Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Asiakassihteerin viran perustaminen

ROIDno-2020-57

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, palveluesimies, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu koostuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista sekä perhehoidosta. Lastensuojelussa on vuosittain noin 200 lasta sijoitettuna kodin ulkopuolelle joko avo- tai jälkihuollon tukitoimenpiteenä, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna. Hieman alle puolet sijoituksista tehdään laitoksiin tai ammatillisiin perhekoteihin, joiden kustannukset vuositasolla ovat noin 3 M €. Vastaavasti hieman yli puolet sijoituksista tehdään perhehoitoon, jonka kustannukset vuositasolla ovat noin 1,6 M €.

Lastensuojelulain 19 §:n mukaan lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) säädetään. Asiakasmaksulain 7 § 1 momentin mukaan lastensuojelulain avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapsellle annetusta perhehoidosta tai laitoshoidosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä lapsen vanhemmilta maksu, joka voi olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. 

Asiakamaksulain 7 § 2 momentin mukaan kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, kun lapselle järjestetään perhehoitoa, laitoshoitoa tai asumispalveluja ja käyttää ne tästä hoidosta ja huollosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Lastensuojelulain 77 §:n mukaan kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle on hänen itsenäistymistään varten kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa 40 % hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää laskettaessa ei lapsilisää oteta huomioon. Mikäli kyseisiä tuloja, korvauksia tai saamisia ei peritä, on kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tuettava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen, koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla. Perittävistä korvauksista ja saamisista 60 % voidaan käyttää kattamaan annettua hoitoa.

Lastensuojelun perintää ei ole nykyisillä resursseilla kyetty hoitamaan riittävän tehokkaasti. Vuoden 2019 aikana on perinnän tehostamiseksi lastensuojelun sisällä tehty tilapäisiä tehtäväjärjestelyjä, jonka myötä yhden jälkihuollon ohjaajan työpanosta on käytetty perintään noin 50 %:sti. Tehtäväjärjestelyjen myötä on vuoden 2019 aikana perintöjä saatu tehtyä 507 000 euron edestä. Vuonna 2018 summa on ollut 432.000 € ja vuonna 2017 380.000 €.  Edellä kuvatulla tavalla tehtävien uudelleen järjestely ei ole kuitenkaan mahdollista, koska jälkihuoltovelvoite on 1.1.2020 alkaen laajentunut 25 ikävuoteen saakka (aikaisemmin 21v). Jälkihuollon ohjaajien resurssi on käytettävä jatkossa jälkihuollon piirissä olevien nuorten tukemiseen lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi on tarpeen perustaa asiakassihteerin virka, jotta perinnät voidaan jatkossakin tehdä riittävän tehokkaasti, kerrytettyä kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille itsenäistymisvaroja ja saada kaupungille korvausta annetusta hoidosta. Asiakassihteerin pääasiallinen tehtävä on huolehtia perinnän toteuttamisesta.

Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa asiakassihteerin viran lapsiperheiden palvelualueen lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun 1.2.2020 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aiempi opistoasteinen tutkinto. 

Esitetty virka on sisällytetty vuoden 2020 talousarviosuunnitelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perustaa asiakassihteerin viran lapsiperheiden palvelualueen lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun 1.2.2020 alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aiempi opistoasteinen tutkinto. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussuunnittelja, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.