Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Perusturvalautakunnan kevätkauden kokousaikataulu v. 2020

ROIDno-2017-2521

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Syksyllä 2019 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin kaksi kokousta kuukaudessa käsiteltävien asioiden määrän vaatimuksesta. Kokouspäiviksi on valittu keskiviikko, klo 15.15 alkaen.

Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto (aik. perusturvajaosto) on kokoontunut kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.

Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokoukset on pääosin pidetty Viirinkankaantie 1 ja yksilöasioiden jaosto Rovakatu 1. 

Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2020 kevätkauden kokousajankohdiksi:

15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3.,  7.4. (tiistai), 22.4. , 6.5., 27.5., 16.6. (tiistai)

Ehdotus Yksilöasioiden jaoston v. 2020 kevätkauden kokousajankohdiksi:

21.1., 18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 9.6.

Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 kevätkauden lautakunnan ja Yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 27.11.2019, §180 vuoden 2020 kevätkauden lautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeutti toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunta tarkentaa vuoden 2020 kevätkauden aikataulua seuraavasti:

Perusturvalautakunnan kokoukset ovat 15.1., 29.1., 26.2., 25.3., 22.4., 27.5., 16.6.

ja varakokoukset 12.2., 11.3., 7.4.,6.5. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perusturvalautakunnan vuoden 2020 kevätkauden kokousaikataulun seuraavasti:

Perusturvalautakunnan kokoukset ovat 15.1., 29.1., 26.2., 25.3., 22.4., 27.5., 16.6.

ja varakokoukset 12.2., 11.3., 7.4.,6.5. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, esittelijät, asioiden valmistelijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.