Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenten ja varajäsenten vaali

ROIDno-2017-1817

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksilöasioiden jaoston jäsenet ja toimikausi

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymän hallintosäännön 18 §:n mukaan perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii viisijäseninen (5) yksilöasioiden jaosto. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee perusturvalautakunta, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston jäsenet on valittava perusturvalautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee perusturvalautakunta.                           

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kaupunginhallituksen 13.1.2020 § 13 mukaan uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020-31.5.2021.

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo-ja puheoikeudesta. Hallintosäännön 20 §;n mukaan yksilöasioiden jaostoon ei nimetä kaupunginhallituksen edustajaa. 

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan  jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Viisijäsenisen yksilöasioiden jaoston jäseniksi on valittava vähintään kaksi miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kaksi miestä ja naista.

Yksilöasioiden jaoston esittelijät

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 §17 nimennyt perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijät:

Lasten ja perheiden palvelut/ Palvelualuepäällikkö Mirja Kangas
Aikuisten ja työikäisten palvelut/ Palvelualuepäällikkö Maija Tervo (vt.)
Ikäihmisten palvelut/ Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
Terveydenhuollon palvelut/ Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela
Palvelualueiden yhteiset palvelut/ Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

Hallintosäännön 151 §:n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Hallintosäännön 39 §:n mukaisesti yksilöasioiden jaoston tehtävänä on: 

1, tekee perusturvapalvelujen toimialaan kuuluvat yksilöpäätökset, ellei toimivalta kuulu lautakunnan alaiselle viranhaltijalle;
2. käsittelee perusturvapalveluja koskevat lakien mukaiset viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksityiskohtaista sosiaali-ja terveydenhuollon palvelua. 

Perusturvalautakunta päättää muilta osin yksilöasioiden jaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee yksilöasioiden jaostoon keskuudestaan viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ja valitsee yhden jäsenen yksilöasioiden puheenjohtajaksi ja yhden 1. varapuheenjohtajaksi.

Perusturvalautakunta päättää, että yksilöasioiden jaoston toimikausi on 20.1.2020-31.5.2021.

Perusturvalautakunta päättää yksilöasioiden tehtävistä ja toimivallasta muilta osin. 

Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti valita toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostoon jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

  Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue
Pj Riitta-Maija Hokkanen KD Pirita Nenonen PerusS
Vpj Asko Peuraniemi Kokoomus Sanna Luoma Kokoomus
j Henri Ramberg Vas. Tapio Flinck Vas.
j Päivi Alanne-Kunnari Keskusta Erkki Virtanen Keskusta
j Mikko Lindroos Keskusta Hilpi Ahola Keskusta

 

Perusturvalautakunta päätti, että yksilöasioiden jaoston tehtävänä on hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi tehdä toimialallaan esityksiä ja aloitteita perusturvalautakunnalle.

Perusturvalautakunta päätti, että perusturvalautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus.

Tiedoksi

Yksilöasioiden jaostoon valitut, CaseM-tuki, yksilöasioiden jaoston sihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.