Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Vastaus valtuustoaloitteeseen Rovaniemen kaupungin kotihoidon asiakkaiden pneumokokkirokottaminen

ROIDno-2018-3905

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Anitta Ylitörmänen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Pneumonian (keuhkokuumeen) riskitekijöitä ovat korkea ikä (yli 65 vuotta) ja krooniset sairaudet kuten astma, COPD, diabetes, sydänsairaudet, reuma, maksa- ja munuaistaudit. Kotihoidon asiakkaista 94% on yli 65-vuotiaita (THL, Kotihoidon laskenta) ja suurella osalla on useita kroonisia sairauksia.

Pneumonian hoito on kallista, jopa 10 000€ per episodi ja pneumonia myös uusiutuu usein. Tutkimuksen mukaan aikuisista pneumonia potilaista 13% kuolee kuukauden kuluessa sairastumisesta  (Ramirez ym. 2017).

Ainoan aikuisille indikoidun konjugaattirokotteen tukkuhinta on 86,41€. Kotisairaanhoidossa on noin 800 asiakasta, joten kustannus olisi noin 70 000€. Jos 800 rokotetun joukossa vältetään lähivuosina vain noin seitsemän sairaalahoitoista pneumoniaa, hanke on maksanut itsensä takaisin.

Rokotteen suoja säilyy useita vuosia, yksi rokotuskerta per asiakas riittää. Jatkossa tarvitsisi rokottaa vain uudet asiakkaat.

Laskelmassa ei ole huomioitu rokottamisen muita vaikutuksia, kuten rokotettujen pidempään pärjääminen kotona, parempi elämänlaatu ja väitettyjen kuolemantapausten merkitys omaisille. Pneumoniaan sairastuneille tulee usein myös komplikaatioina kalliita sydän- ja verisuonitapahtumia.

Joensuun kotihoidossa rokottaminen toi kahden vuoden tarkastelujaksolla 7 euron säästöt jokaista rokottamiseen käytettyä euroa kohden (ROI = 7; Linna M. ym . 2018). Siun Sote on päättänyt rokottaa tänä syksynä kaikki riskiryhmät.

Me aloitteen allekirjoittaneet esitämme että Rovaniemellä otetaan käyttöön kotihoidon asiakkaiden maksuton  pneumokokkirokote."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikön ja hallintoylilääkärin valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutetut Anitta Ylitörmänen ja Maija Pirttijärvi ovat tehneet aloitteen kotihoidon asiakkaiden pneumokokkirokotteen  käyttöön ottamisesta, aloitetta on kannattanut yhteensä 30 valtuutettua. Aloitteen tekijät perustelevat pneumokokkirokotteen tarjoamista kotihoidon asiakkaille näiden alttiudella sairastua infektioihin ja sillä, että rokotteen käyttämisellä voidaan vähentää keuhkokuumeiden esiintymistä ja tätä kautta myös säästää kustannuksia.

Vastaus aloitteeseen:

Eduskunnan oikeusasiamies katsoo (5897/2016), että Helsingin kaupunki rikkoi yli 65-vuotiaiden perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta tarjoamalla pneumokokkirokotetta yli 65-vuotiaille kotihoidon asiakkaille, muiden jäädessä ilman maksutonta rokotetta. Helsingin kaupungin verkkosivujen perusteella (tarkistettu 2.5.2019) pneumokokkirokotetta ei enää tarjota kaupungin kustannuksella kansallisen rokotusohjelman ulkopuolella.

Siun sote tarjosi syksyllä 2018 pneumokokkirokotetta kaikille 65-74 -vuotiaille, taustalla on rokotteen valmistajan kanssa neuvoteltu edullisempi hinta ja vastuunjakosopimus. Siun sote ja rokotteen valmistaja tekevät tutkimusta tähän liittyen ja muutaman vuoden kuluttua on odotettavissa tuloksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos /THL toteaa (12.3.2018 päivätyllä yli 65-vuotiaiden pneumokokkirokottamista koskevalla verkkosivullaan), että laaja ikääntyneiden pneumokokkirokotusohjelma ei ole käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella yleisesti käytettyjen terveystaloustieteellisten kriteerein arvioituna kustannuksiltaan kohtuullinen suhteessa niillä saavutettavaan terveyshyötyyn.

Kotihoidon asiakkaiden kohdennettu rokottaminen ei yhdenvertaisuusnäkökulmasta ole mahdollista ja kustannusvaikuttavuusnäyttö ei tue laajamittaista pneumokokkirokotusohjelmaa tällä hetkellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksenaan valtuustoaloitteen tekijöille.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteen tekijät, Anneli Ylitalo, Paula Reponen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.