Ranuantien aluelautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Alueellisten palvelujen organisointi ja tehtävät / Ranuantie

ROIDno-2017-2449

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Alueellisten palvelujen organisointi ja tehtävät

Kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 17 tekemän päätöksen mukaisesti aluelautakunnat toimivat kokeiluna ajalla 1.6.2017-31.5.2021. Kaupunginvaltuuston 20.3.2017 § 31 hyväksymässä hallintosäännössä määrätään aluelautakunnista ja aluelautakuntien tehtävistä ja toimivallasta seuraavaa:

11 § Aluelautakunnat

Rovaniemen kaupungin toimielinorganisaatiossa on kuusi (6) aluelautakuntaa:

 1. Yläkemijoen aluelautakunta: Yläkemijoen aluelautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.
 2. Sodankyläntien aluelautakunta: Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.
 3. Yläounasjoen aluelautakunta: Yläounasjoen aluelautakunnan jäsenmäärä on kahdeksan (8) jäsentä.
 4. Alaounasjoen aluelautakunta: Alaounasjoen aluelautakunnan jäsenmäärä on kuusi (6) jäsentä.
 5. Alakemijoen aluelautakunta: Alakemijoen aluelautakunnan jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä.
 6. Ranuantien aluelautakunta: Ranuantien aluelautakunnan jäsenmäärä on kuusi (6) jäsentä.

Aluelautakuntien jäsenet ja varajäsenet tulee valita ao. alueen asukkaiden esityksestä ja valittavien henkilöiden asuinpaikan tulee sijaita toimielimen toiminta-alueella. Aluelautakunnan alueen kylien edustajat tekevät esityksensä jäsenistä, varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta alueen kylien yhteisessä kokouksessa.

Aluelautakunnat toimivat kokeiluna ajalle 1.6.2017-31.5.2021.

 

31 § Aluelautakuntien tehtävät ja toimivalta

Aluelautakunnat vastaavat toimivaltansa rajoissa toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä tehtävistä sekä perusopetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluista valtuuston talous-arviossa hyväksymien määrärahojen puitteissa. Aluelautakuntien yleisenä tehtävänä ovat alueen elinympäristön ja elinkeinojen kehittämistehtävät sekä alueensa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Aluelautakunnat antavat lausunnon toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista ja yleis- ja asemakaavojen muutoksista.

Hallintosäännön 26 §:n 15) kohdan mukaan Kaupunginhallitus päättää kaupungin toimintojen yhteensovittamisesta sekä eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle, taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä.

Lisäksi kaupunginhallitus linjasi kaupungin johtoryhmä 29.5.2017 esityksestä, että

 • alueelliset palvelut organisoidaan tilaaja-tuottajamallilla,

 • aluelautakunnat ja toimialalautakunnat tekevät keskenään palvelusopimuksen hallintosäännön 31 §:n mukaisista palveluista, joiden järjestämiseen kaupunginvaltuusto on myöntänyt aluelautakunnille määrärahan,

 • palvelusopimuksissa sovitaan palvelujen määrästä, hinnasta ja laadusta,

 • toimialalautakunta vastaa em. palvelujen tuottamisesta,

 • alueelliset palvelut ja toimialat valmistelevat talousarvioon sekä palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyvät esitykset yhteistyössä,

 • palveluverkosta päättää toimialalautakunta hallintosäännön 3 §:n mukaisesti,

 • talousarvion ja palveluverkkojen ja -rakenteiden valmisteluvaiheessa kuullaan alueen asukkaita.

  Alueellisten palvelujen johtajan ja aluesihteerin tehtävät täytetään kokeilun ajaksi. Alueelliset palvelut - yksikkö sijoittuu hallinnon toimialalle elinkeinot, edunvalvonta, kansainvälinen yhteistyö ja viestintä -palvelualueelle.  Organisaatiokaavio on liitteenä.

  Kaupunginjohtaja nimeää alueellisten palvelujen johtoryhmään alueellisten palvelujen johtajan lisäksi toimialojen ja yleishallinnon edustajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi alueellisten palveluiden organisoinnin ja tehtävät.

Päätös

Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen
mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi