Ranuantien aluelautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Toiminta- ja talousraportit / Ranuantien aluelautakunta

ROIDno-2017-1144

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 28.11.2016 § 474 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan ” Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessaan. Kokousajat on sovitettava niin, että raportti ehditään laatia varsinaisen kokouskutsun lähettämiseen mennessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Heinäkuun kirjanpito valmistui 15.8.2017. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla heinäkuun jälkeen 58,33 %. Ranuantien aluelautakunnan toteumaprosentti on 54,35%.

Liitteessä 1 talouden toteuma ajalta 1.1.-31.7.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin 1.1.-31.7.2017.

Päätös

Ranuantien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi