Ranuantien aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien tiedotuslehti

Seuraava tiedotuslehti ilmestyy viikolla 42 (14.-18.10.2019). Materiaali  tiedotuslehteen toimitetaan nimetyille aluevastaaville:

  • Alakemijoki Satu Söderlund
  • Alaounasjoki Sanna-Maria Suopajärvi
  • Ranuantie Päivi Saarijärvi
  • Sodankyläntie Hillevi Vitikka
  • Yläkemijoki Sami Vaara
  • Yläounasjoki Pirjo Riskilä

Aluesihteerille materiaali toimitetaan keskitetysti 8.9.2019 mennessä.

Kevään lehden jakelu hoidettiin Postin toimesta, mutta valitettavasti sitä ei jaettu kaikkiin aluelautakuntien talouksiin. Tästä on reklamoitu Postia ja jakelun toimivuuteen kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota. Palaute alueilta tulisi saada mahdollisimman nopeasti aluesihteerille.

 

VESKU -hanke

Lapin järvi- ja virtavesissä on runsaasti kunnostustarvetta. Maa- ja metsätalous, turvetuotanto sekä haja-asutus kuormittavat alueen vesistöjä aiheuttaen liettymistä ja rehevöitymistä. Rehevöitymisestä kärsivien järvien kalakanta on muuttunut särkikalavaltaiseksi ja järvikalojen keskikoko on pienentynyt. Rehevöityvissä järvissä vesikasvit valtaavat alaa ja niittotarve kasvaa.

Vesilain mukaan vesistöjen kunnostus- ja hoitovastuu kuuluu vesialueen omistajalle eli osakaskunnalle. Eri toimijat tarvitsevat koulutusta ja opastusta mm. vesistöjen tilan arviointiin, kunnostusmahdollisuuksiin ja –menetelmiin. Useiden toteutettujen kunnostushankkeiden tuloksellisuus kärsii kohteiden jälkihoidon ja ylläpidon puuttumisesta.

Suunniteltu hanke tarjoaa asiantuntija-apua pienimuotoisten paikallisten vesistökunnostus- ja hoitohankkeiden käynnistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on järjestää 8 yleisö- ja työpajatilaisuutta järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja osakaskunnille. Tilaisuudet painottuvat Rovaniemelle ja Ranualle.

Lisäksi tavoitteena on, että osa hankealueen järjestäytymättömistä osakaskunnista järjestäytyy sekä osakaskunnat yhdistävät järvien vesialueita, jolloin lähivesien kunnostus- ja hoitotyö tehostuu.

Hankkeen toteuttamisaikataulu on 1.6.2019 - 30.11.2020 ja sitä hallinnoi Osuuskunta Virtatiimi.

Hankkeelle kokonaiskustannukset ovat 120 000 euroa ja sen pääasiallista rahoitusta haetaan Ympäristöministeriöstä. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on sitoutunut rahoittamaan hanketta 5 000 eurolla, samoin Ranuan, Simon Stora Enso.

Alueelliset palvelut järjesti 15.5.2019 valtuustosalissa Järvet kuntoon -teemalla olevan infotilaisuuden, jossa kuultiin ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Lapin AMK:n ja toimijoiden puheenvuorot. Tilaisuuten osallistui yli 60 henkilöä.

 

ONNI-auton kävijätilasto

ONNI-auton terveydenhoitajan palveluita käytti tammi-toukokuussa 2019 yhteensä 288 ja samanaikaisesti kylätiloille oli kokoontunut 583 henkilöä. Terveydenhoitajan palveluita on käyttänyt aktiivisemmin Auttin kyläläiset. Vähiten kävijöitä on ollut kokonaisuudessaan Alakemijoen alueella kylissä.

Hoitajan luona käyneet / muu

Alue Tammi Helmi Maalis Huhti Touko
Alakemijoki          
   Jaaatila    1 / 1     2 / 2     2 / 2     1 / 1       -
   Hirvas    1 / 1       -       -     1 / 1       -
   Rautiosaari    1 / 1       -     3 / 3     3 / 3      3 / 3
Alaounasjoki          
   Sonka  4 / 35   3 / 30   5 / 30   4 / 27    4 / 29
Ranuantie          
   Narkaus     2 / 2    2 / 2    3 / 6    3 / 6     3 / 5
Sodankyläntie          
   Misi    5 / 7    2 / 6    3 / 4   7 / 15     2 / 7
   Vikajärvi    4 / 4    3  /4    4 / 4   5 / 5     1 / 1
   Perunkajärvi    3 / 5   9 / 12    5 / 9   7 / 22   5 / 14
   Tiainen    2 / 2   1 / 1    1 / 1   1 / 4   2 / 2
   Niesi    2 / 2    2 / 2    2 / 2   1 / 1   3 / 3
   Alanampa    4 / 8    4 / 9    3 / 9   3 / 13   2 / 7
Yläkemijoki          
   Autti   9 / 10 12 / 12 12 / 12 11 / 12 11 / 11
   Tennilä   4 / 12   3 / 13    4  /6   4 / 12   5 / 9
   Oikarainen    3 / 3   3 / 4    3 / 3   6 / 8   4 / 4
Yläounasjoki          
   Lohiniva   7 / 8   6 / 6   5 / 7   7 / 8   4 / 7
   Marrasjärvi   3 / 5   3 / 3  4 / 20  4 / 11   2 / 4
YHTEENSÄ 55/106 55/104 59/118 68/149 51/106

 

WAU-kerhot   

Lapsille suunnattujen WAU-liikuntakerhoja järjestävä yhdistys on ajautunut konkurssiin. Toimintaa on järjestetty kaikilla aluelautakunta-alueilla. Kevään kurssit vedettiin normaalin aikataulun mukaisesti. Liikuntatoimi selvittelee korvaavan toiminnan järjestämistä syksylle.

                        

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi