukaisesti 7.10.2019 alkaen. Hoitotakuutilastointi saadaan asianmukaiseksi uuden järjestelmän käyttöönoton (28.11.2019) myötä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Lapin aluehallintovirasto (13.12.2019 mennessä)

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.