Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanke - loppuraportti

ROIDno-2017-4139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa ”Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan” tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyä sekä osallistumismahdollisuuksia. Osana em. kärkihanketta, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö toteuttaa Vamos mindset- toimintaa viidellä paikkakunnalla; Helsinki, Espoo, Turku, Kuopio ja Oulu. Suunnitelmissa on, että vuonna 2018 toiminta
laajentuu Lahteen ja Rovaniemelle. Tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava eri palvelu- ja tukijärjestelmien yhteistoiminta, jotta nuorten tuen tarpeisiin voitaisiin vastata yhdeltä luukulta kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

Rovaniemellä suunnitelmana on keskittyä riskiryhmiin kuuluvien nuorten (mielenterveys- ja päihdeongelmat) tavoittamiseen kotona aloitettavilla valmennuksilla ja matalan kynnyksen toiminnalla.

Hankkeen toteuttamisessa keskeistä on Vamos palvelujen sovittaminen kuntien ja niiden lähialueiden erilaisiin tarpeisiin. Toiminta muotoillaan kullakin paikkakunnalla siten, että se täydentää olemassa olevaa palvelujärjestelmää ja toimii sen kanssa tiiviissä yhteistyörakenteessa, erityisesti Ohjaamoiden ja kunnan sote-palveluiden kanssa. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan tietoperusteisesti ja vaikuttavuuden analysointimalleja työstetään paikallisten kumppaneiden kanssa. Rovaniemellä yhteistyökumppaneina tulevat toimimaan mm. Lapin sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatria, Eduro, Nuorten Ohjaamo ja etsivä nuorisotyö.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä rahoitus hankkeelle vuodelle 2018 on 108 129 €. Rovaniemi toimii hankkeen osatoteuttajana, jolloin omarahoitusosuus on 27 031 €. Tarkempi laskelma kustannuksista on esityslistan liitteenä.

Hanketta on esitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 22.11.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää lähteä mukaan sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen ”Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan” hankeosaan, jossa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö toteuttaa Rovaniemellä Vamos mindset- toimintaa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1. - 31.12.2018. Hankkeen omarahoitusosuus vuonna 2018 on 27 031 €. Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan hankesopimuksen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja Rovaniemen kaupunki toteuttivat yhdessä Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta vuosina 2017-2018. Hanketta toteutettiin sopimuksellisessa yhteistyössä Helsingin, Espoon, Lahden, Turun, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen kaupunkien kanssa palveluintegraation rakentamiseksi. Hanke asemoitui Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos
ja työllisyys palvelualueelle. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida ja mallintaa marginaalissa elävien nuorten tarpeita vastaava yhteistoimintamalli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä lisäksi paikkakuntakohtaisesti Ohjaamoiden, nuorisopalveluiden, työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä olivat 16-29 -vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet kiinnittyneet opiskeluun tai työelämään, ja joilla
oli arjen sujuvuutta ja sosiaalista osallisuutta rajoittavia mielenterveydellisiä ongelmia.

Rovaniemellä kärkihanke ja Mindset-toiminta käynnistyi 12.2.2018 aktiivisella verkostojen kontaktoinnilla ja Mindset-konseptin esittelemisellä alueen nuorisoalan toimijoille ja järjestöille. Nuoria ohjautui valmennukseen heti yksikön avattua ovensa, toiminta alkoi nuorten kotiin jalkautuvalla intensiivisellä valmennuksella. Vuoden 2018 aikana toimintaan ohjautui yhteensä 59 nuorta, joista suurin osa (39 %) mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta. Nuorilla oli monimuotoista psyykkistä oireilua, toimintakyky sekä sosiaaliset taidot heikentyneet. Kotiin annettavaa valmennusta täydentää tarvittaessa ja nuoren valmiuksista riippuen moniammatillinen psykoedukatiivinen ryhmävalmennus. Mindset ryhmävalmennuksia ehdittiin järjestämään vuoden aikana kaksi, ne järjestettiin yhdessä sosiaalipalveluiden ja Tyttöjen talon kanssa. Mindset- valmennus otettiin Rovaniemellä hyvin vastaan ja se koettiin verkostoyön palautteen mukaan hyvin tarpeelliseksi. Hankkeen yhteistoimintamallin mukainen verkostotyö ja työparityöskentely oli aktiivista ja toimivaa. 

Ryhmävalmennuksessa korostuu ammatillinen valmennusote. Erityispiirteenä ryhmissä nousee nuorten osallistumisen ja itseilmaisun vaikeudet moninaisine sosiaalisine ongelmineen (esim. toiminnanohjauksen vaikeudet, erilaiset sosiaaliset pelot, itsetunnon haasteet ja masennus). Psykiatrinen osaaminen/ymmärrys on edellytys nuorten ryhmässä toimimisen ohjaamiselle. Toimintakyvyn vahvistumisen jälkeen nuoren rinnalla kuljetaan tarpeen mukaisiin palveluihin. Nuoria on ohjautunut viime syksyn aikana muun muassa psykiatrisen hoidon piiriin, Balanssiin, Jokkatupaan, Tyttöjen Talolle, Eduro-säätiön palveluihin, Nuotti –valmennukseen, opiskelemaan ja työelämään. Tiimin ja verkoston moniammatillisuutta hyödyntäen arvioidaan siirtymien oikea-aikaisuutta eri palveluihin. Suurin osa nuorista vaatii pidemmän, useista kuukausista yli vuoden kestävän intensiivisen valmennusprosessin heikon psyykkisen terveydentilan vuoksi.

Hanke tavoitti valtakunnallisesti yli tuhat nuorta, joista 640 nuoren kanssa löydettiin jatkopolku -hankkeen aikana. Valmennuksessa käytettiin nuoren elämässä ja hyvinvoinnissa tapahtuneiden muutosten arviointiin dialogista Tulostähti-menetelmää. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos nuortenpalveluiden alueelliset sidosryhmät ja hankkeen työntekijät kokivat hankkeessa kehitetyn Mindset-palvelumallin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi juuri niille nuorille, joilla on ollut vaikeuksia kiinnittyä tarvitsemiinsa palveluihin. Hankkeeseen ohjautuneet nuoret tarvitsivat pääsääntöisesti pitkäaikaista ja intensiivistä tukea, koska heidän toimintakuntonsa oli useimmiten heikko. 

Hankkeessa kehitetty Mindset-palvelumalli mallinnettiin kaikkien hyödynnettäväksi. Mindset-palvelumallin mukainen valmennus jatkuu Vamoksessa kaupunkikohtaisilla palveluratkaisuilla hankkeen päätyttyä. Rovaniemellä hankkeessa työskenteli neljä valmentajaa, joista yksi toimi tiimin esimiehenä. Kaksi valmentajaa työskenteli Helsingin Diakonissalaitoksen ja kaksi Rovaniemen kaupungin työntekijöinä. Rovaniemelle haettiin ja saatiin ESR-rahoitteinen hanke yhdessä Rovaniemen kaupungin ja Nuorten Ystävät ry:n kanssa. Hankkeessa laajennetaan palveluintegraation elementtejä ja kehitetään erityisesti järjestökentän ja julkisen sektorin yhteistoimintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen loppuraportin.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.