Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Perusturvalautakunta osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019

ROIDno-2019-428

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun jälkeen 33,33 %.

Huhtikuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 36,89 %. Euroina se tarkoitaa 71,2 miljoonaa euroa.

Huhtikuun jälkeinen tilanne viittaa perusturvalautakunnan budjetoidun määrärahan ylityksen olevan todennäköinen talousarviovuotena 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ja talouden toteuman 1.1.2019 - 30.4.2019 tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Erkki Virtanen ja Eini Marja Tennilä poistuivat klo 18:50 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

toimialajohtaja, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.