Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Aikuisten perusopetuksen järjestäminen

ROIDno-2020-509

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Osmo Huhtala, vs. rehtori, osmo.huhtala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen aikuislukion toimintojen uudelleenjärjestely

Rovaniemen koulutuspalveluissa on tarkasteltu aikuisten perusopetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen järjestämistapaa. Tavoitteena on löytää toimintamalli, jossa yhdistyvät nykyistä paremmin pedagoginen ja taloudellinen näkökulma. 

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut ja Rovala ovat valmistelleet yhteistyössä uutta toimintamallia. Rovala on  hakenut aikuisten perusopetuksen järjestämislupaa. Nykyinen kaupungin koulutuspalveluiden järjestämismalli ei ole enää tarkoituksenmukaista, mikäli Rovalalle myönnetään aikuisten perusopetuksen järjestämislupa. Aikuislukion toiminnan uudelleen järjestämiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä:

Aikuisten perusopetus

Tällä hetkellä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta tarjotaan Rovaniemen aikuislukiossa. Opiskelijoita tässä opetuksessa on 64 henkilöä. He kaikki ovat maahanmuuttajataustaisia. Rovalan setlementti ry on hakenut perusopetuksen järjestämislupaa. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus siirtyisi luontevaksi osaksi Rovalan toimintaa.

Aikuisten lukiokoulutus

Aikuisten lukio-opetusta annetaan tällä hetkellä 33 kurssin ja opinto-ohjausta 4 kurssin verran. Ylioppilaita vuosittain valmistuu noin 20. Lukio-opetus siirretään Lyseonpuiston lukioon samassa laajuudessa. Lyseonpuiston lukiolle annetaan oikeus antaa aikuisten opetussuunitelman mukaisia tutkintoja ja opetus annetaan aikuisten lukion opetussuunnitelman mukaan. 

Osana Lyseonpuiston lukiota, aikuisopiskelijoilla on käytössä koko Lyseonpuiston lukion laaja kurssitarjonta. Iltaopetuksena on kuitenkin annettava ainakin lyhyttä matematiikkaa, äidinkieltä, englantia ja ruotsia, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua ainakin osaan opetuksesta. Reaaliaineet ja pitkät oppimäärät opetetaan päiväkursseina. Opetusta on kuitenkin kehitettävä sellaiseksi, että aikuisopiskelijatkin voivat osallistua, vaikka eivät aina pääse paikalle.

Henkilöstö

Toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella olevat opettajat voidaan siirtää Lyseonpuiston lukion opettajiksi ja  iltalukion opetuksen houkuttelevuutta pidetään yllä mahdollisella korvauksella työskentelystä myös iltaisin. Lyseonpuiston lukiolle voidaan palkata neljäs opinto-ohjaaja, jonka tehtävinä olisi aikuisopiskelijoiden ohjaaminen, korkeakouluyhteistyön koordinoiminen ja ilman opiskelupaikkaa jääneiden valmistuneiden ohjaaminen.

Rahoitus ja taloudelliset vaikutukset

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen vuoden 2019 toteuma oli 410 620 euroa. Toiminnan järjestämiseen maksettiin valtionosuuksia yhteensä 283 873 euroa. Toiminnan siirtyessä Rovalan järjestämäksi ko. toimintaan kohdistuneet kulut poistuvat lukuun ottamatta tilavuokria, jotka olivat vuonna 2019 noin 71 702 euroa. Tilavuokrat jakautuvat jatkossa Lyseonpuiston lukion tiloihin jäävien toimijoiden kesken. Nettosäästö vuoden 2019 toteuman perusteella on 55 045 euroa.

Opetuksen järjestäjätahon muuttuessa valtionosuudet maksetaan jatkossa Rovalalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta luopuu aikuisten perusopetuksen järjestämisestä ja toiminnan siirtäminen Rovalaan käynnistetään. Aikuislukion toiminta siirretään osaksi Lyseonpuiston lukion toimintaa ja Lyseonpuiston lukiolle annetaan oikeus myöntää aikuisten lukiokoulutuksen mukaisia päättötodistuksia.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aikuislukio

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.