Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 LISÄPYKÄLÄ: Palvelualuepäällikön viran haettavaksi julistaminen / 73731005 (lisäpykälä)

ROIDno-2017-4096

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
Minna Mölläri, minna.mollari@rovaniemi.fi

Perustelut

Aikuisten ja työikäisten palvelualueen palvelualuepäällikön virka on tullut avoimeksi palvelualuepäällikkö Mirja Kankaan tultua valituksi lapsiperheiden palvelualuepäällikön virkaan 1.1.2019. Viran koeaika on päättynyt 30.4.2019.

Hallintosäännön 6 luvun 44§:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää julistaa viran haettavaksi. Lisäksi perusturvalautakunta

 1. nimeää haastatteluryhmän luottamushenkilöjäsenet,
 2. valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään haastatteluryhmän viranhaltijajäsenet ja
 3. valtuuttaa haastatteluryhmän päättämään haastatteluun kutsuttavista sekä mahdollisista soveltuvuusarviointiin lähetettävistä hakijoista ja
 4. valtuuttaa haastatteluryhmän tekemään esityksen palvelualuepäällikön valinnasta ja varalle valinnasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää julistaa palvelualuepäällikön viran haettavaksi. Lisäksi perusturvalautakunta

 1. nimeää haastatteluryhmän luottamushenkilöjäsenet,
 2. valtuuttaa toimialajohtajan nimeämään haastatteluryhmän viranhaltijajäsenet ja
 3. valtuuttaa haastatteluryhmän päättämään haastatteluun kutsuttavista sekä mahdollisista soveltuvuusarviointiin lähetettävistä hakijoista ja 
 4. valtuuttaa haastatteluryhmän tekemään esityksen palvelualuepäällikön valinnasta ja varalle valinnasta.

Päätös

Perusturvalautakunta nimesi haastatteluryhmään Maarit Simoskan.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. 

Valmistelija

 • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
 • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi
 • Minna Mölläri, minna.mollari@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on päättänyt 8.5.2019 71§:ssä nimetä aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön haastatteluryhmään luottamushenkilöjäseneksi Maarit Simoskan. Haastatteluryhmään tarvitaan toinenkin luottamushenkilöjäsen. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta nimeää aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön haastatteluryhmään toiseksi luottamushenkilöjäseneksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marjo Rungrenin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta nimeää aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön haastatteluryhmään toiseksi luottamushenkilöjäseneksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marjo Rungrenin.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Ao. henkilö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.