Perusturvalautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Resurssipoolin määräaikaisten toimien muuttaminen vakinaisiksi/ Varahenkilöstö

ROIDno-2018-3305

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella kuntoutussairaalassa, palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa hoivassa työskentelee yhteensä 220 työntekijää. Työntekijöiden äkillisiin poissaoloihin on ollut vaikea saada koulutettua henkilöstöä. Poissaolotilanteet ovat vaikuttaneet henkilöstön ja esimiesten työn kuormittavuuteen. Henkilöstön saatavuudesta johtuen kuntoutussairaalan potilaspaikkoja on jouduttu syksyn aikana vähentämään  ja potilaiden hoitoa on tältä osin toteutettu myös erikoissairaanhoidossa.

Resurssipoolitoimintaa on toteutettu ikäihmisten palvelualueella kotihoidossa vuodesta 2017 lähtien. Toiminnalla on ollut myönteisiä vaikutuksia palveluiden saatavuuteen sekä työntekijöiden että esimiesten työhyvinvointiin. Ikäihmisten palveluissa on tarve laajentaa resurssipoolitoimintaa kuntoutussairaalaan, palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Resurssipoolitoiminnalla pyritään vastaamaan henkilöstön akuuttien poissaolojen järjestelyihin, varmistamaan asiakkaan saama palvelu ja lisäämään henkilöstön työhyvinvointia. Resurssipoolitilaukset tehdään pääsääntöisesti vasta työvuoron aamuna tai poikkeustilanteissa edellisenä päivänä. Resurssipooli korvaa sijaisten käyttöä ja kustannukset katetaan talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan vuoden 2019 aikana.

Esitän, että perusturvalautakunta perustaa viisi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan tointa ajalle 1.1.-31.12.2019. Kustannukset katetaan ikäihmisten palvelujen talousarvioon varatuista määrärahoista.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa viisi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan tointa ajalle 1.1.-31.12.2019. 

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Kustannukset katetaan ikäihmisten palvelujen talousarvioon varatuista määrärahoista.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. 

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on 28.11.2018 perustanut määräaikaiset viiden sairaanhoitajan ja 5 lähihoitajan toimet ajalle 1.1.2019 - 31.12. 2019 kuntoutussairaalan, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon alueen resurssipooliin. Poolissa on työskennellyt maaliskuusta alkaen neljä lähihoitajaa ja sairaanhoitaja aloittaa 1.5.2019.  Määräaikaisiin tehtäviin ei ole ollut hakijoita ja näin tavoite helpottaa  sijaisten saantia äkillisiin poissaoloihin ei on toiminut.

Ratkaisuna  esitetään nykyisten määräaikaisten (1.1.- 31.12. 2019 ) kuntoutussairaalan, palveluasumisen ja ympävuorokautisen hoidon  resusrssipoolin toimien muuttamisesta vakituisiksi toimiksi.   Nykyisistä kotihoidon resurssipoolista, määräaikaisesta resurssipoolista ja uusista toimista muodostetaan yhteinen varahenkilöstö Ikäihmisten palvelualueelle. Varahenkilöstö voi tarvittaessa toimia myös muilla palvelualueilla.   

Varahenkilöstön palkkakustannukset katetaan palvelualueen sijaismäärärahoista.

Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa nykyiset määräaikaiset viisi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan toimea 15.5.2019 alkaen vakinaisiksi toimiksi varahenkilöstöön.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa nykyiset määräaikaiset viisi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan toimea 15.5.2019 alkaen vakinaisiksi toimiksi varahenkilöstöön.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palveluesimiehet, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi