Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1.varapuheenjohtaja Hilpi Ahola.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Lisäksi perusturvalautakunta päätti ottaa lisäpykälän §89 käsiteltäväksi, ja päätti, että esitys § 86 käsitellään §76 jälkeen.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi