Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Palvelualuepäälliköiden varahenkilöiden ja sijaisten määrääminen

ROIDno-2017-2992

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Minna Mölläri, minna.mollari@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on päättänyt aiemmin kokouksissaan 30.8.2017 § 127, 22.11.2017 § 178, 13.12.2017 § 204, 16.1.2019 § 10 ja 24.4.2019 § 61 päättänyt palvelualuepäällikön varahenkilöstä ja sijaisesta. Palvelualueilla on tapahtunut henkilöstömuutoksia. 

Häiriöttömän toiminnan ja johtamisen varmistamiseksi tulee keskeisiä johtamistehtäviä hoitaville viranhaltijoille määrittää varahenkilöt. Varahenkilön tulee pysyä selvillä palvelualuepäällikön tehtävistä ja palvelualueen tilanteesta kokonaisuudessaan, jotta pystyy hoitamaan palvelualuepäällikön tehtävät asianmukaisesti tämän poissaollessa.

Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 §.ssä 51 hyväksymän Rovaniemen kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 3 luvun 20§:n mukaan lautakunta määrää palvelualuepäällikön sijaisen, joka hoitaa palvelualuepäällikön tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 

Palvelualuepäälliköiden varahenkilöt määrätään seuraavasti:

Lapsiperheiden palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi.

Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Maija Tervo.

Ikäihmisten palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Anneli Ylitalo.

Terveydenhuollon palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Arja Saarinen.

Varahenkilönä toimiminen vaikuttaa olennaisesti työn vaativuuteen, minkä johdosta tehtäväkohtaista palkkaa on KVTES II luvun 10§:n perusteella tarkastettu. Varahenkilölle maksettava tehtäväpalkan lisä on 150€ kuukaudessa.

 

Sekä palvelualuepäällikön että varahenkilön poissa ollessa sijaiset määrätään seuraavasti:

Lapsiperheiden palvelualueella sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Marja Leena Nurmela. 

Aikuisten ja työikäisten palvelualueella sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Johanna Alajoutsijärvi.

Ikäihmisten palvelualueen sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Anne Mattila.

Terveydenhuollon palvelualueella sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Katariina Kettunen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää määrätä palvelualuepäälliköiden varahenkilöt 1.6.2019 alkaen seuraavasti:

Lapsiperheiden palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi.

Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Maija Tervo.

Ikäihmisten palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Anneli Ylitalo.

Terveydenhuollon palvelualuepäällikön varahenkilönä toimii palveluesimies Arja Saarinen.

Varahenkilönä toimiminen vaikuttaa olennaisesti työn vaativuuteen, minkä johdosta tehtäväkohtaista palkkaa on KVTES II luvun 10§:n perusteella tarkastettu. Varahenkilölle maksettava tehtäväpalkan lisä on 150€ kuukaudessa.

Ja edelleen päättää määrätä sekä palvelualuepäällikön että varahenkilön poissa ollessa sijaiset 1.6.2019 alkaen seuraavasti:

Lapsiperheiden palvelualueella sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Marja Leena Nurmela.

Aikuisten ja työikäisten palvelualueella sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Johanna Alajoutsijärvi.

Ikäihmisten palvelualueen sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Anne Mattila.

Terveydenhuollon palvelualueella sijaisena tehtäviä hoitaa palveluesimies Katariina Kettunen. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, palvelualuepäälliköt, Taitoa Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.