Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Auttin valaistu kuntorata/latu

ROIDno-2019-2567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Auttin Seudun Kylätoiminta ry on tehnyt aloitteen Auttin ulkoilureitin vahvistamisesta reittitoimituksella.

Rovaniemen maalaiskunta on rakentanut vuonna 1988 Auttin kylälle ulkoilureitin. Reitti sijaitsi silloin osin kunnan ja osin yksityisten omistamilla mailla. Maanomistajien kanssa tehtiin tuolloin ulkoilureitin käyttöoikeussopimukset, joiden mukaan alueet luovutettiin korvauksetta rakentamiseen. 

Kunnan omistama maa-alue on myöhemmin myyty yksityiselle yritykselle, jonka kanssa tehtyyn kauppakirjaan valaistu kuntorata/latu on merkitty rasitteeksi. Viime vuonna yritys pyrki irtisanomaan kauppakirjan rasitteen, kaupungin siihen suostumatta.

Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n mukaan ulkoilureitti tulisi rakentaa täydeksi kehäksi nykyiseen lähtöpisteeseen saakka. Auttin Seudun Kylätoiminta ry on myös valmis ulkoilureittitoimituksen jälkeen hallinnoimaan reittiä ja pitämään sen päätösten edellyttämässä kunnossa.

Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Reittitoimitusta hakee reitin pitäjä, esimerkiksi kunta. Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan merkitty ulkoilu- tai moottorikelkkareitti. Toimituksessa päätetään muun muassa reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman. Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta käynnistää reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen hakemisen Auttin ulkoilureitille.

Päätös

Sivistyslautakunta jätti asian pöydälle.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Auttin Seudun Kylätoiminta ry on tehnyt aloitteen Auttin ulkoilureitin vahvistamisesta reittitoimituksella.

Rovaniemen maalaiskunta on rakentanut vuonna 1988 Auttin kylälle ulkoilureitin. Reitti sijaitsi silloin osin kunnan ja osin yksityisten omistamilla mailla. Maanomistajien kanssa tehtiin tuolloin ulkoilureitin käyttöoikeussopimukset, joiden mukaan alueet luovutettiin korvauksetta rakentamiseen. 

Kunnan omistama maa-alue on myöhemmin myyty yksityiselle yritykselle, jonka kanssa tehtyyn kauppakirjaan valaistu kuntorata/latu on merkitty rasitteeksi. Viime vuonna yritys pyrki irtisanomaan kauppakirjan rasitteen, kaupungin siihen suostumatta.

Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n mukaan ulkoilureitti tulisi rakentaa täydeksi kehäksi nykyiseen lähtöpisteeseen saakka. Auttin Seudun Kylätoiminta ry on myös valmis ulkoilureittitoimituksen jälkeen hallinnoimaan reittiä ja pitämään sen päätösten edellyttämässä kunnossa.

Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Reittitoimitusta hakee reitin pitäjä, esimerkiksi kunta. Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan merkitty ulkoilu- tai moottorikelkkareitti. Toimituksessa päätetään muun muassa reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman. Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta käynnistää reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen hakemisen Auttin ulkoilureitille.

Merkittiin, että kokouksen alussa kaupunginlakimies Ville Vitikka ja liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen olivat kuultavana asiassa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.