Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muurolan päiväkodin hankesuunnitelma

ROIDno-2018-2000

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Selvityksen laatiminen pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan vuodelle 2025. Selvitys kattaa Alakemijoen aluelautakunnan, Alakorkalon sekä Viirinkangas-Rantavitikan alueet. Tarveselvityksessä huomioidaan tuleva palvelutarve, peruskorjaukset, uudisrakentaminen sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Palvelut voidaan järjestää joko nykyistä edullisemmin tai siten, että kustannuskehitys on kohtuullista tai neutraalia. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan sivistyksen eri palvelujen yhteistyö sekä tilojen, että toiminnan osalta. Lisäksi etenkin toteutusvaiheessa huomioidaan kaupungin muiden toimialojen tavoitteet ja yhteistyötarpeet.

Varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestämisessä kasvun ja oppimisen edellytysten turvaaminen on olennaista.

Perusturvan palvelukentässä liikkuvat palvelut, eri tilojen käyttö ja etäyhteyksillä tuotettavat palvelut ovat osa tulevaisuutta. Tärkeintä on, että tilat ovat tulevaisuudessa joustavasti käytettävissä järjestöjen toimintaan ja niissä on varaus esim. seniorineuvola tyyppiselle toiminnalle ja tarvittaessa vaikka etäyhteyksillä toteutetuille ryhmille.

Nyt esitettävät vaihtoehdot perustuvat ensisijaisesti lasten- ja nuorten palveluiden tarpeeseen, mutta mikään ratkaisu ei sulje pois mahdollisuuksia yhteistoimintaan esim. ikäihmisten palvelujen tai terveyspalvelujen järjestämisessä.

Olemassa olevia kirjasto- ja nuorisopalveluita pystytään kehittämään kaikkien palveluverkkovaihtoehtojen puitteissa, mutta Rantaviirin alueella tulee saneerauksien tai rakentamisen yhteydessä ottaa huomioon vapaa-ajan palveluista erityisesti nuorisotyön tarpeet. Muurolan sivukirjasto palvelee monipuolisesti kaikkia ikäryhmiä. Kirjastoautopalvelu on alueella tulevaisuudessakin joustava tapa järjestää palvelu ja se mahdollistaa nopean reagoinnin palvelutarpeen muutoksiin. Lähiliikuntamahdollisuuksien riittävä saavutettavuus on huomioitava erityisesti tilanteissa, joissa muita palveluita karsitaan.

Vapaa-ajan palveluiden osalta päätökset tekee vapaa-ajan lautakunta tai muu toimivaltainen viranomainen, kun ne tulevat ajankohtaisiksi.

Alakemijoen alueen asukkailla oli tammi-helmikuussa 2019 mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ja missä Alakemijoen alueen koulu-, varhaiskasvatus-, nuoriso- sekä kirjastopalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Alakemijoen palveluverkkoselvityksestä järjestettiin tuolloin viisi asukastilaisuutta. Niihin oli kutsuttu myös sidosryhmät ja muut asianosaiset. Asukastilaisuuksissa oli myös mukana vapaa-ajan palveluiden edustajat, jotka osaltaan toivat esille vapaa-ajan palveluiden kehitysnäkymiä alueella ja kuulivat asukkaita tarpeista.

Asukkailla oli mahdollisuus vaikuttaa selvitykseen myös kirjallisesti. Kirjallista palautetta  pystyi toimittamaan kaupungin kirjaamoon helmikuun 15. päivään saakka.

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut järjesti lisäksi 23.4.-2.5.2019 välisenä aikana Alakemijoen palveluverkkoa koskevan kuntalaiskyselyn Rovaniemen kaupungin nettisivuilla (www.rovaniemi.fi). Määräaikaan mennessä vastauksia tuli kaikkiaan 184 kpl (eli noin 64 % hyväksytyistä ilmoittautumisista). Kyselyyn vastanneista 45 % piti parhaimpana palveluverkkovaihtoehtona nykyistä tilannetta, VE1:tä, mutta myös VE4 ja VE5 saivat kohtuullista kannatusta.

Lapsivaikutuksia arvioitiin kuulemalla lapsia, tekemällä pedagoginen arvio, tutkimalla vaihtoehtojen vaikutusta kuljetuksiin ja arvioimalla vaikutuksia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Merkittävä osa ohjatun harrastustoiminnan tarjonnasta on keskustan suunnalla. Tämän johdosta moni asukas näkee, että palvelujen sijoittaminen keskustan ja kodin välille on ajankäytöllisesti ja logistisesti parempi ratkaisu.   

Kustannusten näkökulmasta VE1 ja VE2 ovat kalleimpia. Opetuksen näkökulmasta vaihtoehdot ovat myös laadukkaan oppimisen kannalta ongelmallisia oppilasmäärien pienentyessä. Pelkästään kustannusten kannalta paras vaihtoehto olisi VE3, mutta vaihtoehdossa on muita suuremmat suhteelliset ja absoluuttiset kuljetuskustannukset.

Nykyinen malli (VE1) ei ole riittävä varhaiskasvatuksen osalta, koska tällä hetkellä Rautiosaaren päiväkotiin eivät mahdu kaikki varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevat. Nykyinen malli on haasteellinen myös koulujen näkökulmasta. Ennusteen mukaan Hirvaan oppilasmäärä kasvaa, jolloin tilat käyvät ahtaaksi jo vuonna 2023. Samaan aikaan Rautionsaaren, Viirinkankaan ja Alakorkalon oppilaskehitys on laskeva. Myös Muurolassa 0 - 6 luokkien oppilaat vähenevät.

Tarkasteluajankohtana nykyisen palveluverkon (VE1) tilat ovat toisaalta paikoin ahtaat ja toisaalta taloudellisen tilan käytön näkökulmasta paikoin turhan väljät. Alakorkalon koulu tulee öljyvahingon vuoksi purkaa. Hirvaan ja Viirinkankaan kouluille tulisi tehdä seuraavan kymmenen vuoden sisällä mittava peruskorjaus. Rantavitikan koulun peruskorjaus on tehty 30 vuotta sitten, joten sielläkin on tulevaisuudessa edessä joko isoja korjausinvestointeja tai uudisrakentamista.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on periaatteessa vain kaksi vaihtoehtoa, koska VE2, VE3, VE4 ja VE5 ovat keskenään hyvin samankaltaiset. Kaikissa vaihtoehdoissa oleva Muurolan päiväkoti olisi järkevämpää toteuttaa uudisrakennuksena. Päiväkotitilojen saneeraaminen tai koulun tilojen muuttaminen varhaiskasvatuskäyttöön soveltuvaksi tulisi maksamaan saman verran kuin uusikin. Uuden tekeminen on riskittömämpää ja tiloista saadaan toimivammat, tehokkaammat ja ajanmukaisemmat.

Vaihtoehdot VE4 ja VE5 ovat yksiköiden määrän puolesta ja kustannusvaikutuksiltaan lähellä toisiaan, mutta VE5 olisi optimaalisempi ajatellen saavutettavuutta Kemijoen itäpuolelta. Varhaiskasvatusyksikön sijoittaminen Häkinvaaraan palvelee sekä itä- että länsipuolen asukkaita. VE5 Häkinvaaran välittömässä läheisyydessä ei ole ainakaan vielä merkittävästi asutusta, joka tarkoittaisi koulumatkojen pidentymistä.

VE4 perustuisi koulujen osalta olemassa oleviin tiloihin, joiden muuntaminen voi osoittautua hankalaksi. Yleensä ottaen vanhat tilat ovat heikosti muunneltavia ja nykyvaatimusten mittapuulla epäkäytännöllisiä kasvatuskäyttöön. Vanhoja tiloja remontoimalla niitä ei saada kustannustehokkaasti vastaamaan nykyajan varhaiskasvatuksen  ja perusopetuksen opetussuunnitelmien vaatimuksia.

Vaihtoehdoista VE5 puoltaa se, että kohtuullisen hyvän kustannustehokkuuden lisäksi se antaa mahdollisuuksia myös vuoden 2024 jälkeen järjestellä palveluverkkoa joustavasti. Vaihtoehdossa toteutettavat uudet tilat voidaan suunnitella siten, että ne mahdollistavat vastaamisen palvelutarpeen muutoksiin. Vaihtoehdossa VE5 sisältämä monitoimirakennus tukee tilojen yhteiskäyttöä ja yhteistä toimintaa. Lisäksi lapsen yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku olisi helpompi varmistaa. Perusopetuksen saavutettavuus myös Rantavitikan ja Viirinkankaan alueilla pysyisi edelleen kohtuullisena koko kaupungin mittakaavassa tarkasteltuna.

Muurolan yläkoulun oppilasmäärät ovat tarkasteltavana ajankohtana, 2024, korkeimmillaan, mutta oppilasmäärä laskee 2-3 vuoden kuluessa noin 120 - 130 oppilaan tasolle. Mikäli lasku on ennusteissa nyt näkyvää radikaalimpaa, voi mahdollisuus keskittää Häkinvaaraan opetusta osoittautua järkeväksi esim. kuljetusaikojen vuoksi. Häkinvaaran vaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi kuitenkin kaupungilta  kaavaprosessia. Häkinvaaran yksikkö olisi kuljetusjärjestelyjen sekä Rautiosaaren ja Hirvaan asukkaiden  kulkusuunnan kannalta sijainniltaan edullinen. Häkinvaaran monitoimitalo tulisi olemaan noin 3 km etäisyydellä nykyisestä Hirvaan koulusta ja noin 3,9 km etäisyydellä nykyisestä Rautiosaaren koulusta.

Lautakunnan valitsemien vaihtoehtojen lisäksi on kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi syytä tarkastella mahdollisuutta keskittää kaikki opetus nykyisiin Muurolan ja Rantavitikan yhtenäisiin peruskouluihin (1-9). Tällä ratkaisulla käyttömenot vähenisivät  ja investointitarpeet/kulut olisivat pienet. Kahden yhtenäisen peruskoulun mallissa pystyttäisiin tarjoamaan oppilaalle pedagogisesti monipuolisin opetustarjonta ja oppilashuollollinen tuki.

Kahden yhtenäiskoulun mallissa suuri osa Muurolan 0 - 6 lk oppilaista olisi kuljetuksen piirissä. Opetuksen keskittäminen Muurolaan lisäisi myös oppilaiden huoltajien edestakaisia matkoja kaupungin suunnasta Muurolaan.

Kahden nykyiseen verkkoon perustuvan yhtenäiskoulun malli olisi lyhyellä tähtäimellä investoinnit ja käyttötalousmenot huomioiden edullinen, mutta pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna se sisältää riskejä, eikä siten välttämättä ole pitkällä tähtäimellä edullisin. VE5 mahdollistaa pitkällä aikavälillä palvelujen sopeuttamisen joustavasti tarpeen mukaisesti.

Alakemijoen alueen palveluverkon toteutusaikataulusta päätetään erikseen, kun toteutettava vaihtoehto on valittu. Lisäksi Rantaviirin alueen yhtenäiskoulun sijainti ja lopullinen tilojen määrittely edellyttävät jatkoselvitystä. Tavoite on, että esitetty ratkaisu Alakemijoen alueen palveluverkosta voidaan ottaa käyttöön ensi vuosikymmenen puolivälin tienoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta päättää

 1. valita VE5:n palveluverkkoehdotukseksi, josta asianosaisia tahoja kuullaan.

 2. pyytää asianosaisia lautakuntia, vanhempain- ja kyläyhdistyksiä toimittamaan lausunnot ehdotuksesta 19.6.2019 mennessä.

 3. asettaa ehdotuksen nähtäville 14.6.2019 saakka ja pyytää toimittamaan Alakemijoen palveluverkkoehdotusta koskeva palaute kaupungin kirjaamoon 14.6.2019 mennessä.

 4. järjestää asukkaille ja henkilöstölle kuulemistilaisuudet siten, että lopullinen päätös palveluverkon kehittämisestä voidaan tehdä 27.6.2019 kokouksessa.
   

Hallintopäällikön muutettu esitys:
Koulutuslautakunta päättää

 1. valita VE5:n palveluverkkoehdotukseksi, josta asianosaisia tahoja kuullaan

 2. pyytää asianosaisia lautakuntia, vanhempain- ja kyläyhdistyksiä toimittamaan lausunnot ehdotuksesta 19.6.2019 mennessä

 3. asettaa ehdotuksen nähtäville kaupungin verkkosivuille 14.6.2019 saakka ja pyytää toimittamaan Alakemijoen palveluverkkoehdotusta koskeva palaute kaupungin kirjaamoon 14.6.2019 mennessä

 4. järjestää asukkaille ja henkilöstölle kuulemistilaisuudet siten, että lopullinen päätös palveluverkon kehittämisestä voidaan tehdä 27.6.2019 kokouksessa.
   

Tiina Outila esitti, että palveluverkkoehdotukseksi varhaiskasvatuksen osalta valitaan vaihtoehto 5. Koulupalvelujen osalta vaihteoehto 5:den mukainen järjestely Muurolan ja Rantaviirin osalta, eli Muurolan peruskoulu (1-9lk) ja Rantaviirin yhtenäiskoulu (1-9lk). Hirvaan, Rautiosaaren ja Alakorkalon alakoulujen toiminta jatkuu. Alakorkalon koulu rakennetaan uudelleen, Hirvaan ja Rautiosaaren koulujen tiloja päivitetään/laajennetaan tarvittaessa. Materiaalit päivitetään esitetyn mukaisesti ja asianosaisia tahoja kuullaan.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Jussi Nikula esitti, että valitaan vaihtoehdoksi 4 ja 5:n yhdistelmää, jossa 4:seen lisätään häkinvaaran alakoulua Hirvaan sijasta.

Saara Koikkalainen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty hallintopäällikön esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys.

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi hallintopäällikön muutetun esityksen.

Eriävä mielipide

Tiina Outila jätti eriävän mielipiteen:
Vasemmistoliiton linjausten mukaan vastustan kylien koulujen lakkautuksia, tästä johtuen jätän eriävän mielipiteen.

Jussi Nikula jätti eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Piia Hanni, Pertti Lakkala, Markku Kallinen, Sanna Luoma, Marjatta Koivuranta, Raija Kivilahti, Sakke Rantala, Timo Tolonen

 • Ei 2 kpl 18%

  Jussi Nikula, Saara Koikkalainen

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Tiina Outila

Valmistelija

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Lautakunnan asetettua 23.5.2019 ehdotuksen nähtäväksi otettiin vastaan lausuntoja mm. yksittäisiltä henkilöiltä, yhdistyksiltä ja lautakunnilta. Kuulemistilaisuuksia järjestettiin kaksi.

Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus tulla suullisesti kuulluksi 10.6., jolloin paikalle tuli viisi henkilöä. Asukkaiden kuulemistilaisuus järjestettiin 11.6. Tilaisuudessa oli 23 henkilöä. Viirinkankaan koulun säilyttämisen puolesta luovutettiin kuulemistilaisuudessa adressi, jonka on allekirjoittanut 265 henkilöä.

Määräaikaan mennessä kirjaamoon tuli 18 yksittäisen henkilön lausuntoa tai yhdistyksen lausuntoa tukevaa kannanottoa. Kannanotoista noin kolmannes puolsi ehdotusta ja kaksi kolmannesta vastusti. Kannanotoissa tuotiin esille vaihtoehtoina kaikkien koulujen tai esim. Alakorkalon, Viirinkankaan ja Rautiosaaren koulujen säilyttäminen.

Yhdistyksistä tai vastaavista lausunnot jättivät Alakorkalon kyläyhdistys ry, Alakorkalon koulun vanhempaintoimikunta, Hirvaan koulun vanhempaintoimikunta, Hirvaan vanhemmat ry, Hirvaan kyläyhdistys ry,  Jaatilan kylät ry, Muurolan kyläyhdistys, Muurolan peruskoulun vanhempaintoimikunta, Rantaviirin asukasyhdistys, Rautiosaaren kyläyhdistys ry ja Rautiosaaren vanhemmat ry.

Lisäksi lausunnot saatiin kolmelta lautakunnalta.

Alakemijoen aluelautakunta

Aluelautakunta tuo aluksi esille lausunnossaan ehdotuksen myönteiset puolet varsin laajasti, mutta silti aluelautakunta ei pidä koulujen lakkauttamista oppilasennusteeseen vetoamalla perusteltuna, koska alue on vetovoimainen ja rakentaminen lisääntyy. Aluelautakunnan käsityksen mukaan kustannussäästölle ei selvityksessä ole perusteita.

Rautiosaaren päiväkodin siirtyminen Häkinvaaraan on tarpeellinen nopealla

aikataululla tilanahtauden vuoksi, mutta jos koulu siirtyisi Rautiosaaren oppilaat tulisivat kaikki joko etäisyyden tai reitin vaarallisuuden perusteella koulukuljetuksen piiriin.

Mikäli vaihtoehto 5 toteutetaan, on aluelautakunnan lausunnon perusteella huomioon otettava seuraavat asiat:

 • tulee Hirvaan ja Rautiosaaren nykyisten koulujen yhteydessä olevat lähiliikuntamahdollisuudet turvata,

 • mahdollisesti tyhjilleen jäävien kaupungille tarpeettomien rakennusten uudelleenkäyttö tulee kartoittaa,

 • investointeja tulee  jaksottaa pidemmälle aikavälille, mikä antaisi kaupungille helpotusta tässä taloudellisessa tilanteessa,

 • alueen asukkaat ja tilojen eri käyttäjäryhmät tulee ottaa mukaan monitoimirakennuksen suunnitteluun,

 • toteutusvaiheessa tulee huomioida kaupungin muiden toimialojen tavoitteet ja yhteistyötarpeet esim. terveys-, kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluille ja

 • mallin mahdollisesti tuottama yritystoiminnan syntyminen alueelle tulisi huomioida kaavoituksessa.


Perusturvalautakunnan lausunto:

“Perusturvan toimialan palvelukentässä liikkuvat palvelut, eri tilojen monipuolinen käyttö ja etäyhteyksillä tuotettavat palvelut ovat osa tulevaisuutta. Perusturvan kannalta on tärkeintä on, että tilat ovat tulevaisuudessa joustavasti käytettävissä esim. järjestöjen toimintaan ja että niissä on varaus esim. seniorineuvolan tyyppiselle toiminnalle ja tarvittaessa vaikka etäyhteyksillä toteutetuille ryhmille.

Selvityksen mukaan mikään ratkaisu ei sulje pois mahdollisuuksia yhteistoimintaan esim. ikäihmisten palvelujen tai terveyspalvelujen järjestämisessä. Myös opetuksen ja oppilashuollon/perhehuollon kanssa tehtävän yhteistyön tulee olla saumatonta ja tilojen tulee mahdollistaa ja tukea oppilaiden ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä.   

Pitkään jatkunut hyvä yhteistyö koulutilojen yhteiskäytössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa toivotaan jatkuvan myös uusissa ratkaisuissa mm. kulttuuripalveluiden liikkuvien esitysten ja lähipalveluina toteutettujen liikuntaryhmien muodossa. Näillä toimilla edistetään esim. ikäihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia osallistua liikuntatapahtumiin ja kulttuuripalveluihin.

Perusturvan toimialalta tulisi kutsua edustaja tilasuunnitteluun siinä vaiheessa kun Häkinvaaran monitoimitalon joustavaan yhteiskäyttöön kohdennettuja tiloja suunnitellaan.”

Vapaa-ajan lautakunnan antaa lausuntonsa 25.6. ja se saadaan kokoukseen.

Osa palautteesta puoltaa ehdotusta joko tietyin varauksin tai sellaisenaan. Myös kaiken kyläkoulujen opetuksen keskittäminen Muurolan on nostettu esille muutamassa palautteessa.

Kaiken kaikkiaan asukkailta ja yhdistyksiltä saadussa kriittisessä palautteessa kiinnitetään huomiota mm. laskelmien luotettavuuteen, etenkin kuljetuskustannusten ja koulujen lakkaamisesta koituvien säästöjen osalta. Palvelujen halutaan olevan lähellä ja asukaslähtöisiä. Osa näki päätöksenteon mahdottomana tehdyn selvityksen ja palautteeseen vaadittavan perehtymisajan lyhyyden perusteella. Pientä lähi- tai kyläkoulua pidetään myös etuoikeutena. Jotkut kyseenalaistavat sähköisen kyselyn, osallistamisen ja tiedottamisen laadun.

Saadussa palautteessa ei ole tullut sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ehdotusta palveluverkkosuunnitelman toteuttamiseksi tulisi muuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta päättää, että:
1. Alakemijoen palveluverkko toteutetaan vaihtoehto 5 mukaan
2. Palveluverkkosuunnitelmalle laaditaan aikataulu.

Merkittiin, että Antti Lassila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Käytiin läpi vapaa-ajanlautakunnan 25.6.2019 lausunto.

Käytiin läpi Hirvaan kyläyhdistyksen lausunto.

Tiina Outila esitti, että:
1. Alakemijoen palveluverkko toteutetaan varhiaskasvatuksen osalta vaihtoehto 5:den  mukaisesti. Koulutuspalveluissa vaihtoehto 5:den mukainen järjestely Muurolan ja Rantavitikan osalta. Hirvaan, Rautiosaaren ja Alakorkalon alakoulujen toiminta jatkuu. Alakorkalon koulu rakennetaan uudelleen, Hirvaan ja Rautiosaaren koulujen tiloja päivitetään/laajennetaan tarvittaessa.
2. Palveluverkkosuunnitelmalle laaditaan aikataulu.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Hallintopäällikön muutettu esitys:
Koulutuslautakunta päättää, että:
1. Alakemijoen palveluverkko toteutetaan vaihtoehto 5 mukaan
2. Palveluverkkosuunnitelmalle laaditaan aikataulu, joka tuodaan syksyllä 2019 koulutuslautakunnan päätettäväksi.
3. Osallistamisprosessista tehdään arviointi toimialan ulkopuolisen tahon toimesta.

 

 

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen .

Tiina Outila jätti eriävän mielipiteen:
Vasemmistoliiton linjausten mukaan vastustan kylien koulujen lakkautuksia, tästä johtuen jätän eriävän mielipiteen

 

 

Valmistelija

 • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on päättänyt 27.6.2019 §, että Alakemijoen palveluverkko toteutetaan vaihtoehto 5 mukaan. Siinä on todettu, että Muurolan päiväkoti olisi järkevämpää toteuttaa uudisrakennuksena. Päiväkotitilojen saneeraaminen tai koulun tilojen muuttaminen varhaiskasvatuskäyttöön soveltuvaksi tulisi maksamaan saman verran kuin uusikin. Uuden tekeminen on riskittömämpää ja tiloista saadaan toimivammat, tehokkaammat ja ajanmukaisemmat. Uudisrakennus mahdollistaa tilojen suunnittelun varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi ja käytöltään tehokkaiksi.


Muurolan päiväkodissa on tullut ilmi sisäilmaoireiluja ja henkilöstön siirtoja yksiköstä pois on jouduttu tekemään. Palveluverkkopäätöksen mukaisesti yksikköä ei ole järkevää ryhtyä peruskorjaamaan. Uusi päiväkoti voidaan rakentaa joko nykyiselle paikalle tai Muurolan koulukeskuksen alueelle. Jos uusi päiväkoti rakennetaan nykyiselle paikalle, joudutaan nykyinen päiväkotirakennus purkamaan ja hankkimaan päiväkodille väistötilat rakentamisen ajaksi. Mikäli uusi päiväkoti rakennetaan koulukeskuksen alueelle, vältytään väistötilojen aiheuttamilta kustannuksilta. Nykyistä päiväkotia voidaan käyttää, kunnes uusi päiväkoti valmistuu. Neliryhmäisen päiväkodin väistökustannukset 1,5 vuoden ajalta ovat noin 900 000 €.  


Hankesuunnitelman tekemisen vastuu on Tilapalvelukeskuksella. Se vastaa paikan suunnittelusta, kustannusten arvioinnista sekä selvittää rakennuksen toteuttamisvaihtoehdot. Tilapalvelukeskus raportoi sivistyslautakuntaa hankesuunnittelun etenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta aloittaa Muurolan päiväkodin hankesuunnittelun. Tilapalvelukeskus aloittaa hankesuunnitelman tekemisen Muurolan koulukeskuksen alueelle. Tilapalvelukeskus vastaa paikan suunnittelusta, kustannusten arvioinnista sekä selvittää rakennuksen toteuttamisvaihtoehdot. Tilapalvelukeskus raportoi sivistyslautakuntaa hankesuunnittelun etenemisestä.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut, Tilapalvelukeskus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.